Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne 2023

Zastanawiasz się dlaczego w instytucjach finansowych, przy podpisywaniu jakichkolwiek umów, kredytowych, o otwarcie rachunku bankowego czy też lokaty, pojawiło się dodatkowe pytanie „Czy jest Pan/Pani osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne”?

13 lipca 2018 roku weszła w życie nowa Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowe przepisy są implementacją na gruncie polskiego prawa, unijnych przepisów określonych w tzw. czwartej Dyrektywie AML (Anti-Money Laundering).

15 maja 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy wprowadzająca zmiany określone w Dyrektywie UE 2018/843 z 30 maja 2018 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, tzw. piątej Dyrektywie AML. Niniejszy artykuł został zmodyfikowany po kątem nowych przepisów.

Reklama

Kluczowe informacje warte zapamiętania dotyczące osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne:

 • W instytucjach finansowych, przy podpisywaniu umów, kredytów, otwieraniu rachunków bankowych i lokat, pojawiło się pytanie o to, czy klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, co wynika z obowiązującej w Polsce ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne to m.in. szefowie państw, rządów, ministrowie, wiceministrowie oraz osoby pełniące znaczące funkcje publiczne.
 • Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych, które są uznawane za eksponowane stanowiska polityczne, został określony w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kim jest osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne?

Jednym z wymagań określonych w przepisach jest obowiązek ustalania czy osoby, z którymi instytucja finansowa (w tym bank) zamierza zawrzeć umowę zajmują eksponowane stanowisko polityczne (ang. Politically Exposed Person – PEP) w rozumieniu Ustawy. Do czasu zmian w ustawie wprowadzonych w 2018 roku obowiązek istniał w przepisach ale był ograniczony wyłącznie do osób zamieszkujących poza granicami danego kraju, co oznaczało, że dotyczył niewielkiej grupy osób. Przepisy ustawy z 2018 roku znacząco zwiększyły katalog osób objętych przepisami o ustalaniu osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne. 

UWAGA!!! Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne podlega przepisom również przez minimum 12 miesięcy od dnia, kiedy przestała pełnić już tę funkcję.

Reklama

Definicja osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne

Pojęcie osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (według ustawy z 2021 roku) obejmuje osoby fizyczne, które zajmują znaczące stanowiska lub pełnią znaczące funkcje publiczne i dotyczy m.in.:

 1. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu (m.in. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów);
 2. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych (posłów i senatorów);
 3. członków organów zarządzających partii politycznych;
 4. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych (sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych);
 5. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych (Prezesa oraz członków Zarządu NBP);
 6. ambasadorów, charges d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych;
 7. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych (dyrektorów) oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa (członków zarządów i rad nadzorczych), w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
 8. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
 9. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich;
 10. inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

Rodzina i współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne

Obowiązek ten dotyczy również osób będących członkiem rodziny lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. Za osoby będące członkiem rodziny uważane są: małżonek lub osoba pozostającą we wspólnym pożyciu z taką osobą, dzieci i ich małżonkowie lub osoby pozostające we wspólnym pożyciu a także rodzice.

Ustawa określa grupę osób będących bliskimi współpracownikami osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. Są to osoby fizyczne będące tzw. beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów (także o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne) wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W znacznym uproszczeniu, beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna sprawująca bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad podmiotem (także inną osobą fizyczną), podejmując w jego imieniu czynności lub działania polegające m.in. na zawieraniu umów czy też dokonywaniu transakcji. Wpis szczegółowo opisujący pojęcie beneficjenta rzeczywistego jest dostępny tutaj.

Reklama

W praktyce oznacza to, że pod powyższe przepisy podlegają również osoby, które działają w ramach różnych form współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, np. prowadząc wspólne lub w jej imieniu działalność gospodarczą, spółkę prawa handlowego, np. posiadają akcje, udziały w spółkach, prawo głosu na walnym zgromadzeniu wspólników.

Poniżej przedstawiam uproszczony schemat powiązań:

image

Jakie są obowiązki osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne?

Warto być świadomym powyższych przepisów, ponieważ uchroni to od konsekwencji złożenia w banku nieprawdziwego oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej. Banki weryfikują klientów pod tym kątem korzystając z zewnętrznych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych baz danych.

Reklama

Jeżeli nie spełniasz określonych w definicji, nie jesteś członkiem najbliższej rodziny, osobą współpracującą to nie powinieneś odpowiadać „tak”.

Jeżeli jednak jesteś osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne to możesz spodziewać się dodatkowych pytań oraz konieczności przedstawienia dodatkowych dokumentów. Wynika to z tego, iż bank, zgodnie z wymogami ustawy, musi zastosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego. Pamiętaj, że odmowa udzielenia odpowiedzi lub przedstawienia dokumentów będzie skutkować brakiem zgody na zawarcie umowy lub dokonanie transakcji. Każdy przypadek musi być indywidualnie rozpatrywany, nie może podlegać automatycznej akceptacji i wymaga zgody „kadry kierowniczej wyższego szczebla”, którym może być zarówno członek zarządu, dyrektor lub wykwalifikowanego w zakresie ryzyka prania pieniędzy pracownika.

Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi

Piąta Dyrektywa AML nałożyła obowiązek publikacji i aktualizacji wykazu stanowisk i funkcji publicznych określanych jako eksponowane stanowiska polityczne w danym kraju. Definicja osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne nie wymienia już z nazwy osób pełniących najważniejsze stanowiska w państwie lub konkretnych nazw instytucji i odwołuje się obecnie właśnie do przepisów krajowych. Opracowany został zamknięty katalog w ramach rozporządzenia Ministra Finansów, który usuwa wszelkie pojawiające się wątpliwości wobec kwalifikowania osób. Z definicji wyłączono grupy stanowisk średniego i niższego szczebla, w tym kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej. 

Reklama

29 lipca 2021 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2021 r. Opublikowany wykaz osób uważanych za osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne zawiera aż 215 pozycji. Lista jest bardzo szeroka i znajdują się tu osoby zajmujące takie stanowiska jak m. in. wójt, burmistrz, prezydent miasta oraz jego zastępca, dyrektorzy urzędów państwowych i ich zastępcy.

Poniżej kompletny wykaz:

 • 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 • 2) Prezes Rady Ministrów
 • 3) wiceprezes Rady Ministrów
 • 4) minister
 • 5) sekretarz stanu
 • 6) podsekretarz stanu
 • 7) poseł
 • 8) senator
 • 9) poseł do Parlamentu Europejskiego
 • 10) członek organu reprezentującego na zewnątrz partię polityczną zgłoszoną do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie
 • 11) członek organu partii politycznej zgłoszonej do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, uprawniony do zaciągania zobowiązań majątkowych
 • 12) sędzia Trybunału Stanu
 • 13) sędzia Sądu Najwyższego
 • 14) sędzia Trybunału Konstytucyjnego
 • 15) sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • 16) sędzia Sądu Apelacyjnego
 • 17) Prezes Narodowego Banku Polskiego
 • 18) członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego
 • 19) członek Rady Polityki Pieniężnej
 • 20) pełnomocny przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej
 • 21) chargés d’affaires
 • 22) oficer zajmujący stanowisko służbowe w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zaszeregowane do stopni generalskich (admiralskich)
 • 23) pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej powołany na podstawie odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej
 • 24) dyrektor, prezes przedsiębiorstwa państwowego lub inne stanowisko równoważne
 • 25) przewodniczący rady nadzorczej przedsiębiorstwa państwowego
 • 26) członek rady nadzorczej przedsiębiorstwa państwowego
 • 27) prezes zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych
 • 28) członek zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych
 • 29) przewodniczący rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych
 • 30) członek rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych
 • 31) dyrektor generalny urzędu naczelnego organu państwa
 • 32) dyrektor generalny urzędu centralnego organu państwa
 • 33) dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego
 • 34) Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • 35) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • 36) Szef Kancelarii Sejmu
 • 37) Szef Kancelarii Senatu
 • 38) wojewoda
 • 39) wicewojewoda
 • 40) marszałek województwa
 • 41) inny niż marszałek województwa członek zarządu województwa
 • 42) wójt, burmistrz, prezydent miasta
 • 43) zastępca wójta, burmistrza i prezydenta miasta
 • 44) starosta
 • 45) inny niż starosta członek zarządu powiatu
 • 46) Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
 • 47) zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
 • 48) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
 • 49) zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
 • 50) Dyrektor Generalny Służby Więziennej
 • 51) zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
 • 52) dyrektor generalny służby zagranicznej
 • 53) dyrektor generalny urzędu przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów
 • 54) dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
 • 55) zastępca dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
 • 56) Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji
 • 57) zastępca Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji
 • 58) dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 • 59) zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 • 60) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego
 • 61) zastępca Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego
 • 62) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
 • 63) zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
 • 64) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • 65) zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 • 66) Generalny Inspektor Informacji Finansowej
 • 67) Główny Geodeta Kraju
 • 68) zastępca Głównego Geodety Kraju
 • 69) Główny Inspektor Farmaceutyczny
 • 70) zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego
 • 71) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • 72) zastępca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • 73) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • 74) zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • 75) Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • 76) zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • 77) Główny Inspektor Ochrony Środowiska
 • 78) Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
 • 79) Główny Inspektor Pracy
 • 80) zastępca Głównego Inspektora Pracy
 • 81) Główny Inspektor Sanitarny
 • 82) zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
 • 83) Główny Inspektor Transportu Drogowego
 • 84) zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego
 • 85) Główny Lekarz Weterynarii
 • 86) zastępca Głównego Lekarza Weterynarii
 • 87) Główny Rzecznik Dyscypliny Finansowej
 • 88) zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansowej
 • 89) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
 • 90) zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
 • 91) Komendant Główny Policji
 • 92) zastępca Komendanta Głównego Policji
 • 93) Komendant Główny Straży Granicznej
 • 94) zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej
 • 95) Komendant Służby Ochrony Państwa
 • 96) zastępca Komendanta Służby Ochrony Państwa
 • 97) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
 • 98) zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
 • 99) Prezes Agencji Mienia Wojskowego
 • 100) zastępca Prezesa Agencji Mienia Wojskowego
 • 101) Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • 102) zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • 103) Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych
 • 104) Prezes Głównego Urzędu Miar
 • 105) wiceprezes Głównego Urzędu Miar
 • 106) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
 • 107) wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego
 • 108) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • 109) zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • 110) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • 111) zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • 112) Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości
 • 113) zastępca Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości
 • 114) Prezes Najwyższej Izby Kontroli
 • 115) wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli
 • 116) członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli
 • 117) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
 • 118) zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
 • 119) Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • 120) zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • 121) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
 • 122) wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki
 • 123) Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej
 • 124) wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej
 • 125) Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
 • 126) Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
 • 127) Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • 128) zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • 129) Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
 • 130) wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej
 • 131) Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
 • 132) wiceprezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
 • 133) Prezes Rządowego Centrum Legislacji
 • 134) wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji
 • 135) Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
 • 136) zastępca Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
 • 137) Prezes Urzędu Dozoru Technicznego
 • 138) Wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego
 • 139) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • 140) zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • 141) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • 142) wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • 143) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • 144) zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • 145) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • 146) wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • 147) Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
 • 148) zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
 • 149) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
 • 150) wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki
 • 151) Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • 152) Wiceprezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • 153) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
 • 154) wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego
 • 155) Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
 • 156) wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych
 • 157) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
 • 158) wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego
 • 159) Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • 160) członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • 161) Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
 • 162) wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
 • 163) członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
 • 164) Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • 165) zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • 166) Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • 167) zastępca Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • 168) Prokurator Generalny
 • 169) zastępca Prokuratora Generalnego
 • 170) Prokurator Krajowy
 • 171) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • 172) Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • 173) członek Komisji Nadzoru Finansowego
 • 174) Przewodniczący Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
 • 175) członek Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
 • 176) Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 • 177) zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 • 178) członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 • 179) Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
 • 180) zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej
 • 181) członek Państwowej Komisji Wyborczej
 • 182) przewodniczący Rady do Spraw Uchodźców
 • 183) wiceprzewodniczący Rady do Spraw Uchodźców
 • 184) Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
 • 185) członek Rady Mediów Narodowych
 • 186) Rzecznik Finansowy
 • 187) zastępca Rzecznika Finansowego
 • 188) Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • 189) zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • 190) Rzecznik Praw Dziecka
 • 191) zastępca Rzecznika Praw Dziecka
 • 192) Rzecznik Praw Obywatelskich
 • 193) zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
 • 194) Rzecznik Praw Pacjenta
 • 195) zastępca Rzecznika Praw Pacjenta
 • 196) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • 197) zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • 198) Szef Agencji Wywiadu
 • 199) zastępca Szefa Agencji Wywiadu
 • 200) Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
 • 201) Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
 • 202) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • 203) Szef Krajowego Biura Wyborczego
 • 204) Szef Krajowej Administracji Skarbowej
 • 205) zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
 • 206) Szef Służby Cywilnej
 • 207) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • 208) zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • 209) Szef Służby Wywiadu Wojskowego
 • 210) zastępca Szefa Służby Wywiadu Wojskowego
 • 211) Szef Służby Zagranicznej
 • 212) Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
 • 213) zastępca Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców
 • 214) Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • 215) zastępca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Mając na uwadze skalę występujących nadużyć, niosących znamiona prania pieniędzy, organy państwowe muszą posiadać narzędzia umożliwiające badanie transakcji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, jako szczególnie narażonych na pokusę przyjmowania korzyści majątkowych. W ramach systemu obrotu pieniężnego, instytucje finansowe zostały zobligowane do wykonywania czynności mających na celu wyeliminowanie możliwości dokonywania transakcji, które wiązałyby się z praniem pieniędzy. Najważniejsza w tym procesie jest właściwa identyfikacja osób, analiza transakcji oraz występujących powiązań osobowych a także źródeł pochodzenia majątku.

Reklama

Jak definiuje się osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)?

Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP) to jednostka, która pełni ważną funkcję w sektorze publicznym lub politycznym. Mogą to być urzędnicy państwowi, wysokiej rangi politycy, sędziowie czy wysocy rangą wojskowi. Osoby te mają większe ryzyko zaangażowania w korupcję, pranie brudnych pieniędzy i inne niezgodne z prawem działania, dlatego są przedmiotem szczególnej uwagi w zakresie monitorowania transakcji finansowych.

Jakie są obowiązki instytucji finansowych w zakresie identyfikacji i monitorowania osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP)?

Instytucje finansowe mają obowiązek przeprowadzać szczegółową identyfikację i monitorowanie osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP). Zgodnie z wytycznymi, instytucje finansowe muszą zbierać i przechowywać informacje o PEP-ach, takie jak ich tożsamość, stanowisko, data objęcia stanowiska oraz powiązane z tym ryzyka. Instytucje finansowe muszą również regularnie aktualizować te informacje i monitorować transakcje finansowe PEP-ów w celu wykrycia potencjalnych nieprawidłowości.

Jakie korzyści płyną z monitorowania osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP)?

Monitorowanie osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, umożliwia to odkrywanie potencjalnej korupcji i nadużyć władzy, co prowadzi do większej przejrzystości i uczciwości w polityce. Po drugie, monitorowanie PEP pozwala również na identyfikację ewentualnych konfliktów interesów, co pomaga w zapobieganiu nieetycznym działaniom. Wreszcie, regularne monitorowanie PEP daje możliwość oceny ich skuteczności i odpowiedzialności, co przyczynia się do zwiększenia zaufania społeczeństwa wobec polityków.

Reklama

Czy tzw. oświadczenie PEP gdzie PEP to osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej?

Tak, zgodnie z polskim prawem, składanie oświadczenia PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne) jest obowiązkowe oraz podlega rygorowi odpowiedzialności karnej w przypadku jego niewłaściwej lub niezgodnej z prawdą treści.

Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.