Odstąpienie od umowy kredytu konsumenckiego 2024

Wróciłeś do domu z umową kredytową i przeczytałeś ją na spokojnie. Oczywiście zachęcam do zapoznania się z umową przed podpisaniem, do czego również masz prawo zgodnie z ustawą. Uważasz, że warunki Tobie nie odpowiadają, być może sprzęt, który kupiłeś „na raty” nie spełnia twoich oczekiwań. A może wygrałeś w lotto? Możesz skorzystać z prawa jakim jest odstąpienie od umowy kredytu konsumenckiego. Tak samo jak masz prawo do zwrotu towaru zakupionego przez internet.

Ustawa o kredycie konsumenckim zapewnia kredytobiorcom określone prawa. Jednym z nich jest prawo do odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Kredytobiorca nie musi podawać przyczyny odstąpienia od umowy, a jeśli wraz z umową o kredyt była zawierana umowa o usługę dodatkową, odstąpienie będzie dotyczyło również tej umowy.

Kluczowe informacje warte zapamiętania o odstąpieniu od umowy kredytu konsumenckiego

Reklama
  • Kredytobiorcy mają prawo do odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego w ciągu 14 dni od dnia jej podpisania.
  • Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytu konsumenckiego kredytodawcy lub pośrednikowi kredytowemu.
  • Kredytobiorca zwraca odsetki liczone od dnia wydania towaru lub rozpoczęcia świadczenia usługi do dnia złożenia oświadczenia.
  • Odstąpienie od umowy kredytu konsumenckiego skutkuje również odstąpieniem od umowy o usługę dodatkową, jeśli była zawarta wraz z umową o kredyt.

Kiedy konsument może odstąpić od umowy o kredyt?

Zgodnie z art. 53 ustawy o kredycie konsumenckim kredytobiorca ma prawo do „odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy”. Powinieneś wiedzieć, że jeżeli wraz z umową o kredyt była zawierana umowa o usługę dodatkową, np. ubezpieczenie, odstąpienie będzie dotyczyło również tej umowy.

Nie musi podawać przyczyny swojej decyzji ani w żaden sposób jej uzasadniać. Oświadczenie można złożyć osobiście lub wysłać pocztą z potwierdzeniem nadania. Termin 14 dni liczony jest od dnia wysłania oświadczenia.

Jak złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytowej?

Kredytodawca lub pośrednik kredytowy ma obowiązek przekazać kredytobiorcy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytowej wraz z adresem, na który należy złożyć takie oświadczenie, jeśli kredytobiorca zdecyduje się skorzystać z prawa do odstąpienia. Wzór oświadczenia można również znaleźć na stronach internetowych banków. Kredytobiorca może złożyć oświadczenie osobiście lub wysłać je pocztą (ważne jest, aby mieć potwierdzenie nadania), a termin 14 dni liczy się na dzień wysłania.

Reklama

Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytu konsumenckiego kredytodawcy lub pośrednikowi kredytowemu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytowej powinno zawierać nazwę i numer umowy kredytowej, datę jej zawarcia, dane osobowe i adresowe kredytobiorcy oraz informację o odstąpieniu od umowy kredytowej. W oświadczeniu należy również wskazać numer rachunku bankowego, na który mają być zwrócone poniesione koszty związane z umową.

Oświadczenie musi być opatrzone czytelnym podpisem kredytobiorcy, zgodnym z podpisem złożonym na umowie kredytowej.

Reklama

Jakie są konsekwencje odstąpienia od umowy kredytu?

Konsekwencje odstąpienia od umowy kredytowej to przede wszystkim zwrot całej kwoty kredytu oraz naliczonych do dnia jego złożenia odsetek. Kredytodawca ma obowiązek zwrócić kredytobiorcy wszystkie poniesione koszty związane z zawarciem umowy, takie jak prowizja czy ubezpieczenie.

Kredytobiorca zwraca odsetki liczone od dnia wydania towaru/rozpoczęcia świadczenia usługi do dnia złożenia oświadczenia.

Reklama

W przypadku odstąpienia od umowy kredytowej, kredytobiorca nie ponosi żadnych negatywnych konsekwencji, a jego zdolność kredytowa nie ulega pogorszeniu. Jednakże, należy pamiętać, że odstąpienie od umowy kredytowej może wpłynąć na relacje z kredytodawcą i utrudnić uzyskanie kredytu u niego w przyszłości.

Jeśli wraz z umową o kredyt była zawarta umowa o usługę dodatkową, np. ubezpieczenie, odstąpienie będzie dotyczyło również tej umowy. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu kredytodawca występuje do sprzedawcy lub usługodawcy o zwrot przekazanej kwoty kredytu. Warunki zwrotu towaru lub świadczenia usługi określa umowa zakupu pomiędzy sprzedawcą lub usługodawcą a kredytobiorcą.

Kredytodawca na podstawie tego oświadczenia występuje do sprzedawcy/usługodawcy o zwrot przekazanej kwoty kredytu. W związku z dokonanym przez sprzedawcę/usługodawcę zwrotem powstaje kwestia zapłaty przez kredytobiorcę za towar/usługę na rzecz sprzedawcy/usługodawcy. W takim przypadku mamy dwa wyjścia. Kredytobiorca płaci z własnych środków za towar/usługę lub sprzedawca może zgodzić się na zwrot towaru. Pamiętaj, że nie ma takiego obowiązku. Warunki określa umowa zakupu pomiędzy sprzedawcą/usługodawcą a kredytobiorcą.

Reklama

Z drugiej strony zabronione jest „uzależnianie prawa do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki od zwrotu towaru przez konsumenta”, ponieważ kredytobiorca zawsze może chcieć zapłacić za towar/usługę.

Jeżeli usługa została zrealizowana kredytobiorca zwraca usługodawcy wynagrodzenie za świadczoną usługę.

Reklama

Sprzedawca/usługodawca mogą umówić się z kredytobiorcą, że wydanie towaru/realizacja usługi nastąpi „po upływie terminu odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki”.

Istnieje jeszcze drugi przypadek, gdy kredytobiorca odstępuje od umowy sprzedaży towaru/usługi (np. przy zawieraniu umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa). W takim przypadku odstąpienie od umowy sprzedaży skutkuje jednocześnie odstąpieniem od umowy o kredyt wiązany.

Reklama

Odstąpienie od umowy kredytu konsumenckiego – schemat

Odstapienieodumowy
Odstąpienie od umowy kredytu konsumenckiego 2024 3

FAQ – najczęściej zadawane pytania związane z odstąpieniem od umowy kredytu konsumenckiego

Jak liczyć 14 dni na odstąpienie od umowy kredytu?

 

Termin 14-dniowy na odstąpienie od umowy kredytu zaczyna biec od dnia zawarcia umowy. Wlicza się w to także weekendy i święta. Ostateczny dzień na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy to ostatni dzień terminu 14-dniowego. Jeśli umowa została zawarta na odległość, tj. drogą elektroniczną lub telefoniczną, to termin zaczyna biec od dnia otrzymania umowy przez konsumenta.

Kiedy można odstąpić od umowy kredytu konsumenckiego?

 

Kredytobiorca ma prawo odstąpić od umowy kredytowej w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia. Nie ma obowiązku podawania przyczyny rezygnacji ani uzasadniania swojej decyzji.

Czy zawsze można odstąpić od umowy?

 

Odstąpienie od umowy kredytowej jest możliwe tylko w przypadku umowy kredytowej zawartej z konsumentem, czyli osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Jakie są konsekwencje odstąpienia od umowy kredytowej?

 

Odstąpienie od umowy kredytowej oznacza, że umowa przestaje obowiązywać, a kredytobiorca musi zwrócić całą kwotę pożyczki i zapłacić odsetki od dnia wypłaty kredytu do dnia odstąpienia. Kredytodawca natomiast zwraca prowizję i inne koszty pobrane przy zawieraniu umowy.

Jakie dokumenty są potrzebne do odstąpienia od umowy kredytowej?

 

Kredytobiorca musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytowej w formie pisemnej. Wzór oświadczenia jest zazwyczaj dołączany do umowy kredytowej.

Co zrobić, aby odstąpić od umowy kredytowej?

 

Aby odstąpić od umowy kredytowej, kredytobiorca musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres kredytodawcy. W oświadczeniu należy podać swoje dane osobowe, numer umowy oraz datę jej zawarcia. Oświadczenie można wysłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście do siedziby kredytodawcy.

Jakie są zasady odstąpienia od umowy o kredyt ratalny?

 

Zasady są podobne do tych, które dotyczą kredytu konsumenckiego. Konsument ma prawo odstąpić od umowy o kredyt ratalny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, bez podawania powodu i bez jakichkolwiek kosztów.

Czy mogę odstąpić od umowy o kartę kredytową?

 

Tak, odstąpienie od umowy o kartę kredytową jest możliwe w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu udostępnionego kredytu wraz z odsetkami.

Czy mogę odstąpić od umowy o kredyt gotówkowy?

 

Tak, można odstąpić od umowy o kredyt gotówkowy na tych samych zasadach co od innych umów o kredyt konsumencki. Czas na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia dostarczenia umowy.

Czy mogę odstąpić od umowy kredytu konsolidacyjnego?

 

Tak, konsument ma prawo odstąpić od umowy kredytu konsolidacyjnego na takich samych zasadach jak od innych umów o kredyt konsumencki. Termin do odstąpienia wynosi 14 dni od dnia dostarczenia umowy.

Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.