Zakładając konto osobiste lub lokatę bankową zastanawiasz się, czy twoje pieniądze są bezpieczne? Za bezpieczeństwo twoich pieniędzy odpowiada instytucja, która w razie upadku, bankructwa banku wypłaca środki pieniężne tam zgromadzone. Z tego artykułu dowiesz się jak działa Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Czym zajmuje się Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest instytucją przede wszystkim gwarantującą depozyty klientów banków i SKOK-ów działających w Polsce. Z drugiej strony Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma za zadanie, dbając o stabilność systemu finansowego, analizowanie informacji dotyczących podmiotów objętych systemem gwarancji a w razie potrzeby zapewnienie im pomocy w przypadku zagrożenia upadłością. Jest także odpowiedzialny za przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych zagrożonych bankructwem.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ustawa

BFG działa na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Ustawa o bankowym funduszu gwarancyjnym i przymusowej restrukturyzacji określa zasady gwarantowania depozytów w Polsce. Jednocześnie w ramach przepisów unijnych, jako nadrzędna, obowiązuje Dyrektywa z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów. Zgodnie z dyrektywą wszystkie kraje unijne musiały dostosować warunki gwarancji depozytów tak, aby przepisy były zharmonizowane na terenie całej Unii Europejskiej. Klient instytucji finansowej powinien mieć zagwarantowane takie same podstawowe warunki w każdym kraju.

Reklama

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jakie banki?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny chroni depozyty złożone w:

 • bankach krajowych (oprócz Banku Gospodarstwa Krajowego);
 • spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych – SKOK-ach;
 • oddziałach banków zagranicznych jeśli nie są uczestnikami innego systemu gwarantowania lub jego zakres i wysokość gwarancji jest mniejsza niż BFG.

Gwarancjami BFG nie są objęte banki hipoteczne nieprowadzące działalności depozytowej.

Na podstawie przepisów unijnych, oddziały banków prowadzące działalność na terytorium Polski, które mają siedzibę w innym państwie członkowskim UE, przynależą do systemu gwarantowania depozytów w kraju swojej siedziby, który musi gwarantować depozyty minimum na takich samych zasadach i w tej samej kwocie. Korzystając z usług takiego banku należy zapoznać się z warunkami gwarancji dostępnymi na ich stronach internetowych. Przykładowo, na blogu opisuję produkty depozytowe takich banków jak Aion Bank, BFF Bank i InBank.

Reklama

W tabeli na końcu artykułu znajduje się lista banków w Polsce objętych gwarancjami BFG (źródło: strona internetowa BFG według stanu na dzień 02.05.2022 r.)

W przypadku trzech banków w Polsce należy zwrócić uwagę na to, że prowadzą działalność pod dwiema markami handlowymi, co może błędnie sprawiać wrażenie oddzielnych instytucji. Faktycznie są to pojedyncze banki (jedna licencja bankowa):

 • Bank PKO BP i Inteligo
 • Bank BNP Paribas i GOoptima
 • Bank Pocztowy i EnveloBank

Jeśli posiadasz depozyty w jednym z tych banków, zwróć uwagę, że środki będą gwarantowane do 100000 Euro łącznie

Reklama

Powyższy przypadek nie dotyczy Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank, które są oddzielnymi podmiotami, działającymi na podstawie odrębnych licencji bankowych. Środków zgromadzonych w tych dwóch bankach nie sumuje się.

Gwarancje depozytów w bankach zagranicznych działających w Polsce

Na polskim rynku bankowym działa kilkanaście instytucji finansowych na podstawie unijnych licencji, których środki są gwarantowane przez odpowiednie instytucje w danym kraju pochodzenia. W poniższej tabeli zamieściłem popularne banki, które kierują swoją ofertę do polskiego klienta detalicznego. Dobrze być świadomym, kto i gdzie gwarantuje wypłatę depozytów, w przypadku upadłości takiego banku.

Nazwa instytucjiAS Inbank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
Kraj pochodzeniaEstonia
Zakres gwarancjiDepozyty złożone w Inbank gwarantowane są przez estoński fundusz gwarancyjny Tagatisfond. Fundusz ten jest odpowiednikiem polskiego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i utworzony został na podstawie tych samych wytycznych Parlamentu Europejskiego i Rady z dyrektywy 2014/59/UE z 15 maja 2014 roku. Gwarancją objęte są depozyty wraz z odsetkami do pełnej wysokości, maksymalnie do 100.000 euro w stosunku do pojedynczego deponenta.
Strona internetowaStrona Inbank
Nazwa instytucjiAion Bank SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
Kraj pochodzeniaBelgia
Zakres gwarancjiDepozyty założone w Aion Banku gwarantowane są przez belgijski fundusz gwarancyjny Fonds de Garantie pour les services publics / Het Garantiefonds – Fundusz Gwarancyjny (BE). Fundusz ten jest odpowiednikiem polskiego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Gwarancją objęte są depozyty wraz z odsetkami do pełnej wysokości, maksymalnie do 100.000 euro w stosunku do pojedynczego deponenta. Szczegóły systemu gwarantowania depozytów założonych w Aion Banku dostępne są w Formularzu informacyjnym dla deponentów Banku.
Strona internetowaStrona Aion Bank
Nazwa instytucjiBFF Bank S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
Kraj pochodzeniaWłochy
Zakres gwarancjiDepozyty zgromadzone na lokatach Facto w BFF Bank S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce są gwarantowane przez Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – włoski odpowiednik Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Środki pieniężne zdeponowane przez Klientów są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami włoskiego prawa. Fundusz zapewnia każdemu klientowi pokrycie środków w wysokości do 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta, w ciągu:
15 dni roboczych od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
10 dni roboczych od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.
7 dni roboczych od 1 stycznia 2024 r.
Strona internetowaStrona BFF Bank

Czyje środki są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Jeśli już wiemy w jakich bankach są gwarantowane depozyty bankowe, warto sprawdzić kto jest objęty gwarancjami BFG? Czy Bankowy Fundusz Gwarancyjny obejmuje firmy?

Reklama

Artykuły 20 i 21 ustawy o BFG określają podmioty (tzw. deponentów), których depozyty podlegają ochronie. Gwarancjami BFG objęte są środki pieniężne i należności osób fizycznych, także prowadzących działalność gospodarczą oraz:

 • w przypadku banku lub oddziału banku zagranicznego:
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędnościowych,
  • kas zapomogowo-pożyczkowych,
  • rad rodziców.
 • w przypadku SKOK-u:
  • organizacji pozarządowych,
  • jednostek organizacyjnych kościoła lub związku wyznaniowego, będących osobami prawnymi,
  • spółdzielni,
  • związków zawodowych,
  • wspólnot mieszkaniowych.

Jakie podmioty nie są objęte gwarancjami BFG?

O ile gwarancje obejmują podmioty wymienione w poprzedniej części, istnieje również grupa podmiotów, które nie mogą liczyć na wypłatę środków w przypadku upadłości banku lub SKOK-u. Gwarancje BFG (art. 22 ustawy) nie obejmują depozytów złożonych w bankach i SKOK-ach przez:

 • Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Bankowy Fundusz Gwarancyjny;
 • inne banki i SKOK-i;
 • instytucje finansowe (kredytowe) i firmy inwestycyjne;
 • osoby i podmioty, które nie zostały zidentyfikowane przez odpowiednio bank lub kasę;
 • zakłady ubezpieczeń i reasekuracji;
 • fundusze inwestycyjne;
 • otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne i pracownicze towarzystwa emerytalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organy władz publicznych innego państwa członkowskiego UE oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny do jakiej kwoty 2022

Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje bezpieczeństwo depozytów do kwoty o równowartości 100000 Euro, zarówno na rachunkach w polskich złotych jak i w walutach obcych. Równowartość 100000 Euro w złotych przelicza się według kurs średniego NBP z dnia spełnienia warunku gwarancji. W przeliczeniu jest to obecnie ponad 450000 złotych.

Reklama

Kwoty na rachunkach w walutach obcych, zgodnie z art.19 ustawy, przelicza się “według kursu stosowanego do ustalenia stanu ksiąg rachunkowych na dzień spełnienia warunku gwarancji” i wypłaca się w polskich złotych.

Jeśli masz oszczędności w kwocie przekraczającej równowartość 100000 Euro warto rozważyć możliwość założenia kont w kilku bankach, aby w każdym z nich suma środków nie przekraczała tej kwoty.

W przypadku, gdy posiadasz środki na kontach i lokatach w dwóch bankach, które planują połączenie, pamiętaj, że objęte będą jednym limitem 100000 Euro. Masz prawo wypłacić środki przekraczające limit wraz z naliczonymi odsetkami, bezkosztowo w ciągu 3 miesięcy od powiadomienia przez bank o planowanym połączeniu.

Reklama

Kiedy BFG wypłaci większą kwotę?

W szczególnych przypadkach Bankowy Fundusz Gwarancyjny może wypłacić większą kwotę niż gwarantowana równowartość 100000 Euro. Do dwukrotności kwoty gwarancji, czyli do 200000 Euro, uzyskają tylko osoby fizyczne, które posiadają środki z tytułu:

 • sprzedaży mieszkania, domu mieszkalnego, prawa spółdzielczego do lokalu, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
 • otrzymania spadku;
 • wypłaconego ubezpieczenia na życie;
 • wypłaconego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • otrzymania odprawy pieniężnej po zakończeniu zatrudnienia;
 • otrzymania odprawy emerytalnej lub rentowej

Powyższa zasada obowiązuje, jeśli nie minęły 3 miesiące od wpływu środków na rachunek banku. Kwota wypłaty tych środków zostanie ustalona jako różnica pomiędzy kwotą równowartości 200000 Euro a sumą pozostałych środków w banku. Jeśli upłynęły już 3 miesiące, obowiązuje standardowy limit.

Jakie środki są gwarantowane przez BFG?

BFG gwarantuje nam bezpieczeństwo wszystkich środków zgromadzonych w banku lub SKOK-u, na każdym z posiadanych: rachunku osobistym, rachunku oszczędnościowym, lokacie terminowej, rachunku firmowym, w złotych i walutach obcych, także wspólnych i dla dzieci z wyłączeniem opisanych w kolejnym rozdziale.

Reklama

W przypadku konieczności wypłaty z BFG, wylicza się sumę środków zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach oraz innych należności objętych gwarancjami z uwzględnieniem również odsetek naliczonych do tego dnia, na podstawie obowiązującego oprocentowania tych środków, bez względu na termin wymagalności.

Dla konta wspólnego suma gwarantowanych środków jest ustalana oddzielnie dla każdego współposiadacza. Jeśli umowa rachunku nie stanowi inaczej, dla każdego ze współposiadaczy suma środków na rachunku jest dzielona po równo. Przykładowo, jeśli na rachunku wspólnym (dzielonym po 50%) znajduje się 600000 zł, to wszystkie środki będą objęte gwarancją BFG (300000 zł < limit 450000 zł).

BFG gwarantuje również środki zgromadzone przez klienta banku, który zakupił mieszkanie w budowie, zdeponowane w mieszkaniowym rachunku powierniczym, na którym zabezpieczone są środki na budowę mieszkań przez dewelopera. Warto pamiętać, że w przypadku, gdy klient posiada jeszcze oszczędności w tym samym banku, suma gwarantowanych środków liczona jest łącznie.

BFG wypłaci również środki z tytułu zapisu bankowego na wypadek śmierci oraz kosztów pogrzebu, jeśli śmierć klienta nastąpiła przed dniem uruchomienia gwarancji banku.

Systemem gwarancji objęte są także należności z posiadanych bankowych papierów wartościowych, ale wyemitowanych przed 2 lipca 2014 r.

WAŻNE!!!

Należy zwrócić szczególną uwagę, że gwarancjami BFG nie są objęte środki w podmiotach, które nie posiadają stosownego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego “na gromadzenie środków pieniężnych innych osób, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób”. Warto zwracać uwagę na tego typu podmioty i w żadnym przypadku nie powierzać im swoich oszczędności. Niestety mimo wielu afer związanych z firmami oferującymi szybkie pomnażanie pieniędzy (m.in. Amber Gold), nadal wiele osób daje się nabrać na oferty oszustów. Trzeba wiedzieć, że nie ma drogi na skróty i piękne historie o szybkim zysku są na ogół oszustwem. Jeśli firma obiecuje zysk przekraczający dwukrotnie średnią stawkę oprocentowania lokat w banku, to na ogół będzie inwestycją o bardzo wysokim ryzyku utraty wszystkich ulokowanych środków a często próbą wyłudzenia pieniędzy.

Jakie środki nie są gwarantowane przez BFG?

Bankowy Fundusz Gwarancji nie chroni zainwestowanych środków w produkty, które są sprzedawane przez banki lub SKOK-i, takie jak jednostki funduszy inwestycyjnych lub produkty ubezpieczeniowe. Jeśli bank oferuje produkty łączące lokatę z funduszem inwestycyjnym, to gwarancją objęta będzie jedynie część środków, która jest zdeponowana na lokacie. Jeśli wpłaciłeś do banku spółdzielczego lub SKOK-u środki w postaci udziałów, wpisowego lub wkładu członkowskiego to również nie podlegają gwarancjom BFG.

Kiedy BFG wypłaca środki z fundusz gwarancyjnego?

Do tego, aby zostały wypłacone środki z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego musi zostać spełniony warunek uruchomienia gwarancji.

W przypadku banku krajowego / SKOK-ów będzie to jeden z dwóch poniższych powodów:

 • Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność banku / kasy i ustanowiła zarząd komisaryczny / zarządcę komisarycznego (jeśli nie był wprowadzony) oraz złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości;
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny w ramach przymusowej restrukturyzacji złożył wniosek o ogłoszenie upadłości banku / kasy.

Termin powyższej decyzji KNF/BFG oznacza ustalenie dnia spełnienia warunku gwarancji. Od tego dnia liczony jest okres 7 dni do rozpoczęcia wypłaty środków.

W przypadku oddziału banku zagranicznego przesłanką do uruchomienia wypłaty będzie  “uznanie przez sąd orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego dotyczącego banku lub majątku banku położonego w Polsce”. Przypominam, że dotyczy to wyłącznie oddziałów podlegających polskiemu funduszowi gwarancyjnemu. W przypadku banków podlegających pod system gwarancji bankowych w innych krajach UE przepisy mogą się nieznacznie różnić, w zależności od danego systemu prawnego.

Wypłata z BFG w przypadku upadłości banku

Informacja o rozpoczęciu procedury wypłaty środków z BFG jest udostępniana na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w placówkach banku / SKOK-u.

Ustanowiony przez BFG zarząd / zarządca komisaryczny ma 3 dni robocze na sporządzenie i przekazanie zestawienia wszystkich deponentów.

Wypłatą środków w ramach gwarancji zajmuje się wyznaczony przez BFG podmiot: zarząd / zarządca komisaryczny lub na podstawie umowy inny bank lub SKOK. Wypłata środków gwarantowanych następuje w ciągu 7 dni roboczych od daty spełnienia warunku gwarancji. Terminy i miejsce wypłaty są określone i opublikowane przez BFG. Do wyznaczonego podmiotu należy udać się z dokumentem tożsamości a wypłata następuje w gotówce lub przelewem na konto. Po zakończeniu wypłat przez wyznaczony podmiot, środki nadal można wypłacić w siedzibie BFG, w ciągu 5 lat od od daty spełnienia warunku gwarancji (do końca roku kalendarzowego, w którym ten termin upływa). Po tym terminie roszczenia ulegają przedawnieniu (oprócz roszczeń, dla których nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia zgodnie z art. 123 § 1 k.c.)

1
Data spełnienia warunku gwarancji

2
Sporządzenie i przekazanie listy deponentów do BFG

3 dni robocze

3
Rozpoczęcie wypłaty środków z BFG przez podmiot

7 dni roboczych

4
Okres wypłaty środków przez wyznaczony podmiot

Określony w komunikacie BFG

5
Wypłata środków przez BFG po okresie wypłaty przez wyznaczony podmiot

do 5 lat od daty spełnienia warunku gwarancji (do końca roku kalendarzowego)

Źródła finansowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Bankowy Fundusz Gwarancyjny w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów, prowadzi fundusz gwarancyjny, który w największym stopniu zasilany jest przez banki oraz SKOK-i, w ramach dokonywanych kwartalnych wpłat składek.

Rada Funduszu ustala wysokość łącznej sumy składek na dany rok a następnie ustala wysokość kwartalnej składki odprowadzanej przez dany bank lub SKOK. Wysokość składki zależy od wartości posiadanych gwarantowanych depozytów i przypisanej kategorii ryzyka. 

Zgodnie z ustawą z 2016 roku, do 2034 roku, fundusz powinien dysponować środkami stanowiącymi 2,6% wszystkich gwarantowanych środków zdeponowanych w bankach oraz 1% w SKOK-ach. Oprócz składek na fundusz banków i SKOK-ów, dodatkowo instytucje obowiązane wpłacają składki na fundusz utworzony na wypadek przymusowej restrukturyzacji banków oraz firm inwestycyjnych oraz oddzielnie SKOK-ów.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny lista banków 2024

Alior Bank SA

Bank BPH SA

Bank Handlowy w Warszawie SA (w tym: Citi Handlowy)

Bank Millennium SA (w tym: eurobank)

Bank Nowy SA

Bank Ochrony Środowiska SA

Bank Pocztowy SA (w tym EnveloBank)

Bank Polska Kasa Opieki SA (posługujący się nazwą handlową Pekao SA)

Bank Polskiej Spółdzielczości SA

BNP Paribas Bank Polska SA (w tym GOoptima)

Credit Agricole Bank Polska SA

Deutsche Bank Polska SA

DNB Bank Polska SA

Getin Noble Bank SA (w tym: Getin Bank, Noble Bank)

Idea Bank SA (w restrukturyzacji) (w tym Lion’s Bank)

ING Bank Śląski SA

mBank SA

Mercedes-Benz Bank Polska SA

Nest Bank SA

Plus Bank SA

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (posługujący się nazwą handlową PKO BP oraz Inteligo)

Santander Bank Polska SA (d. Bank Zachodni WBK SA)

Santander Consumer Bank SA

SGB-Bank SA

Toyota Bank Polska SA

Oddział banku zagranicznego:

FCE Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie

Bank Spółdzielczy “Bank Rolników” w Opolu

Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina w Czechowicach-Dziedzicach

Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno w Daleszycach

Bank Spółdzielczy Duszniki zs. w Szamotułach

Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów zs. w Grodkowie

Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym

Bank Spółdzielczy Lwówek Śląski w Lwówku Śląskim

Bank Spółdzielczy “Mazowsze” w Płocku

Bank Spółdzielczy “Pałuki” w Żninie

Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu

Bank Spółdzielczy w Adamowie

Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim

Bank Spółdzielczy w Andrespolu

Bank Spółdzielczy w Augustowie

Bank Spółdzielczy w Baborowie

Bank Spółdzielczy w Barcinie

Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym

Bank Spółdzielczy w Bartoszycach

Bank Spółdzielczy w Będzinie

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej

Bank Spółdzielczy w Białobrzegach

Bank Spółdzielczy w Białogardzie

Bank Spółdzielczy w Białopolu

Bank Spółdzielczy w Białymstoku

Bank Spółdzielczy w Bieczu

Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim

Bank Spółdzielczy w Bieżuniu

Bank Spółdzielczy w Biłgoraju

Bank Spółdzielczy w Biszczy

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błażowej

Bank Spółdzielczy w Brańsku

Bank Spółdzielczy w Brodnicy

Bank Spółdzielczy w Brzegu

Bank Spółdzielczy w Brzesku

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy

Bank Spółdzielczy w Bystrej

Bank Spółdzielczy w Bytowie

Bank Spółdzielczy w Chłopicach

Bank Spółdzielczy w Chmielniku

Bank Spółdzielczy w Chodzieży

Bank Spółdzielczy w Chojnicach

Bank Spółdzielczy w Chojnie

Bank Spółdzielczy w Chojnowie

Bank Spółdzielczy w Chrzanowie

Bank Spółdzielczy w Chynowie

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu

Bank Spółdzielczy w Cieszynie

Bank Spółdzielczy w Cycowie

Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu

Bank Spółdzielczy w Czersku

Bank Spółdzielczy w Człuchowie

Bank Spółdzielczy w Czyżewie

Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej

Bank Spółdzielczy w Dobczycach

Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim

Bank Spółdzielczy w Dobrzycy

Bank Spółdzielczy w Dynowie

Bank Spółdzielczy w Działdowie zs. w Lidzbarku

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie

Bank Spółdzielczy w Ełku

Bank Spółdzielczy w Garwolinie

Bank Spółdzielczy w Gąbinie

Bank Spółdzielczy w Gilowicach

Bank Spółdzielczy w Glinojecku

Bank Spółdzielczy w Gliwicach

Bank Spółdzielczy w Głogowie

Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głowaczowie

Bank Spółdzielczy w Głownie

Bank Spółdzielczy w Głubczycach

Bank Spółdzielczy w Gniewie

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie

Bank Spółdzielczy w Gogolinie

Bank Spółdzielczy w Goleniowie

Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu

Bank Spółdzielczy w Gorlicach

Bank Spółdzielczy w Gorzycach

Bank Spółdzielczy w Gostyninie

Bank Spółdzielczy w Goworowie

Bank Spółdzielczy w Grębocinie

Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim

Bank Spółdzielczy w Grójcu

Bank Spółdzielczy w Grudusku

Bank Spółdzielczy w Grybowie

Bank Spółdzielczy w Gryficach

Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Bank Spółdzielczy w Halinowie

Bank Spółdzielczy w Iławie

Bank Spółdzielczy w Iłowej

Bank Spółdzielczy w Iłowie

Bank Spółdzielczy w Iłży

Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu

Bank Spółdzielczy w Izbicy

Bank Spółdzielczy w Jabłonce

Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim

Bank Spółdzielczy w Jarocinie

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu

Bank Spółdzielczy w Jasienicy

Bank Spółdzielczy w Jasieńcu

Bank Spółdzielczy w Jasionce

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju

Bank Spółdzielczy w Jaworze

Bank Spółdzielczy w Jaworznie

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Bank Spółdzielczy w Jeleśni

Bank Spółdzielczy w Jordanowie

Bank Spółdzielczy w Józefowie n. Wisłą

Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym

Bank Spółdzielczy w Jutrosinie

Bank Spółdzielczy w Kadzidle

Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim

Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej

Bank Spółdzielczy w Kałuszynie

Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze

Bank Spółdzielczy w Karczewie

Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym

Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich

Bank Spółdzielczy w Kcyni

Bank Spółdzielczy w Kielcach

Bank Spółdzielczy w Kłobucku

Bank Spółdzielczy w Kłodawie

Bank Spółdzielczy w Kłodzku

Bank Spółdzielczy w Kobierzycach

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej

Bank Spółdzielczy w Kolnie

Bank Spółdzielczy w Kołaczycach

Bank Spółdzielczy w Koninie

Bank Spółdzielczy w Konopiskach

Bank Spółdzielczy w Końskich

Bank Spółdzielczy w Kornicy

Bank Spółdzielczy w Koronowie

Bank Spółdzielczy w Korycinie

Bank Spółdzielczy w Kostrzynie

Bank Spółdzielczy w Koszęcinie

Bank Spółdzielczy w Kościanie

Bank Spółdzielczy w Kościerzynie

Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim

Bank Spółdzielczy w Kowalu

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie

Bank Spółdzielczy w Kórniku

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu zs. w Makowie Mazowieckim

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie

Bank Spółdzielczy w Krokowej

Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim

Bank Spółdzielczy w Krotoszynie

Bank Spółdzielczy w Kruszwicy

Bank Spółdzielczy w Krzepicach

Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach

Bank Spółdzielczy w Krzywdzie

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach

Bank Spółdzielczy w Legionowie

Bank Spółdzielczy w Legnicy

Bank Spółdzielczy w Leśnicy

Bank Spółdzielczy w Leśniowicach

Bank Spółdzielczy w Leżajsku

Bank Spółdzielczy w Limanowej

Bank Spółdzielczy w Lipce

Bank Spółdzielczy w Lipinkach

Bank Spółdzielczy w Lipnie

Bank Spółdzielczy w Lipsku

Bank Spółdzielczy w Lubaczowie

Bank Spółdzielczy w Lubartowie

Bank Spółdzielczy w Lubawie

Bank Spółdzielczy w Lubeni

Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej

Bank Spółdzielczy w Łańcucie

Bank Spółdzielczy w Łapach

Bank Spółdzielczy w Łasinie

Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie

Bank Spółdzielczy w Łęcznej

Bank Spółdzielczy w Łobżenicy

Bank Spółdzielczy w Łochowie

Bank Spółdzielczy w Łomazach

Bank Spółdzielczy w Łomży

Bank Spółdzielczy w Łopusznie

Bank Spółdzielczy w Łosicach

Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej

Bank Spółdzielczy w Łubnianach

Bank Spółdzielczy w Łukowej

Bank Spółdzielczy w Łukowie

Bank Spółdzielczy w Malborku

Bank Spółdzielczy w Małej Wsi

Bank Spółdzielczy w Miedźnej

Bank Spółdzielczy w Mielcu

Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim

Bank Spółdzielczy w Miliczu

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim

Bank Spółdzielczy w Mławie

Bank Spółdzielczy w Mokobodach

Bank Spółdzielczy w Mońkach

Bank Spółdzielczy w Mrągowie

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej

Bank Spółdzielczy w Mszczonowie

Bank Spółdzielczy w Mykanowie

Bank Spółdzielczy w Nakle n. Notecią

Bank Spółdzielczy w Nałęczowie

Bank Spółdzielczy w Namysłowie

Bank Spółdzielczy w Narolu

Bank Spółdzielczy w Narwi

Bank Spółdzielczy w Nasielsku

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu

Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej

Bank Spółdzielczy w Nieliszu zs. w Stawie Noakowskim

Bank Spółdzielczy w Niemcach

Bank Spółdzielczy w Nowej Soli

Bank Spółdzielczy w Nowem n. Wisłą

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu

Bank Spółdzielczy w Nowym Targu

Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu

Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich

Bank Spółdzielczy w Obszy

Bank Spółdzielczy w Olecku

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy

Bank Spółdzielczy w Olsztynku

Bank Spółdzielczy w Oławie

Bank Spółdzielczy w Opocznie

Bank Spółdzielczy w Osiu

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim

Bank Spółdzielczy w Otmuchowie

Bank Spółdzielczy w Otwocku

Bank Spółdzielczy w Ozorkowie

Bank Spółdzielczy w Ożarowie

Bank Spółdzielczy w Pajęcznie

Bank Spółdzielczy w Parczewie

Bank Spółdzielczy w Pawłowicach

Bank Spółdzielczy w Piasecznie

Bank Spółdzielczy w Pieńsku

Bank Spółdzielczy w Pilźnie

Bank Spółdzielczy w Pińczowie

Bank Spółdzielczy w Pionkach

Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim

Bank Spółdzielczy w Piwnicznej-Zdroju

Bank Spółdzielczy w Platerowie

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

Bank Spółdzielczy w Płońsku

Bank Spółdzielczy w Poddębicach

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Połańcu

Bank Spółdzielczy w Połczynie-Zdroju

Bank Spółdzielczy w Poniatowej

Bank Spółdzielczy w Poniecu

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Prabutach

Bank Spółdzielczy w Proszowicach

Bank Spółdzielczy w Prudniku

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu

Bank Spółdzielczy w Przecławiu

Bank Spółdzielczy w Przedborzu

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

Bank Spółdzielczy w Przysusze

Bank Spółdzielczy w Pszczółkach

Bank Spółdzielczy w Pszczynie

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pułtusku

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej

Bank Spółdzielczy w Raciążu

Bank Spółdzielczy w Raciborzu

Bank Spółdzielczy w Radomiu

Bank Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim

Bank Spółdzielczy w Radymnie

Bank Spółdzielczy w Radziejowie

Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim

Bank Spółdzielczy w Rajczy

Bank Spółdzielczy w Raszkowie

Bank Spółdzielczy w Raszynie

Bank Spółdzielczy w Reszlu

Bank Spółdzielczy w Ropczycach

Bank Spółdzielczy w Różanie

Bank Spółdzielczy w Ruścu

Bank Spółdzielczy w Rutce Tartak

Bank Spółdzielczy w Rykach

Bank Spółdzielczy w Rymanowie

Bank Spółdzielczy w Rzepinie

Bank Spółdzielczy w Rzeszowie

Bank Spółdzielczy w Samsonowie

Bank Spółdzielczy w Sandomierzu

Bank Spółdzielczy w Sejnach

Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Małopolskim

Bank Spółdzielczy w Siedlcach

Bank Spółdzielczy w Siedlcu

Bank Spółdzielczy w Siemiatyczach

Bank Spółdzielczy w Sieradzu

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach

Bank Spółdzielczy w Skaryszewie

Bank Spółdzielczy w Skawinie

Bank Spółdzielczy w Skępem

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Bank Spółdzielczy w Skórczu

Bank Spółdzielczy w Sławnie

Bank Spółdzielczy w Słomnikach

Bank Spółdzielczy w Słupcy

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

Bank Spółdzielczy w Sokołach

Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim

Bank Spółdzielczy w Sokółce

Bank Spółdzielczy w Starachowicach

Bank Spółdzielczy w Starej Białej

Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Bank Spółdzielczy w Staroźrebach

Bank Spółdzielczy w Starym Sączu

Bank Spółdzielczy w Staszowie

Bank Spółdzielczy w Stegnie

Bank Spółdzielczy w Stopnicy

Bank Spółdzielczy w Strzegowie

Bank Spółdzielczy w Strzelnie

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie

Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej

Bank Spółdzielczy w Suchowoli

Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Szadku

Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie

Bank Spółdzielczy w Szczekocinach

Bank Spółdzielczy w Szczucinie

Bank Spółdzielczy w Szczuczynie

Bank Spółdzielczy w Szczytnie

Bank Spółdzielczy w Sztumie

Bank Spółdzielczy w Szubinie

Bank Spółdzielczy w Szumowie

Bank Spółdzielczy w Szydłowie

Bank Spółdzielczy w Ślesinie

Bank Spółdzielczy w Śmiglu

Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej

Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej

Bank Spółdzielczy w Świdnicy

Bank Spółdzielczy w Świeciu

Bank Spółdzielczy w Świerklańcu

Bank Spółdzielczy w Tarczynie

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu

Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie

Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach

Bank Spółdzielczy w Tczewie

Bank Spółdzielczy w Teresinie

Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim

Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie

Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

Bank Spółdzielczy w Tucholi

Bank Spółdzielczy w Tworogu

Bank Spółdzielczy w Tychach

Bank Spółdzielczy w Tyczynie

Bank Spółdzielczy w Ustce

Bank Spółdzielczy w Ustroniu

Bank Spółdzielczy w Warce

Bank Spółdzielczy w Warcie

Bank Spółdzielczy w Wartkowicach

Bank Spółdzielczy w Wąchocku

Bank Spółdzielczy w Wąsewie

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach

Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie

Bank Spółdzielczy w Wieleniu

Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim

Bank Spółdzielczy w Wierzbinku

Bank Spółdzielczy w Więcborku

Bank Spółdzielczy w Wilamowicach

Bank Spółdzielczy w Witkowie

Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu

Bank Spółdzielczy w Wojsławicach

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu

Bank Spółdzielczy w Wolinie

Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bank Spółdzielczy w Wysokiej

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem

Bank Spółdzielczy w Zagórowie

Bank Spółdzielczy w Zaleszanach

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

Bank Spółdzielczy w Zatorze

Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem

Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich

Bank Spółdzielczy w Zgierzu

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Bank Spółdzielczy w Żaganiu

Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie

Bank Spółdzielczy w Żołyni

Bank Spółdzielczy w Żorach

Bank Spółdzielczy w Żurawicy

Bank Spółdzielczy w Żurominie

Bank Spółdzielczy w Żyrakowie

Bank Spółdzielczy w Żywcu

Bank Spółdzielczy we Frampolu

Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie

Bank Spółdzielczy we Wronkach

Bank Spółdzielczy we Wschowie

Bank Spółdzielczy “Wspólna Praca” w Kutnie

Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Koźminku

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku

Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej w Białej

Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku-Białej

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy zs. w Pasłęku

Częstochowski Bank Spółdzielczy JURA BANK

ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku

Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie

Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Radkowie zs. w Nowej Rudzie

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy

Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie

Krakowski Bank Spółdzielczy

Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim

Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy we Włocławku

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu

LIMES Bank Spółdzielczy

Lubelski Bank Spółdzielczy

Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy zs. w Drezdenku

Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie

Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli

Łącki Bank Spółdzielczy w Łącku

Łódzki Bank Spółdzielczy

Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce

Mazovia Bank Spółdzielczy

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach

Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku

Międzygminny Bank Spółdzielczy w Zbuczynie

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie

Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie

Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy w Zalewie

Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu

Nadobrzański Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach

Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli

Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju

Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy zs. w Knurowie

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu

Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie

Pieniński Bank Spółdzielczy

Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach

Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem

Podlaski Bank Spółdzielczy w Knyszynie

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie

Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Opolu Lubelskim

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie

Poznański Bank Spółdzielczy

Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy w Pyrzycach

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie

Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka w Śremie

Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie

Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach

Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie

Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie

Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach

Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie

Śląski Bank Spółdzielczy “Silesia” w Katowicach

Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie

Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie

Warmiński Bank Spółdzielczy zs. w Jonkowie

Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy zs. w Piszu

Warszawski Bank Spółdzielczy

Wielkopolski Bank Spółdzielczy (posługujący się nazwą handlową neoBANK)

Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy w Choszcznie

Zjednoczony Bank Spółdzielczy

Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim

Krakowska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Krakowie

Regionalna Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Św. Brata Alberta

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa “Boże Dary”

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa “Centrum”

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Progres”

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa “Szopienice” w Katowicach

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa “Śląsk” z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa “Świdnik”

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa “Wisła”

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. ks. Franciszka Blachnickiego w Zamościu

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Stanisława Adamskiego w Toruniu

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Unii Lubelskiej

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Zygmunta Chmielewskiego

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Energia (d. SKOK Kozienice)

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa przy “DEZAMET” S.A. w Nowej Dębie

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Kostrzynie nad Odrą

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Ziemi Rybnickiej

Zachodniopomorska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.