Ustawowe wakacje kredytowe 2022. Jakie zasady, czy się opłacają?

W kwietniu 2022 roku opisywałem przedstawione rządowe propozycje dotyczące wsparcia kredytobiorców związane ze znacznym wzrostem rat kredytowych po wprowadzonych podwyżkach stóp procentowych. Jedną z propozycji były wakacje kredytowe 2022-2023. Po kilku miesiącach prac, 14 lipca 2022 roku Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą możliwość skorzystania z zawieszenia rat kredytowych, która wejdzie w życie w ciągu 14 dni od opublikowania w Dziennku Ustaw (data publikacji: 14 lipca). W tym artykule opisuję wakacje kredytowe 2022 w odpowiedziach na pytania:

 • od kiedy i dla kogo?
 • dla jakich kredytów?
 • czy się opłacają?
 • jak wpłyną na dane w BIK i zdolność kredytową?

Wakacje kredytowe 2022 ustawa

Przepisy dotyczące wakacji kredytowych 2022 roku reguluje ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Wspomniana ustawa opisuje kilka kwestii, a zapisy dotyczące wakacji kredytowych 2022 znajdują się w rozdziale 10 – Przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe.

Wakacje kredytowe 2022 dla jakich kredytów?

Z wakacji kredytowych 2022 będą mogli skorzystać wyłącznie kredytobiorcy:

Reklama
 • posiadający kredyt hipoteczny (dowolnie na nabycie, budowę, remont nieruchomości i inne cele);
 • zaciągnięty w polskich złotych;
 • zaciągnięty w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (co do zasady nieruchomość, w której mieszka kredytobiorca).

Zawieszenie spłaty może dotyczyć tylko jednej umowy kredytowej. Powyższe zasady obowiązują w stosunku do umów kredytowych zawartych przed 1 lipca 2022 roku, w których pozostało minimum 6 miesięcy do końca spłaty.

Z pomocy kredytobiorcom w ramach wakacji kredytowych mogą skorzystać wszyscy spełniający powyższe warunki bez kryterium dochodowego, inaczej niż w przypadku Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Nie ma znaczenia czy kredyt jest oprocentowany oprocentowaniem zmiennym, czy stałym.

Z możliwości zawieszenia spłat rat kredytowych mogą skorzystać również osoby, które posiadają kredyt otrzymany w ramach finansowania zwrotnego lub ze środków zlikwidowanego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz udzielony na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem lub budowę lokali mieszkalnych, do których ustanowione zostanie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Reklama

Wakacje kredytowe 2022 nie dla wszystkich

Z wakacji kredytowych 2022 nie skorzystają kredytobiorcy posiadający kredyt:

 • gotówkowy, samochodowy i inne, oprócz hipotecznego;
 • zaciągnięty w walucie obcej (m.in. franku szwajcarskim CHF);
 • zaciągnięty w innym celu niż zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (np. mieszkanie na wynajem).

Składając wniosek o wakacje kredytowe dodatkowym wymogiem jest złożenie oświadczenia, że kredyt był zaciągany na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wakacje kredytowe 2022 i 2023 od kiedy?

Zgodnie z ustawą, zawieszenie spłaty rat kredytowych obowiązuje od sierpnia 2022 roku. Maksymalnie można wystąpić o zawieszenie spłaty rat przez 8 miesięcy (z 17 w tym okresie) zgodnie z poniższym harmonogramem. W związku z tym, że ustawa wejdzie w życie w ciągu 14 dni od opublikowania w Dzienniku Ustaw, składanie wniosków będzie możliwe najwcześniej od 29 lipca 2022 r., czyli osoby, którym spłata raty przypada na początku sierpnia, będą miały mało czasu na złożenie wniosku. Większość kredytobiorców ma ustalone terminy płatności rat ok. 5 dnia każdego miesiąca, więc należy spodziewać się dużych kolejek w oddziałach banków. Wniosek warto złożyć elektronicznie, po udostępnieniu w bankowości internetowej swojego banku.

Reklama
od 1 sierpnia 2022 r.
do 30 września 2022 r.
od 1 października 2022 r.
do 31 grudnia 2022 r.
od dnia 1 stycznia 2023 r.
do 31 grudnia 2023 r.
2 miesiące2 miesiące4 miesiące
(1 miesiąc w każdym kwartale)

Zakładając, że w 2022 roku można skorzystać z zawieszenia 4 rat, to składając wniosek jeszcze w lipcu, nie będzie trzeba płacić rat kredytu mieszkaniowego aż do grudnia. Nie jest konieczne zawieszenie wszystkich ośmiu rat.

Wakacje kredytowe 2022 jak skorzystać?

W celu skorzystania z wakacji kredytowych 2022-2023, kredytobiorca składa wniosek o zawieszenie spłaty w formie papierowej lub elektronicznej (także przez bankowość elektroniczną, jeśli bank umożliwi składanie wniosku). 

Wniosek musi zawierać dane banku, kredytobiorcy, wskazanie numeru umowy, której zawieszenie dotyczy oraz okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu. Dodatkowo musi zawierać oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. We wniosku powinna być zawarta klauzula o treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Reklama

W przypadku kredytu otrzymanego w ramach finansowania zwrotnego lub ze środków zlikwidowanego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, kredytobiorca składa wniosek do Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bank ma 21 dni, od dnia doręczenia, na przekazanie kredytobiorcy potwierdzenia otrzymania wniosku. Brak potwierdzenia nie ma wpływu na rozpoczęcie zawieszenia spłaty.

Potwierdzenie musi zawierać okres, na który została zawieszona spłata kredytu, oraz wysokość opłat z tytułu ubezpieczeń. Spłata kredytu zostaje zawieszona na wskazany okres, od dnia doręczenia wniosku do banku. W okresie zawieszenia, kredytobiorca nie spłaca rat kredytowych (kapitału i odsetek), z wyjątkiem opłat związanych z ubezpieczeń powiązanych z umową kredytową. Jeśli już korzystasz z wakacji kredytowych na zasadach ustalonych z bankiem, to od dnia złożenia wniosku według nowej ustawy, dotychczasowe zawieszenie zostaje zakończone.

Reklama

Wniosek należy złożyć najpóźniej do godz. 22:00 dzień przed terminem zapadalności raty.

Wniosek można złożyć:

 • w bankowości internetowej Alior Online w zakładce: Moje sprawy >> Dyspozycje, opinie i potwierdzenia (koniecznie, jeśli wszyscy współkredytobiorcy nie mogą przyjść razem do oddziału);
 • w oddziale (nie dotyczy placówki partnerskiej), pracownik prowadzi wniosek do systemu:
  • wymagany dowód osobisty lub paszport,
  • muszą stawić się wszyscy współkredytobiorcy.

Szczegóły na stronie banku

Reklama

Wniosek można złożyć:

 • w bankowości GOonline
 • w dowolnym oddziale banku (w centrum Klienta)

Zaloguj się do bankowości internetowej i przejdź do kolejnych zakładek: Moje Finanse >> Kredyty >> Wnioski >> Wniosek o wakacje kredytowe. Wypełnij wniosek o wakacje kredytowe i kliknij „Złóż wniosek”

WAŻNE! Jeśli data spłaty Twojej raty przypada 1 sierpnia 2022 roku, musisz złożyć wniosek o ustawowe wakacje kredytowe najpóźniej 1 sierpnia 2022 roku. Inaczej jedno zawieszenie (za sierpień) Ci przepadnie.

Reklama

Szczegóły na stronie banku

Zawieszenie spłaty rat będzie realizowane na wniosek jednego z Kredytobiorców. We wniosku Kredytobiorca wskazuje ratę/raty kredytu, które chce zawiesić. Zawieszenie płatności raty jest możliwe pod warunkiem, że Klient złoży wniosek nie później niż ostatniego roboczego dnia miesiąca, w którym przypada termin płatności raty, którą Klient chce zawiesić. Jeśli pozytywna decyzja o zawieszeniu raty będzie wydana już po opłaceniu raty, to zostanie wykonany zwrot tej raty na rachunek Kredytobiorcy z którego dokonano spłaty.

Wniosek można złożyć:

 • przez system bankowości elektronicznej Citibank Online
 • w formie e-mail na adres odrocz.rate@bankhandlowy.pl, bank udostępnił na stronie internetowej formularz wniosku.
 • listownie na adres: Bank Citi Handlowy Moniuszki 2 90-111 Łódź z dopiskiem ‘wakacje kredytowe’
 • w oddziale Banku Citi Handlowy

Zaloguj się do bankowości internetowej Citibank Online. Kliknij „Kontakt” >> „Napisz nową wiadomość” >> wybierz „Zapytania” >> „Karty kredytowe/produkty kredytowe” >> „Problemy ze spłatą”

W oknie „Wpisz wiadomość”:

 • Wskaż nr umowy produktu hipotecznego, dla którego wykonanie umowy ma być zawieszone,
 • Wskaż wnioskowany okres zawieszenia umowy ( maksymalnie 8 rat: 2 raty w 3 kwartale 2022; 2 raty w 4 kwartale 2022, po 1 racie w każdym z kwartałów w 2023 roku),
 • Wpisz oświadczenia o poniższej treści:

Oświadczam, że wskazana przeze mnie umowa została zawarta w celu zaspokojenia moich własnych potrzeb mieszkaniowych. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Oświadczam, że nie ubiegam się o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w innym banku oraz, że takie zawieszenie nie zostało mi przyznane przez inny bank.

Przyjmuję do wiadomości, że bank zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości złożonych oświadczeń.

Kliknij „Prześlij”

Szczegóły na stronie banku

Wniosek można złożyć wypełniając dostępny na stronie banku formularz.

Jeśli nie możesz skorzystać z formularza elektronicznego, pobierz wniosek, wypełnij go, podpisz i prześlij:

 • pocztą elektroniczną na adres Wakacje_ustawowe_hipoteka@credit-agricole.pl
 • pocztą tradycyjną na adres:

Credit Agricole Bank Polska S.A.

ul. Legnicka 48 bud. C-D

54-202 Wrocław

z dopiskiem na kopercie „Ustawowe wakacje kredytowe”

Jeśli chcesz zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego w miesiącach nienastępujących po sobie, złóż odrębne wnioski.

Wniosek o zawieszenie wykonania umowy przesłany pocztą tradycyjną lub elektroniczną zostanie doręczony bankowi w dni pracy banku z wyłączeniem sobót oraz pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy do godz. 16.00. Jeśli Twój wniosek nie zostanie doręczony do godz. 16.00, to datą doręczenia będzie najbliższy dzień roboczy.

Bank zawiesi spłatę rat z dniem dostarczenia takiego wniosku do banku, z wyjątkiem sytuacji, kiedy w dniu dostarczenia upływa termin płatności raty, o zawieszenie której wnioskujesz.

UWAGA: Jeśli zdecydujesz się na wysłanie wniosku pocztą elektroniczną lub tradycyjną, może on do nas dotrzeć po terminie płatności raty.

Złóż wniosek co najmniej 3 dni przed terminem zapadalności raty. Jeśli Twoja rata zapada w dniu ustawowo wolnym, złóż wniosek najpóźniej w ostatnim dniu roboczym. Bank przyjmuje wnioski o zawieszenie spłaty rat kredytów hipotecznych na bieżący oraz najbliższy nowy kwartał. Na początku każdego kwartału udostępni nowe formularze, za pomocą których będzie można wnioskować o zawieszenie kolejnych rat.

Szczegóły na stronie banku

Pamiętaj, aby wiosek złożyć przed terminem płatności raty. Zawieszamy tylko przyszłe raty, których termin płatności jeszcze nie nadszedł. Spłatę kredytu możesz zawiesić od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku – na 1 lub 2 miesiące. W kolejnych okresach bank będzie odpowiednio wcześniej udostępniać możliwość wnioskowania o zawieszenie spłat.

Wniosek można złożyć:

 • w bankowości internetowej,
 • w oddziale banku.

Szczegóły na stronie banku

Wniosek można złożyć:

 • w bankowości internetowej Moje ING,
 • w oddziale banku.

Jeśli Twoja umowa została zawarta przez więcej niż jedną osobę, dołącz do wniosku skan lub zdjęcie pełnomocnictwa od wszystkich pozostałych współkredytobiorców. Jeżeli nie możesz wydrukować pełnomocnictwa, przepisz ręcznie treść ze wzoru. Bank udostępnił wzór pełnomocnictwa.

Zaloguj się do Mojego ING i wybierz kredyt, dla którego chcesz zawiesić spłatę. Następnie, w sekcji Wnioski, wybierz Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu. We wniosku zobaczysz okres zawieszenia i datę zawieszanej raty. Jeśli nie jesteś jedynym kredytobiorcą, w tym kroku dołączysz pełnomocnictwo. Zaakceptuj wniosek.

Aby zawiesić ratę sierpniową, musisz złożyć wniosek przed dniem płatności raty w sierpniu.

Szczegóły na stronie banku

Wniosek można złożyć:

 • w bankowości internetowej,
 • w oddziale banku.

Zaloguj się na swoje konto w zakładce Pomoc > Załatw swoje sprawy > Inna sprawa > w wyszukiwarce wpisz „Wsparcie w spłacie kredytów”

By skutecznie zawiesić spłatę kredytu na dany miesiąc, wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu płatności danej raty. Aktualnie mBank udostępnia wniosek o zawieszenie spłaty kredytu tylko na bieżący kwartał.

Szczegóły na stronie banku

Wniosek można złożyć:

 • w bankowości internetowej Millenet,
 • w oddziale banku.

Zaloguj się do Millenetu. W sekcji Moje produkty kliknij w kafel z kredytem hipotecznym i wybierz Wniosek o wakacje kredytowe -> Ustawowe wakacje kredytowe.

Możesz też wejść w Moje finanse -> Kredyty i pożyczki -> Kredyt hipoteczny -> Szczegóły -> Wniosek o wakacje kredytowe -> Ustawowe wakacje kredytowe.

Wypełnij wniosek: wskaż czas, na jaki chcesz zawiesić spłatę swojego kredytu. Jednorazowo możesz wnioskować o jeden lub dwa miesiące ustawowych wakacji kredytowych.

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego przez Millenet mogą złożyć wszyscy Klienci Banku Millennium, nawet jeśli kredyt został udzielony przez Eurobank.

Jeśli chcesz zawiesić spłatę, która przypada w dniu, w którym składasz wniosek, pamiętaj, aby złożyć go do godziny 19:00.

Szczegóły na stronie banku

Wniosek można złożyć:

 • w bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji mobilnej PeoPay,
 • w oddziale banku.

Bank przekaże wkrótce więcej informacji

Szczegóły na stronie banku

Wniosek o rządowe wakacje kredytowe od 29 lipca będzie dostępny w serwisie internetowym iPKO. Wniosek składa jeden ze współkredytobiorców.

Spłatę kredytu możesz zawiesić na 2 miesiące w okresie 01.08 – 30.09.2022 r. Uwaga: żeby skorzystać z pełnych 2 miesięcy zawieszenia, złóż wniosek do 29.08.2022 r. Wniosek złożony od 30.08 do 30.09 zawiesi spłatę kredytu na jeden miesiąc.

Pamiętaj, że w każdym okresie musisz złożyć oddzielny wniosek. Kolejny wniosek możesz złożyć po zakończeniu poprzedniego okresu zawieszenia.

Szczegóły na stronie banku

Wniosek o zawieszenie raty płatnej w danym miesiącu będzie można składać najpóźniej do dnia płatności danej raty zgodnie z harmonogramem spłat kredyt. Wniosek możesz złożyć samodzielnie jako jeden z kredytobiorców.

Wniosek można złożyć:

 • w Santander internet (jeśli wniosek nie obejmuje okresu, w którym chcesz zawiesić ratę, skontaktuj się z oddziałem)
 • w oddziale

Wejdź do zakładki „Twoje sprawy” i wybierz „Kredyt hipoteczny”. Wybierz rodzaj sprawy „Zawieś spłatę kredytu”. Kliknij na „Złóż wniosek”, wypełnij dane na wniosku, zapoznaj się z dokumentami. Zaakceptuj wniosek online.

Szczegóły na stronie banku

Czy wakacje kredytowe się opłacają?

W trakcie zawieszenia spłaty kredytu bank nie może naliczać odsetek, ani pobierać opłat, poza opłatami z tytułu ubezpieczeń.

Okres wakacji kredytowych nie jest wliczany do okresu kredytowania. Okres kredytowania oraz inne terminy określone w umowie kredytowej ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty. Nie jest potrzebna zgoda osób, które ustanowiły zabezpieczenie kredytu, ani zgłoszenie zmiany w zapisach hipoteki będącej zabezpieczeniem spłaty kredytu.

Przykładowo, korzystając z wakacji kredytowych przez dopuszczalne 8 miesięcy, gdy kredyt miał być spłacony do września 2035 roku, termin spłaty zostanie przesunięty o te osiem miesięcy i zostanie ustalony na maj 2036 roku.

miesiącSpłata miesięczna bez wakacji kredytowych WIBOR przed podwyżkamiSpłata miesięczna bez wakacji kredytowych
WIBOR po podwyżkach
Spłata miesięczna z wakacjami kredytowymi
sierpień 20222000 zł3000 złwakacje kredytowe
wrzesień 20222000 zł3000 złwakacje kredytowe
październik 20222000 zł3000 złwakacje kredytowe
listopad 20222000 zł3000 złwakacje kredytowe
grudzień 20222000 zł3000 zł3000 zł
styczeń 20232000 zł3000 złwakacje kredytowe
luty 20232000 zł3000 zł3000 zł
marzec 20232000 zł3000 zł3000 zł
kwiecień 20232000 zł3000 złwakacje kredytowe
maj 20232000 zł3000 zł3000 zł
czerwiec 20232000 zł3000 zł3000 zł
lipiec 20232000 zł3000 złwakacje kredytowe
sierpień 20232000 zł3000 zł3000 zł
wrzesień 20232000 zł3000 zł3000 zł
październik 20232000 zł3000 złwakacje kredytowe
listopad 20232000 zł3000 zł3000 zł
grudzień 20232000 zł3000 zł3000 zł
Razem spłata34000 zł51000 zł27000 zł
Różnica w spłacie w stosunku do spłaty miesięcznej sprzed podwyżek stóp %+17000 zł
(51000 zł – 34000 zł)
-7000 zł
(27000 zł – 34000 zł)

Wiele osób podaje, że dzięki wprowadzeniu wakacji kredytowych 2022 można zyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Lepszym określeniem będzie powiedzenie, że dzięki wakacjom kredytowym kredytobiorca zaoszczędzi do kilku tysięcy złotych a w najgorszym przypadku nie zapłaci więcej niż w poprzednich latach.

Warto jednak podkreślić, że wprowadzone ustawowe wakacje kredytowe w 2022 i 2023 roku są zdecydowanie korzystniejsze niż standardowe wakacje kredytowe dostępne w bankach.

Wakacje kredytowe w bankachUstawowe wakacje kredytowe 2022
Jakich kredytów dotyczą wakacje kredytowe?Wszystkie rodzaje kredytów w zależności od procedur bankuTylko kredyty hipoteczne w PLN na zakup w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
Okres wakacji kredytowychnajczęściej do 3 miesięcydo 8 miesięcy
Koszt wakacji kredytowychw zależności od wariantu:
– koszt odsetek za zawieszone raty
– zwiększenie całkowitego kosztu kredytu
– wyższa rata miesięczna
Brak

Zdecydowanie najbardziej opłacalnym będzie, jeśli kredytobiorca wpłaci zaoszczędzone pieniądze dokonując nadpłaty kapitału kredytu i dzięki temu w kolejnych latach koszt odsetek będzie liczony od niższego kapitału do spłaty. Przed dokonaniem wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu należy sprawdzić, czy bank nie pobiera z tego tytułu opłaty. Przez czas, kiedy obowiązują wakacje kredytowe, zaoszczędzone pieniądze można wpłacić na krótkoterminową lokatę lub konto oszczędnościowe

Wakacje kredytowe 2022 nie mają za zadanie przynosić zysku kredytobiorcom a są jedynie przesunięciem w czasie konieczności zapłaty raty kredytowej. Należy pamiętać, że kilkumiesięczne wakacje kredytowe oznaczają tylko chwilową ulgę dla kredytobiorcy ale nie oznaczają zmniejszenia jego zobowiązania, ponieważ to czego nie zapłaci obecnie wróci do niego w późniejszym okresie. Jeśli na dodatek w tym czasie zostanie podniesione oprocentowanie kredytu, a oszczędzonych środków nie wpłaci nadpłacając kredytu, to straci na odsetkach liczonych od pozostałego kapitału do spłaty.

Wakacje kredytowe 2022 a BIK

Zawieszenie spłaty kredytu w ramach wakacji kredytowych 2022 banki będą raportowały do Biura Informacji Kredytowej (BIK). Każdy bank, który złoży zapytanie do BIK, w otrzymanym raporcie kredytowym uzyska informacje, że dany kredytobiorca korzysta z wakacji kredytowych w ramach nowej ustawy oraz w jakich terminach i w jakim zakresie. BIK nie będzie uwzględniał ich w swoim scoringu ale banki mogą te dane interpretować według własnych wewnętrznych procedur kredytowych.

Wakacje kredytowe 2022 a scoring

W związku z tym, że udzielając nowego kredytu, bank będzie posiadał informacje przekazane przez BIK, należy zakładać, że uwzględni je w procesie ustalania zdolności kredytowej. Korzystanie z wakacji kredytowych będzie dla banku negatywną informacją, świadczącą o trudnościach finansowych kredytobiorcy. Bank na pewno będzie ją uwzględniał w okresie trwania zawieszenia spłaty ale również w późniejszym czasie, nawet do dwóch lat.

W związku z tym należy z dużą ostrożnością podejmować decyzję o skorzystaniu z wakacji kredytowych w przypadku, gdy planujemy w najbliższym czasie zaciągnięcie nowego kredytu lub skorzystanie z karty kredytowej. Nawet w przypadku niewielkiego kredytu na zakup sprzętu AGD RTV, może się okazać, że zakupu nie finansujemy kredytem, gdyż spotkamy się z odmową banku.

Podobna sytuacja miała już miejsce w przypadku wakacji kredytowych związanych z COVID-19. Banki dosyć krytycznie podchodziły do kredytobiorców korzystających z wakacji kredytowych. Wiele banków, w tym czasie, odrzuciło wnioski o udzielenie kredytu jedynie na podstawie pozyskanych informacji o zawieszeniu spłaty kredytu.

Masz problem ze spłatą kredytu mieszkaniowego? Przeczytaj o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.