Jak złożyć reklamację w banku? Poradnik 2024

Nie zawsze banki działają tak jakbyśmy chcieli. Czasem naliczają opłatę lub prowizję, której nie powinny, czasem podwójnie ściągną pieniądze z konta a czasem nie wykonają przelewu, na którym nam zależało. W każdym przypadku, gdy naraziło to Ciebie na straty masz prawo do żądania naprawienia szkody a nawet zadośćuczynienia. Jeśli uważasz, że bank potraktował Ciebie nieodpowiednio, w pierwszej kolejności powinieneś złożyć reklamację. Dowiedz się jak złożyć reklamację w banku?

Z tego artykułu dowiesz się o sposobach i formie jej składania, terminach odpowiedzi banku oraz sprawdzisz, jakie istnieją możliwości odwołania, w przypadku, gdy bank nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z twoimi oczekiwaniami.

Warto podkreślić, że poniższe informacje dotyczą nie tylko banków ale wszystkich instytucji finansowych takich jak: instytucje płatnicze, instytucje pożyczkowe, SKOK-i, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i emerytalne, pośrednicy kredytowi, brokerzy ubezpieczeniowi.

Reklama

Czego może dotyczyć reklamacja w banku?

Reklamacje mogą dotyczyć wielu sytuacji, ale do najczęściej spotykanych należą m.in.:

 • pobranie przez bank nienależnej opłaty/prowizji;
 • niewłaściwe zapisy umowy z bankiem;
 • brak zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu;
 • brak wykonania zleconego przelewu (lub opóźnienie w jego wykonaniu);
 • podwójne obciążenie karty/rachunku;
 • nieautoryzowana transakcja kartą lub przelew;
 • niewłaściwe przewalutowanie transakcji.

Reklamacja do banku podstawa prawna

Podstawą prawną regulującą proces rozpatrywania reklamacji w instytucjach finansowych jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Oprócz procesu reklamacji ustawa reguluje działanie Rzecznika Finansowego, w tym pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego. Jeśli reklamacja dotyczy usług płatniczych (m.in. transakcji kartami) zastosowanie mają również przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Kiedy należy zgłosić reklamację w banku?

Reklamację należy zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości. Bank nie może odmówić przyjęcia reklamacji. Im szybciej zgłosisz reklamację, tym większe szanse na szybkie i pozytywne załatwienie sprawy. W wielu przypadkach do reklamacji należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają winę banku. Im więcej czasu upłynie od zdarzenia, tym znalezienie lub odtworzenie niezbędnych dokumentów może być trudne a wręcz niemożliwe.

Reklama

Jak złożyć reklamację do banku?

Zgodnie z art. 3 ustawy, reklamację można składać:

 • pisemnie:
  • osobiście składając w każdym oddziale danego banku, niekoniecznie w tym, w którym zawierana była umowa;
  • drogą pocztową wysyłając na adres korespondencyjny banku (działu reklamacji) lub jego oddziału.
 • ustnie:
  • do protokołu, składając w każdym oddziale danego banku, niekoniecznie w tym, w którym zawierana była umowa;
  • telefonicznie na infolinii banku.
 • elektronicznie:
  • na adres e-mail wskazany przez bank;
  • przez formularz na stronie internetowej banku (lub w bankowości elektronicznej po zalogowaniu).
pisemnie

osobiście

pocztą

Reklama
ustnie

osobiście

telefonicznie

elektronicznie

e-mail

Reklama

formularz na stronie banku

bankowość elektroniczna

Sposoby i miejsce składania reklamacji w poszczególnych bankach znajdziesz na końcu artykułu. Przejdź do listy banków.

Reklama

Miejsce i sposób składania reklamacji najlepiej sprawdzić w umowie zawartej z bankiem:

W art. 4.1. ustawy określono, że w umowie muszą znaleźć się informacje takie jak: miejsce i forma złożenia reklamacji; termin rozpatrzenia reklamacji; sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji. Jeśli nie masz umowy z bankiem, powyższe informacje bank ma obowiązek dostarczyć w ciągu 7 dni od zgłoszenia reklamacji.

Jaką formę złożenia reklamacji wybrać?

Co do zasady, każda forma złożenia reklamacji jest dobra i każdą formę wskazaną powyżej, bank musi uwzględnić. Reklamację najlepiej złożyć w taki sposób, aby otrzymać potwierdzenie jej złożenia. Brak potwierdzenia może sprawić przykrą niespodziankę po upływie terminu ustawowego, gdy okaże się, że bank nie odnotował wpłynięcia reklamacji a klient nie jest w stanie udowodnić, że taką reklamację składał. 

Reklama

Wysłanie przez formularz na stronie internetowej nie zawsze będzie odnotowane przez bank. Jak wiadomo czasem może coś nie zadziałać.

Składanie reklamacji drogą telefoniczną również może sprawić problemy. Rozmowa zazwyczaj jest nagrywana, ale warto poprosić konsultanta na infolinii, który w trakcie przyjmowania sporządza protokół, o jego przeczytanie oraz koniecznie podanie nadanego numeru identyfikacyjnego reklamacji.

Jeśli reklamacja jest składana przez bankowość internetową warto po wysłaniu wiadomość wydrukować lub zapisać na dysku własnego komputera.

Reklama

Wysyłając reklamację pocztą koniecznie należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Jak przygotować reklamację do banku?

Przygotowując pismo do banku, należy pamiętać o kilku ważnych elementach, które pozwolą uniknąć odrzucenia reklamacji ze względów formalnych:

 • pamiętaj o wpisaniu daty;
 • podaj swoje dane osobowe (imię i nazwisko, PESEL), aby bank mógł Ciebie zidentyfikować;
 • podaj swoje dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu), aby bank mógł przesłać odpowiedź lub ewentualnie skontaktować się w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów;
 • pismo skieruj do właściwej instytucji (sprawdź przed napisaniem reklamacji, ponieważ nierzadko banki i instytucje finansowe działają w ramach kilku oddzielnych firm lub pod różnymi nazwami);
 • pismo zatytułuj “Reklamacja”;
 • podaj nazwę produktu lub usługi banku, którego reklamacja dotyczy, wraz z podaniem numeru umowy lub rachunku/karty jeśli dotyczy usług płatniczych (nie podawaj numerów PIN, ani danych do logowania);
 • wskaż czego dotyczy reklamacja (np. transakcja płatnicza, opłata, warunki umowy);
 • w przypadku transakcji kartą płatniczą musisz podać datę, kwotę i miejsce wykonania transakcji;
 • w krótki i zwięzły sposób opisz zastrzeżenia lub niezgodności;
 • napisz czego oczekujesz od banku, w jaki sposób ma naprawić swój błąd (np. zwrot opłaty, zwrot środków za płatność kartą);
 • warto wskazać formę, w jakiej chcielibyśmy uzyskać odpowiedź. Bank ma obowiązek udzielenia odpowiedzi listownie. Czy wskazaną w piśmie inną formę uwzględni bank, zależy od jego procedur. Szczegóły poniżej. 
 • pamiętaj, że pismo należy własnoręcznie podpisać (wysyłając listownie zawsze wymagany podpis zgodny ze wzorem w banku).

Dla ułatwienia, niektóre banki, przygotowały wzory formularzy reklamacji, które można pobrać i wypełnić.

Jeśli reklamację składasz osobiście w banku, pamiętaj, aby otrzymać potwierdzenie przyjęcia przez pracownika. Jeśli pismo wysyłasz pocztą, koniecznie wyślij listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru. Jest to o tyle istotne, że bank ma określony czas na odpowiedź. Jeśli tego nie zrobi w tym czasie, reklamacja będzie uznana za rozpatrzoną pozytywnie.

Do pisma warto załączyć kopie dokumentów, które uzasadniają złożenie reklamacji. To może znacznie przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji.

Transakcje kartą płatniczą lub przelewy

W przypadku reklamacji dotyczących transakcji kartami płatniczymi lub przelewów, do zgłoszenia warto od razu załączyć jeden z dokumentów:

 • odrzucenie transakcji – wydruk z terminala;
 • zwrot/anulowanie transakcji – wydruk z terminala;
 • płatność na inną kwotę lub inną formą płatności (np. gotówką, BLIKIEM) – dokument potwierdzający zapłatę w inny sposób (paragon, faktura);
 • przewalutowania transakcji, musisz oświadczyć, że nie zostałeś poinformowany i nie wyraziłeś zgody na przewalutowanie;
 • nieautoryzowana transakcja kartą (bez wiedzy posiadacza) – oświadczenie, że karta była cały czas w twoim posiadaniu lub została skradziona (potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na policji), zgubiona oraz transakcje nie zostały przez ciebie wykonane;
 • brak środków z przelewu – dokument potwierdzający, że na rachunek powinny wpłynąć pieniądze (potwierdzenie przelewu);
 • wpłata lub wypłata w bankomacie – wydruk potwierdzenia z bankomatu a jeśli nie posiadasz wskaż adres bankomatu.

Przeczytaj również o procedurze chargeback, czyli jak odzyskać pieniądze z transakcji kartą, gdy niesolidny sprzedawca nie wywiąże się z umowy.

Obsługa klienta

Jeżeli reklamacja dotyczy jakości obsługi w oddziale lub na infolinii warto, jeśli pamiętasz, podać imię i nazwisko pracownika oraz adres oddziału banku, w którym miała miejsce opisywana w reklamacji sytuacja. Przy obsłudze na infolinii potrzebny będzie numer telefonu, z którego dzwoniłeś oraz data i godzina rozmowy, ewentualnie imię i nazwisko konsultanta.

Pozostałe reklamacje

W przypadku pozostałych reklamacji najczęściej należy wskazać, że bank nie wywiązał się z określonych warunków umownych, najlepiej powołując się na zapisy umowy, regulaminu, tabeli opłat i prowizji.

Składanie reklamacji przez pełnomocnika

Do złożenia reklamacji możesz upoważnić pełnomocnika, np. prawnika lub wyspecjalizowaną firmę, kancelarię (np. do odzyskiwania prowizji bankowej przy wcześniejszej spłacie kredytu lub w sprawach dotyczących tzw. kredytów frankowych).

Bank uwzględni reklamację tylko, gdy pełnomocnik przedstawi odpowiednie pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi dokładnie wskazywać czynności, do jakich upoważniony jest pełnomocnik działający w imieniu klienta (nie może być to tzw. pełnomocnictwo ogólne) oraz musi zawierać klauzulę, iż klient zwalnia bank z tajemnicy bankowej wobec pełnomocnika, na podstawie przepisów prawa bankowego. Pełnomocnictwo powinno zostać dostarczone do banku w formie oryginału, w formie pisemnej lub aktu notarialnego. Podpis na pełnomocnictwie musi być zgodny z podpisem złożonym w banku.

Korzystając z pomocy pełnomocnika unikniesz przygotowywania, składania reklamacji i ewentualnego odwoływania się. Firma z tego tytułu pobierze wynagrodzenie jako opłatę, stanowiącą część odzyskanych środków, niekiedy w wysokości kilkudziesięciu procent. Stąd warto zastanowić się, czy w prostych sprawach warto powierzyć sprawę takiej firmie lub kancelarii.

Rozpatrywanie reklamacji przez bank

Ile czasu ma bank na rozpatrzenie reklamacji?

Bank ma rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, jednak przepisy regulują maksymalne terminy w jakich musi być przekazana odpowiedź do klienta. Pamiętaj, że złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku regulowania zobowiązań wobec banku do czasu rozpatrzenia reklamacji, np. brak spłaty rat kredytu spowoduje większe szkody w postaci pogorszenia historii kredytowej, powstanie debetu na koncie, zadłużenia na karcie spowoduje naliczenie opłat, odsetek karnych.

Usługi płatnicze

Specyficznym rodzajem są reklamacje dotyczące usług płatniczych (m.in. transakcji kartą, wydawania kart płatniczych, przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych). Zgodnie z art. 3 ustawy o usługach płatniczych, w przypadku usług płatniczych, bank ma 15 dni roboczych na przekazanie odpowiedzi na złożoną reklamację (liczone od kolejnego dnia po jej złożeniu). W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin może zostać wydłużony do 35 dni. Musi przy tym wyjaśnić powody oraz wskazać okoliczności wymagające ustalenia oraz podać termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi.

W przypadku nieautoryzowanej transakcji płatniczej dotyczącej rachunku konsumenta, bank ma obowiązek zwrócić środki najpóźniej do końca następnego dnia roboczego po dniu stwierdzenia jej wystąpienia lub otrzymania reklamacji od klienta. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy:

 • bank ma uzasadnione i udokumentowane podstawy podejrzenia oszustwa oraz zgłosi to pisemnie organom ścigania,
 • bank udowodni, że w sposób umyślny lub w wyniku rażącego niedbalstwa zostały naruszone obowiązki związane z korzystaniem z usługi płatniczej, określone w umowie (np. posiadacz udostępni hasło, kod PIN lub inne dane uwierzytelniające, nie powiadomi banku niezwłocznie po ich utracie, kradzieży, czy też stwierdzeniu nieuprawnionego użycia lub dostępu).

Inne reklamacje

Bank ma 30 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji (liczone od kolejnego dnia po jej złożeniu). W tym okresie musi przygotować odpowiedź i wysłać do klienta (liczy się data wysłania). Odpowiedź jest przygotowywana w formie pisemnej i wysłana listownie chyba, że klient zgłosi wniosek o przesłanie pocztą elektroniczną. Jeśli sprawa jest bardziej skomplikowana, bank może poinformować (pisemnie) klienta o konieczności wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji określając termin odpowiedzi, jednak nie dłużej niż w ciągu 60 dni. W takim przypadku, podobnie jak przy usługach płatniczych, wskazuje powody dłuższego rozpatrywania reklamacji oraz informuje o terminie udzielenia odpowiedzi.


Jeśli bank nie dotrzyma określonych terminów, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wnioskiem.

Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z wnioskiem klienta, w odpowiedzi bank informuje o terminie realizacji żądania klienta (m.in. wypłaty środków), który nie może przekroczyć 30 dni od daty odpowiedzi.

1
powstanie roszczenia wobec banku
2
do 7 dni od dnia zgłoszenia roszczenia (dotyczy wyłącznie podmiotu, z którymi klient nie zawierał umowy)przekazuje informacje dotyczące miejsca i formy złożenia, terminu rozpatrzenia, sposobu powiadomienia
3
Złożenie reklamacji
4
do 15 dni od dnia otrzymania reklamacji (dotyczy usług płatniczych)udzielenie odpowiedzi na reklamację (decyduje data wysłania odpowiedzi)
W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, przekazuje klientowi wyjaśnienie przyczyny opóźnienia wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi (nie dłużej niż 35 dni)
5
do 30 dni od dnia otrzymania reklamacjiudzielenie odpowiedzi na reklamację (decyduje data wysłania odpowiedzi)
W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, przekazuje klientowi wyjaśnienie przyczyny opóźnienia wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi (nie dłużej niż 60 dni)
6
brak odpowiedzi w terminiereklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z oczekiwaniami klienta
7
Jeśli reklamacja uznana przez bank: do 30 dni od daty odpowiedzi na reklamacjęrealizacja reklamacji (m.in. wypłata środków)

Czy reklamacja do banku przerywa bieg przedawnienia?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, reklamacja złożona w banku nie przerywa biegu przedawnienia. Złożenie reklamacji i przejście całego procesu jej rozpatrywania i ewentualnego odwołania jest niezbędne do dalszych kroków, takich jak: złożenie wniosku do Arbitra Bankowego lub Rzecznika Finansowego, czy też wytoczenia powództwa przed sądem.

Odpowiedź na reklamację w banku

Odpowiedź banku na reklamację, zgodnie z art. 9 ustawy, powinna zawierać m.in.:

 • gdy reklamacja została rozpatrzona negatywnie, uzasadnienie jej odrzucenia oparte na faktach oraz przepisach prawa (w tym regulaminach, procedurach i innych dokumentach banku);
 • pełną informację dotyczącą stanowiska banku w zakresie wskazanych w reklamacji przez klienta zastrzeżeń i uwag, w tym powołanie się na właściwe zapisy w umowie;
 • informację, kto ją sporządził, wraz ze stanowiskiem służbowym.
 • w przypadku rozpatrzenia reklamacji pozytywnie, określenie terminu, w którym żądanie klienta zostanie zrealizowane (np. wypłacona kwota wskazana w reklamacji), jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia odpowiedzi.

Jeśli bank nie uwzględnił roszczenia, które klient wskazał w reklamacji, bank w odpowiedzi musi załączyć klauzulę o możliwości odwołania się od decyzji, jeżeli bank ją przewiduje, skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, także innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów, jeżeli bank uczestniczy w takich postępowaniach, do Rzecznika Finansowego lub wystąpienia z powództwem do sądu.

Co zrobić kiedy reklamacja nie jest uznana?

W przypadku, gdy bank informuje o odrzuceniu reklamacji, musi dokładnie wskazać instytucje i podmioty, do których klient ma możliwość odwołania się od decyzji. Zgodnie z zapisami w umowie lub odpowiedzi na reklamację może być to dokonane przez:

 • złożenie odwołania do wyższej jednostki w banku lub Rzecznika Klienta (jeśli bank utworzył), ze wskazaniem formy i miejsca zgłoszenia;
 • złożenie wniosku do Arbitra Bankowego jeśli bank jest członkiem Związku Banków Polskich lub akceptuje orzeczenia Arbitra;
 • zgłoszenie się do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów;
 • złożenie wniosku do Rzecznika Finansowego;
 • Europejską platformę internetowego rozstrzygania sporów ODR – tylko w przypadku umów zawartych przez internet;
 • złożenie wniosku do sądu ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.

Wybór dalszej drogi postępowania zależy od decyzji klienta.

W poniższej tabeli znajdują się najważniejsze informacje dotyczące każdego z postępowań, które pomogą w wyborze odpowiedniej drogi odwoławczej.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Sprawy dotyczące:
wyłącznie konsumentów
Koszt postępowania:
bezpłatnie
Postępowanie przerywa bieg przedawnienia:
Nie
Orzeczenie jest wiążące dla klienta:
Nie
Orzeczenie jest wiążące dla banku:
Nie
Możliwość dalszego odwołania:
Tak
Platforma ODR
Sprawy dotyczące:
wyłącznie konsumentów, gdy umowa była zawierana przez internet
Koszt postępowania:
bezpłatnie
Postępowanie przerywa bieg przedawnienia:
Nie
Orzeczenie jest wiążące dla klienta:
Nie, nie zawsze – zależy to od rodzaju organu odpowiedzialnego za rozstrzyganie sporów
Orzeczenie jest wiążące dla banku:
Nie, nie zawsze – zależy to od rodzaju organu odpowiedzialnego za rozstrzyganie sporów
Możliwość dalszego odwołania:
To zależy to od rodzaju organu rozstrzygającego spory oraz jego zasad i procedur działania. Możesz odwołać się od wyniku lub wnieść sprawę do sądu. Czasami może okazać się, że nic więcej nie można zrobić w Twojej sprawie
Arbiter Bankowy
Sprawy dotyczące:
wyłącznie konsumentów
Koszt postępowania:
50 zł (jeśli spór < 50 zł, opłata 20 zł)
Postępowanie przerywa bieg przedawnienia:
Tak
Orzeczenie jest wiążące dla klienta:
Nie
Orzeczenie jest wiążące dla banku:
Tak, brak możliwości odwołania przez bank
Możliwość dalszego odwołania:
Tak, do Rzecznika Finansowego, sądu
Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego
Uproszczone postępowanie arbitrażowePostępowanie arbitrażowePostępowanie mediacyjne
Sprawy dotyczące:
osób fizycznych, zarówno konsumentów jak również prowadzących działalność gospodarczą do 10000 zł
Sprawy dotyczące:
osób fizycznych, zarówno konsumentów jak również prowadzących działalność gospodarczą powyżej 10000 zł + sprawy o charakterze niemajątkowym
Sprawy dotyczące:
osób fizycznych, zarówno konsumentów jak również prowadzących działalność gospodarczą
Koszt postępowania:
Opłata za uproszczone postępowanie arbitrażowe wynosi 150 zł
Koszt postępowania:
przy wartości przedmiotu sporu do 50.000 zł wynosi 250 zł, przy wartości przedmiotu sporu do 100.000 zł wynosi 500 zł, zaś przy wartości przedmiotu sporu powyżej 100.000 zł wynosi 1.000 zł. 2. W przypadku postępowań dotyczących praw o charakterze niemajątkowym opłata ma charakter zryczałtowany i wynosi 250 zł.
Koszt postępowania:
50 zł lub sprawy dotyczące umowy o kredyt walutowy w kwocie 500 zł (wnoszona przez bank kredytodawcę)
Postępowanie zawiesza bieg przedawnienia:
Tak
Postępowanie zawiesza bieg przedawnienia:
Tak
Postępowanie zawiesza bieg przedawnienia:
Tak
Orzeczenie jest wiążące dla klienta:
wyrok Sądu Polubownego ma, po zatwierdzeniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny, moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego
Orzeczenie jest wiążące dla klienta:
wyrok Sądu Polubownego ma, po zatwierdzeniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny, moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego
Orzeczenie jest wiążące dla klienta:
Ugoda zawarta pomiędzy stronami przed mediatorem, którą zatwierdził właściwy sąd powszechny przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym
Orzeczenie jest wiążące dla banku:
wyrok Sądu Polubownego ma, po zatwierdzeniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny, moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego
Orzeczenie jest wiążące dla banku:
wyrok Sądu Polubownego ma, po zatwierdzeniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny, moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego
Orzeczenie jest wiążące dla banku:
Ugoda zawarta pomiędzy stronami przed mediatorem, którą zatwierdził właściwy sąd powszechny przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym
Możliwość dalszego odwołania:
Możliwość dalszego odwołania:
Możliwość dalszego odwołania:
Rzecznik Finansowy
Postępowanie polubownePostępowanie interwencyjne
Sprawy dotyczące:
osób fizycznych, zarówno konsumentów jak również prowadzących działalność gospodarczą
Sprawy dotyczące:
osób fizycznych, zarówno konsumentów jak również prowadzących działalność gospodarczą
Koszt postępowania:
50 zł (możliwość wnioskowania o zaniechanie)
Koszt postępowania:
bezpłatnie
Postępowanie przerywa bieg przedawnienia:
Tak
Postępowanie przerywa bieg przedawnienia:
Nie
Orzeczenie jest wiążące dla klienta:
Nie
Orzeczenie jest wiążące dla klienta:
Rozpatrywanie spraw klientów nie kończy się wydaniem orzeczenia wiążącego dla klienta
Orzeczenie jest wiążące dla banku:
Nie, bank nie ma obowiązku zaakceptować rozwiązania zaproponowanego przez Rzecznika Finansowego
Orzeczenie jest wiążące dla banku:
Rozpatrywanie spraw klientów nie kończy się wydaniem orzeczenia wiążącego dla banku
Możliwość dalszego odwołania:
Tak, Postępowanie interwencyjne przed Rzecznikiem Finansowym, złożenie pozwu do sądu
Możliwość dalszego odwołania:
Tak, Postępowanie polubowne przed Rzecznikiem Finansowym, złożenie pozwu do sądu
Postępowanie sądowe
ugodowewytoczenie powództwa
Sprawy dotyczące:
osób fizycznych, zarówno konsumentów jak również prowadzących działalność gospodarczą
Sprawy dotyczące:
osób fizycznych, zarówno konsumentów jak również prowadzących działalność gospodarczą
Koszt postępowania:
od 40 zł do 300 zł w zależności od kwoty sporu
Koszt postępowania:
W sprawach o prawa majątkowe do kwoty 20000 zł oraz o roszczenia wynikające z czynności bankowych w przypadku konsumentów – opłata stała do 1000 zł, w przypadku osób prowadzących działalność gosp. powyżej 20000 zł opłata stosunkowa 5%  wartości przedmiotu sporu (nie więcej niż 200000 zł)
Postępowanie przerywa bieg przedawnienia:
Tak
Postępowanie przerywa bieg przedawnienia:
Tak
Orzeczenie jest wiążące dla klienta:
Ugoda zawarta pomiędzy stronami, którą zatwierdził właściwy sąd powszechny przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczymi
Orzeczenie jest wiążące dla klienta:
Wyrok sądu powszechnego może być zaskarżony przez każdą ze stron do wyższej instancji
Orzeczenie jest wiążące dla banku:
Ugoda zawarta pomiędzy stronami, którą zatwierdził właściwy sąd powszechny przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczymi
Orzeczenie jest wiążące dla banku:
Wyrok sądu powszechnego może być zaskarżony przez każdą ze stron do wyższej instancji
Możliwość dalszego odwołania:
Wyrok sądu powszechnego może być zaskarżony przez każdą ze stron do wyższej instancji
Możliwość dalszego odwołania:
Wyrok sądu powszechnego może być zaskarżony przez każdą ze stron do wyższej instancji

Jak złożyć reklamację w banku? gdzie i jak złożyć?

Sposób zgłoszenia:

 • elektronicznie – w bankowości internetowej po zalogowaniu należy wybrać opcję „Napisz wiadomość” w panelu „Wiadomości”
 • telefonicznie – na infolinii: 19502, 12 3707000; z zagranicy +48 1219502, +48 123707000)
 • osobiście – w dowolnym oddziale lub placówce partnerskiej banku zgłoszona ustnie lub pisemnie
 • listownie –  na adres:

Alior Bank

ul. Postępu 18B

02-676 Warszawa

Forma odpowiedzi do wyboru:

 • w formie pisemnej, listownie na adres korespondencyjny
 • na wniosek klienta wiadomość w bankowości internetowej lub wiadomość SMS na numer kontaktowy

Strona Alior Banku

Sposób zgłoszenia:

 • elektronicznie – w bankowości internetowej Millenet po zalogowaniu należy wybrać opcję „Formularz kontaktu”
 • telefonicznie – na infolinii: (+48) 22 598 40 40, (+48) 519 284 040, 801 331 331
 • osobiście – w dowolnym oddziale lub placówce partnerskiej banku zgłoszona ustnie lub pisemnie
 • listownie –  na adres:

Bank Millennium S.A.

ul. Żaryna 2a

02-593 Warszawa

lub dowolnej placówki banku

Forma odpowiedzi do wyboru:

 • w formie pisemnej, listownie, lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji
 • na wniosek klienta odpowiedź może być przesłana na adres poczty elektronicznej
 • w szczególnych przypadkach odpowiedź dodatkowo może być przekazana telefonicznie

Strona Banku Millennium

Sposób zgłoszenia:

 • elektronicznie
 • telefonicznie:
  • +48 500 990 500 – dla połączeń krajowych
  • +48 22 134 00 00 – dla połączeń krajowych i z zagranicy
 • osobiście – w dowolnym oddziale banku zgłoszona ustnie lub pisemnie
 • listownie –  na adres:

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Biuro Dialogu z Klientem

ul. Oświęcimska 9

41-707 Ruda Śląska

Forma odpowiedzi:

 • w formie pisemnej (listownie) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, w Systemie Bankowości Internetowej,
 • pocztą elektroniczną na wniosek Klienta

Strona BNP Paribas

Sposób zgłoszenia:

 • elektronicznie
  • przez usługę bankowości elektronicznej Citibank Online po zalogowaniu w zakładce „Kontakt z bankiem” 
  • na adres poczty elektronicznej Banku listybh@citi.com
 • telefonicznie:
  • tel. (+48 22) 362 24 84 lub
  • tel. (+48 22) 692 24 84
 • osobiście – w dowolnym oddziale banku zgłoszona ustnie lub pisemnie
 • listownie –  na adres:

Citi Handlowy

Biuro Obsługi Reklamacji i Zapytań Klientów

ul. Goleszowska 6

01–260 Warszawa 42

Forma odpowiedzi do wyboru:

 • w postaci papierowej na aktualny adres korespondencyjny Klienta;
 • na wniosek Klienta pocztą elektroniczną na przekazany bankowi adres poczty elektronicznej;
 • dodatkowo przez Citibank Online jako kopia wiadomości równolegle wysłanej w postaci papierowej lub pocztą elektroniczną

Strona Citi Handlowy

Sposób zgłoszenia:

 • elektronicznie:
  • przez formularz kontaktowy na stronie banku;
  • wiadomość w bankowości internetowej CA24 eBank (dla osób posiadających dostęp).
 • telefonicznie – na Infolinii CA24: 19 019 lub +48 71 35 49 009 dla telefonów z zagranicy i z komórek,
 • osobiście – w Oddziałach (na piśmie lub ustnie)
 • listownie –  na adres oddziału lub:

Credit Agricole Bank Polska S.A.

ul. Legnicka 48 bud. C-D

54-202 Wrocław

Forma odpowiedzi:

 • pisemnie na wskazany adres korespondencyjny lub za pomocą innego trwałego nośnika

Strona Credit Agricole

Sposób zgłoszenia:

 • elektronicznie
 • telefonicznie:
  • dla klientów z Oferty Indywidualnej: +48 664 919 797 (lub +48 32 604 30 01 – jeśli dzwonisz z zagranicy),
  • dla klientów z Oferty Bankowości Osobistej Noble: +48 22 203 03 03,
  • dla klientów z Oferty Noble Private Banking: +48 22 203 03 01
 • osobiście – w dowolnym oddziale banku zgłoszona ustnie lub pisemnie
 • listownie –  na adres:
  • Getin Noble Bank S.A., Obszar Operacji, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa lub
  • Getin Noble Bank S.A., Obszar Operacji, Uniwersytecka 18, 40-007 Katowice

Forma odpowiedzi do wyboru:

 • w postaci papierowej listem poleconym na aktualny adres korespondencyjny Klienta;
 • na wniosek Klienta pocztą elektroniczną na przekazany bankowi adres poczty elektronicznej

Strona Getin Bank

Sposób zgłoszenia:

 • elektronicznie w Moim ING
 • telefonicznie:
  • +48 32 357 00 69
 • osobiście – w dowolnym oddziale banku lub “miejscu spotkań” zgłoszona ustnie lub pisemnie
 • listownie –  na adres:

ING Bank Śląski S.A., SCCC

ul. Sokolska 34

40-086 Katowice

Forma odpowiedzi do wyboru:

 • elektroniczny w Moim ING – powiadomienie na telefon  o przesłanej odpowiedzi(jeśli masz aplikację i włączone powiadomienia),
 • pisemny – odpowiedź wysyłana na adres korespondencyjny.

Strona ING Banku

Sposób zgłoszenia:

 • elektronicznie:
  • w serwisie transakcyjnym lub aplikacji mobilnej
  • wiadomość e-mail na adres kontakt@mbank.pl
 • telefonicznie:
  • mLinia
  • +48 42 6 300 800 z telefonów stacjonarnych na całym świecie
  • 783 300 800 z telefonów komórkowych
  • Reklamację możesz złożyć po identyfikacji w teleserwisie przy użyciu numeru klienta i wybranych cyfr z telekodu
 • osobiście – w dowolnym oddziale banku zgłoszona ustnie lub pisemnie
 • listownie –  na adres:

mBank S. A.

Wydział Obsługi Klientów

Skrytka Pocztowa 2108

90-959 Łódź 2

Forma odpowiedzi:

 • w formie pisemnej, listownie na adres do korespondencji, na wniosek Klienta pocztą elektroniczną

Strona mBanku

Sposób zgłoszenia:

 • elektronicznie:
  • w Bankowości Internetowej oraz Bankowości Mobilnej – Centrum kontaktu >> Nowy wniosek >> Inne >> Zgłoszenie Reklamacji
  • Wiadomość wyślij na adres: kontakt@nestbank.pl
 • telefonicznie:
  • 22 438 41 41 – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00.
 • osobiście – w dowolnym oddziale banku zgłoszona ustnie lub pisemnie
 • listownie –  na adres:

Nest Bank S.A.

ul. Wołoska 24,

02-675 Warszawa

Forma odpowiedzi:

 • w formie pisemnej, listownie na adres do korespondencji, na wniosek Klienta pocztą elektroniczną

Strona Nest Bank

Sposób zgłoszenia:

 • elektronicznie – w bankowości internetowej Pekao24 po zalogowaniu należy wybrać opcję “Oferty i wnioski” >> Usługi >> Reklamacje >> typ reklamacji Transakcyjna lub Produktowa
 • telefonicznie – na infolinii:+48 42 68 38 232* lub +48 22 59 12 351*, 801 365 365* lub 801 351 351* (tel. stacjonarne, połączenia z zagranicy) lub na numer wskazany w umowie (w przypadku odrębnej umowy o obsługę zleceń składanych telefonicznie)
 • osobiście – w dowolnym oddziale
 • listownie –  na adres:

Bank Pekao S.A.

Biuro Reklamacji

ul. Żwirki i Wigury 31,

02-091 Warszawa.

Forma odpowiedzi:

 • w formie pisemnej, listownie na adres do korespondencji, w przypadku transakcji płatniczej, po uzgodnieniu z klientem, za pomocą innego trwałego nośnika informacji
 • na wniosek klienta odpowiedź może być przesłana na adres poczty elektronicznej

Strona Banku Pekao SA

Sposób zgłoszenia:

 • elektronicznie – w usłudze bankowości elektronicznej iPKO, Inteligo lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w umowie lub regulaminie produktu
 • telefonicznie:
  • na infolinii PKO – dla dzwoniących w Polsce: 800 302 302; dla dzwoniących w Polsce, z zagranicy i z telefonów kom.: +48 81 535 65 65
  • infolinii Inteligo – dla dzwoniących w Polsce: 800 121 121; oraz – w Polsce, z zagranicy i z telefonów kom.: +48 81 535 67 89
 • osobiście – w Oddziałach lub Agencjach Banku (na piśmie lub ustnie)
 • listownie –  na adres oddziału lub Biura Relacji z Klientami w Centrum Obsługi i Operacji:

Centrum Obsługi i Operacji, Biuro Relacji z Klientami

PKO BANK POLSKI KANCELARIA,

22-411 Zamość, ul. Partyzantów 15

Forma odpowiedzi:

 • w formie pisemnej, listownie na adres do korespondencji, na wniosek Klienta, za pomocą innego trwałego nośnika informacji, w szczególności pocztą elektroniczną

Strona Banku PKO BP

Informacja dotyczy Santander Bank Polska (d. Bank BZ WBK). W przypadku Santander Consumer Bank sprawdź tutaj.

Sposób zgłoszenia:

 • elektronicznie – w bankowości internetowej lub dla osób niesłyszących przez wideorozmowę z konsultantem
 • telefonicznie – na infolinii: 1 9999 lub +48 61 81 1 9999
 • osobiście – w dowolnym oddziale lub placówce partnerskiej banku zgłoszona ustnie lub pisemnie
 • listownie –  na adres:

Santander Bank Polska

Centrum Obsługi Reklamacji i Zapytań

ul. Kolorowa 8

60-198 Poznań

Forma odpowiedzi do wyboru:

 • wiadomość w bankowości internetowej i mobilnej
 • wiadomość SMS na numer kontaktowy – jeśli negatywna lub wymagająca wyjaśnienia, jednocześnie w bankowości elektronicznej lub listownie
 • listownie na adres korespondencyjny

Strona Santander Bank Polska

Informacja dotyczy Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu tzw. “Bank od kredytów”. W przypadku Santander Bank Polska sprawdź tutaj.

Sposób zgłoszenia:

 • elektronicznie
 • telefonicznie:
  • dla produktów kredytowych: 71 358 97 00, lub ogólnej infolinii 195 00
  • dla produktów depozytowych: 801 601 801, 71 358 21 60
 • osobiście – w dowolnym oddziale banku zgłoszona ustnie lub pisemnie
 • listownie –  na adres:

Santander Consumer Bank S.A.

ul. Legnicka 48B

54-202 Wrocław

Forma odpowiedzi do wyboru:

 • wiadomość w bankowości internetowej i mobilnej, jeżeli reklamacja złożona w ten sposób
 • na wniosek Klienta pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail
 • listownie na adres korespondencyjny

Strona Santander Consumer Bank

Sposób zgłoszenia:

 • elektronicznie:
  • na adres e-mail: informacja@pocztowy.pl
  • za pośrednictwem systemu usług bankowości elektronicznej
  • formularz kontaktowy na stronie internetowej Banku
 • telefonicznie:
  • 801 100 500 (dla telefonów stacjonarnych),
  • 52 34 99 499 lub 798 499 499
 • osobiście – w dowolnym oddziale banku lub placówce pocztowej zgłoszona ustnie lub pisemnie
 • listownie –  na adres:

Bank Pocztowy S.A.

Wydział Obsługi Reklamacji

ul. Jagiellońska 17

85-959 Bydgoszcz

Forma odpowiedzi:

 • w formie pisemnej, listownie na adres do korespondencji, na wniosek Klienta pocztą elektroniczną

Strona Banku Pocztowego

Sposób zgłoszenia:

 • elektronicznie brak możliwości złożenia reklamacji
 • telefonicznie:
  • 801 321 456
  • (+48) 86 215 50 00 
 • osobiście – w dowolnym oddziale banku zgłoszona ustnie lub pisemnie
 • listownie –  na adres:

Bank BPS

ul. Grzybowska 81

00-844 Warszawa

Forma odpowiedzi:

 • w formie pisemnej, listownie na adres do korespondencji, na wniosek Klienta pocztą elektroniczną

Strona Banku BPS

Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.