Program Pierwsze Mieszkanie 2023 Bezpieczny Kredyt 2 proc.

[Aktualizacja: 23 czerwca 2023 r.]

W ramach przedstawionego w grudniu 2022 r. programu Pierwsze Mieszkanie 2023 została przygotowana propozycja wsparcia dla młodych osób, planujących zakup pierwszego mieszkania przy wykorzystaniu kredytu hipotecznego. Wsparciem ma być Bezpieczny Kredyt 2%, umożliwiający w pierwszym okresie spłaty kredytu znaczące obniżenie miesięcznej raty i co za tym idzie całkowitego kosztu kredytu. Dzięki temu rozwiązaniu ma zwiększyć się dostępność kredytów mieszkaniowych, których, przy obecnych stopach procentowych, koszt stał się zbyt wysoki dla wielu osób.

7 czerwca 2023 roku Prezydent podpisał ustawę o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Zmianie ma ulec ustawa (w tym rozszerzona nazwa) z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%.

Reklama

Warto zaznaczyć, że w ostatecznej wersji ustawy dokonano znacznych zmian oraz uszczegółowienia w stosunku do przedstawionych wcześniej propozycji zasad przyznawania tego rodzaju kredytów.

Na czym polega Bezpieczny Kredyt 2 proc.?

Bezpieczny Kredyt 2% ma polegać na dopłatach do kredytu na zakup pierwszego mieszkania, przez okres 10 lat, jako różnicy pomiędzy stałą stopą oprocentowania wynikającą ze średniej aktualnego oprocentowania kredytów o okresowo stałej stopie oprocentowania w bankach, liczoną na dzień udzielenia kredytu oraz po 5 latach, a oprocentowaniem kredytu 2%. Warunkiem otrzymania dopłaty jest wprowadzenie się przez kredytobiorcę do mieszkania / domu w ciągu jednego roku od jego zakupu.

Zgodnie z założeniem, przez okres pierwszych 10 lat, kredytobiorca będzie spłacał raty malejące, a po tym okresie przejdzie na system spłat rat równych (annuitetowych), chyba że złoży wniosek o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty.

Reklama

W przypadku, gdy kwota pierwszej raty po okresie dopłat będzie wyższa od kwoty pierwszej raty z dopłatą, na wniosek kredytobiorcy, bank wydłuży okres spłaty tego kredytu maksymalnie o 5 lat (pod warunkiem, że w dniu wygaśnięcia dopłat kredytobiorca nie ukończył 50 lat lub dopłaty nie wygasły wcześniej z winy kredytobiorcy).

Jak liczone będzie oprocentowanie Bezpiecznego kredytu 2%?

Bank udzielający kredytu w ramach Bezpiecznego Kredytu 2% musi stosować warunki oprocentowania, marży i prowizji, odpowiadające warunkom, na jakich w ramach pozostałej jego oferty kredytowej, kredytobiorca uzyskałby na tą samą nieruchomosć kredyt hipoteczny, w tej samej wysokości oraz o tym samym okresie i sposobie spłaty.

Warto zwrócić uwagę, że podane oprocentowanie 2% nie uwzględnia marży banku i ewentualnych prowizji, które należy brać pod uwagę. Oznacza to, iż w trakcie otrzymywania dopłat do kredytu jego oprocentowanie wyniesie w rzeczywistości 2% + marża banku.

Reklama

W praktyce z utworzonego funduszu zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego będzie pokrywana różnica, która będzie wpływała na konto banku pomniejszając zobowiązanie klienta i jednocześnie pokrywając koszty banku.

Ustawa określa sposób wyliczenia dopłaty według wzoru:

Wzor Bezpieczny Kredyt 2 1

gdzie:

Reklama

D – kwota dopłaty, 

Ks – część kapitałowa kredytu pozostająca do spłaty, 

W – obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej.

Reklama

Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej będzie ustalany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i stanowi iloczyn współczynnika 0,9 (marży) i uzyskiwanej z Narodowego Banku Polskiego informacji o średniej oprocentowania kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową w danym kwartale ważonej łączną kwotą tychże kredytów. Pierwszą wysokość dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2% oblicza się według wskaźnika kwartalnej stopy procentowej wynoszącego 0,07.

W sytuacji, gdy średnia jest wyższa niż 10%, BGK nie opublikuje wskaźnika a to oznacza, że przyjęta zostanie maksymalna możliwa wartość 0,9 * 10% = 9%. W takim skrajnym przypadku, gdy Rada Polityki Pieniężnej podwyższałaby dalej stopy procentowe, różnica między średnim oprocentowaniem powyżej 10% będzie pokrywana przez klienta. Warto o tym pamiętać również w perspektywie kolejnych 5 lat, kredy oprocentowanie okresowo stałe zostanie ponownie przeliczone według obowiązujących w danym okresie stóp procentowych na kolejny pięcioletni okres.

Kto może skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2 proc.?

Z możliwości zaciągnięcia Bezpiecznego kredytu 2 proc. będą mogły skorzystać osoby, które:

Reklama
 • nie ukończyły 45-ego roku życia (w dniu złożenia wniosku);
 • nie posiadają i nie posiadały (jako właściciel lub współwłaściciel) nigdy mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu (w dniu udzielenia kredytu);
 • nie są kredytobiorcą innego kredytu hipotecznego udzielonego w celu nabycia mieszkania lub domu lub spółdzielczego prawa do lokalu lub domu (w dniu złożenia wniosku).

Jeśli o kredyt będzie wnioskować małżeństwo lub rodzice (min. 1 wspólne dziecko), co najmniej jedno z nich musi spełniać powyższe warunki, pod warunkiem, że oboje będą współkredytobiorcami. Osoby bezdzietne żyjące w związku nieformalnym nie mogą wspólnie skorzystać z programu. Z programu wkluczeni są również małżonkowie z rozdzielnością majątkową, którzy chcieliby zaciągnąć kredyt jako single.

W przedstawionych propozycjach zakładano, że posiadanie wcześniej prawa do jakiejkolwiek mieszkania lub domu wyklucza z możliwości uzyskania tego preferencyjnego kredytu. W projekcie ustawy znalazł się jednak zapis umożliwiający uzyskanie kredytu z dopłatami przez osoby, które nabyły wcześniej w drodze dziedziczenia prawo do nieruchomości ale w udziale nie większym niż 50%, nie zamieszkiwały w tejże nieruchomości od minimum roku a kredyt posłuży na spłatę osób posiadających resztę udziałów w nieruchomości.

Dopłaty do kredytu mieszkaniowego obejmują kredyty przeznaczone na:

Reklama
 • zakup mieszkania z rynku pierwotnego i wtórnego;
 • budowę domu (z wykończeniem) i kupno nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy domu;
 • wykup wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej.

Przedstawiony projekt zakłada brak limitu ceny za 1 m2 mieszkania.

Maksymalna kwota Bezpiecznego Kredytu 2 proc.

Maksymalna kwota kredytu, który obejmą dopłaty, nie może przekroczyć:

 • dla jednej osoby – 500000 zł;
 • dla małżeństwa lub rodziców z dzieckiem – 600000 zł.

Przygotowany projekt ustawy wprowadza dodatkowe kryterium maksymalnego wkładu własnego w wysokości 200000 złotych. w takiej sytuacji maksymalna cena mieszkania nie może przekroczyć odpowiednio 700000 zł dla singla i 800000 zł dla rodziny.

Ten zapis znosi wcześniejsze propozycje, które nie zakładały ograniczenia maksymalnej kwoty kredytu.

Od powyższej zasady będzie jeden wyjątek polegający na zwiększenia limitu (wkład własny + kwota kredytu) do miliona złotych jeśli wkład własny będzie stanowiła nieruchomość gruntowa (działka) przeznaczona na budowę domu lub zostanie pozyskany ze środków zgromadzonych na Koncie Mieszkaniowym (wprowadzanych również ta ustawą) wraz z wypłaconą premią mieszkaniową.

Od kiedy Bezpieczny Kredyt będzie dostępny?

Zgodnie z przedstawionymi założeniami, wprowadzenie Bezpiecznego Kredytu 2 proc. zaplanowane jest od 1 lipca 2023 r.

Bezpieczny Kredyt 2% może zostać udzielony do dnia 31 grudnia 2027 r.

W związku z tym, że kredyty będą udzielane przez banki komercyjne, które zgłoszą się do Banku Gospodarstwa Krajowego, należy założyć, że w rzeczywistości pierwsze kredyty będą udzielane dużo później, w optymistycznym założeniu będzie to jeszcze trzeci kwartał 2023 roku. Liczba dostępnych banków na początku zapewne będzie skromna (banki z kapitałem państwowym) ale pewnie systematycznie będzie się powiększać.

Zgodnie z informacją na stronie BGK obecnie lista banków, które podpisały umowę o współpracy w zakresie bezpiecznego kredytu 2%: dokonywania dopłat i udzielania gwarancji wkładu własnego.

 • Alior Bank
 • Bank Pekao S.A.
 • BPS S.A. oraz Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS
 • PKO BP
 • SGB-Bank oraz Banki Spółdzielcze Zrzeszone z SGB-Bankiem
 • VeloBank
 • BOŚ Bank
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie
 • mBank
 • Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

Bezpieczny Kredyt w PKO BP

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo Bezpiecznego kredytu 2% w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,96% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 290 000 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 96,3%, oprocentowanie stałe przez pierwsze 5 lat: 7,14%/rok, na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 5,97%/rok, marża 2%, obniżenie oprocentowania o 0,83 p.p., następnie na drugi 5 letni okres oprocentowanie stałe 8,95%, na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 6,95%/rok i marża 2%, a następnie oprocentowanie zmienne 8,95%/rok (od 11. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 6,95%/rok z dnia 30.06.2023 r. i marża 2%; całkowity koszt kredytu  219 581,56 zł, w tym prowizja za udzielenie kredytu 1,7%, tj. 4 930 zł, opłata prowizyjna dla BGK za udzielenie gwarancji 490,86 zł; odsetki 207 941,70 zł, ubezpieczenie nieruchomości 5 800 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł; całkowita kwota do zapłaty 509 581,56 zł, płatna w 300 ratach: malejących w okresie stosowania dopłat oraz ratach annuitetowych (równych) miesięcznych po tym okresie, przy czym pierwsza rata malejąca z dopłatą wyniesie 1 483,09 zł, od 11. roku raty annuitetowe (równe) wyniosą po 1 760,66 zł i ostatnia rata wyniesie 1 704,78 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Bezpieczny Kredyt w Alior Banku

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Bezpieczny kredyt 2 procent udzielanego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%, zabezpieczonego hipoteką wynosi 5,73% przy następujących założeniach: kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy w PLN, okres obowiązywania umowy: 336 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 346 000 zł, LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia) 69,20%, w okresie pierwszych 60 rat, stopa okresowo stała w wysokości 7,072%, w kolejnym okresie, tj. od dnia spłaty 60 raty kredytu do dnia spłaty 120 raty kredytu, stopa okresowo stała nie uległa zmianie, a następnie w kolejnych latach oprocentowanie kredytu zmienne w wysokości 8,95% (na oprocentowanie zmienne składa się: marża 2,05% i wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 6,9% – po 10 letnim okresie wartość wskaźnika referencyjnego ustalona będzie na podstawie obowiązującej w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień spłaty 120 raty kredytu); całkowity koszt kredytu: 353 738,52 zł, w tym prowizja: 0 zł, odsetki: 287 061,56 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości (opłacany rocznie): 11 900,00 zł, ubezpieczenia na życie: 17 300 zł (składka opłacana jednorazowo za okres pierwszych 5 lat okresu ubezpieczenia oferowanego przez Alior Bank SA), suma wszystkich składek ubezpieczenia na życie opłacanych miesięcznie po upływie okresu 5 lat: 36 857,96 zł, koszt ustanowienia hipoteki: 200 zł, opłata z tytułu inspekcji nieruchomości: 250 zł, wpis roszczenia o ustanowienie hipoteki 150 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł; całkowita kwota do zapłaty: 699 738,52 zł. Bezpieczny kredyt 2 procent jest płatny łącznie w 336 miesięcznych ratach. W okresie dopłat w ratach malejących gdzie pierwsza rata wynosi 1 820,45 zł, natomiast po okresie objętym dopłatami w ratach annuitetowych (równych) z szacunkową ratą kredytu wynoszącą 2 253,92 zł.

Bezpieczny Kredyt w Pekao SA

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) bezpiecznego kredytu hipotecznego wypłaconego jednorazowo wynosi 4,72 % i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 335 094 złotych (zł) (kwota kredytu, która nie obejmuje kredytowanych kosztów kredytu), kredyt zaciągnięty na 27 lat, 324 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 0 % całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji (m.in. koszt dokumentacji, wartość działki gruntu oraz wszystkie nakłady dotyczące robót budowlano-inwestycyjnych), stałe oprocentowanie kredytu 7,14% w stosunku rocznym, pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa (przy założeniu dopłaty BGK w wysokości 1 435,32 zł)  w wysokości 1 592,73 zł, pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa ( po zakończonym okresie dopłaty BGK, przy założeniu że ostatnia rata będzie ratą wyrównującą) w wysokości 2 081,71 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta (przy założeniu dopłat BGK w wysokości 140 608,20 zł do pierwszych 120 rat kapitałowo-odsetkowych) wynosi 613 414,65 zł, całkowity koszt kredytu 278 320,65 zł przy uwzględnieniu następujących kosztów: odsetki (przy założeniu dopłat BGK w wysokości 140 608,20 zł) 268 395,53 zł oraz koszty z tytułu: opłaty prowizyjnej należnej BGK z tytułu udzielenia Gwarancji 670,19 zł (dotyczy kredytów zabezpieczonych Gwarancją), opłaty za przygotowanie i zawarcie umowy 0 zł, ubezpieczenia nieruchomości (innego przedmiotu) obciążonej hipoteką od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy według oferty proponowanej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A 335,09 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 4 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości (innego prawa) 184,50 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł. Kalkulacja dokonana na dzień 1 lipca 2023 roku, na reprezentatywnym przykładzie. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu.

Bezpieczny Kredyt w Velo Bank

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego Bezpieczny kredyt 2% z okresowo stałym oprocentowaniem, w VeloBank S.A. zabezpieczonego hipoteką wynosi 5,29%. RRSO obliczyliśmy przy następujących założeniach: kredyt został wypłacony w całości w jednej transzy, okres kredytowania: 300 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 360 000 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia): 90%, oprocentowanie stałe w okresie pierwszych 10 lat: 8,30% w skali roku, w dalszym okresie oprocentowanie zmienne wynosi 9,14604%, a WIRON 1M Stopa Składana wynosi 5,14604% (według stanu na 15.06.2023 r.), całkowity koszt kredytu – z uwzględnieniem dopłat: 284 808,57 zł w tym: prowizja: 7200 zł, odsetki: 421 269,97 zł, kwota dopłat: 148 340,40 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, prowizja od gwarancji BGK: 400 zł, usługi dodatkowe: „konto z pakietem” – opłata za prowadzenie konta w banku 0 zł, opłata za dostęp do bankowości internetowej 0 zł), ubezpieczenie nieruchomości dystrybuowane przez bank – koszt ubezpieczenia w całym okresie kredytowania: 4 260 zł; całkowita kwota do zapłaty – z uwzględnieniem dopłat: 644 808,57 zł, liczba rat: 300 – raty malejące (bez okresu karencji w spłacie) w okresie pierwszych 10 lat, a od 11 roku raty równe, dopłaty do rat stosowane przez okres 120 miesięcy, wyliczone wg wskaźnika W o wartości 7,14%. W RRSO nie uwzględniliśmy kosztu operatu szacunkowego nieruchomości (koszt nieznany bankowi) – usługa zlecana przez klienta we własnym zakresie, niedostępna za pośrednictwem banku. Jeżeli Twój kredyt będzie wypłacony w transzach, dodatkowo poniesiesz koszty inspekcji nieruchomości w wysokości zgodnej z Tabelą Opłat i Prowizji VeloBank S.A. dla kredytów hipotecznych (liczba inspekcji uzależniona jest od liczby transz). Na dzień sporządzenia tego dokumentu koszt jednej inspekcji wynosi 280 zł.

Zdolność kredytowa a Bezpieczny Kredyty 2 proc.

Przedstawiona propozycja opiera się na założeniu spłaty kredytu przez pierwsze 10 lat w postaci rat malejących. Jeśli chodzi o liczenie zdolności kredytowej, dla całego kredytu, bank będzie musiał podzielić umowę kredytową na dwa okresy, okres spłaty obejmujący dopłaty przez okres 10 lat oraz pozostały okres spłaty przy założeniu spłaty w ratach równych. Dla każdego z okresów bank musi obliczyć odpowiednie wskaźniki zdolności kredytowej. Na dzień dzisiejszy nie znamy jeszcze wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz sposobu interpretacji przez poszczególne banki.

Jest jednak stanowisko KNF w sprawie uwzględniania dodatkowego bufora w związku z możliwym wzrostem stóp procentowych w przypadku kredytów hipotecznych opartych o tymczasowo stałą stopę procentową o czym w artykule UKNF złagodziła stanowisko dotyczące zdolności kredytowej.

19 czerwca 2023 r. KNF przyjęła nowelizację Rekomendacji S, w której zaleca bankom uwzględnianie w ocenie zdolności kredytowej wysokości rat po uwzględnieniu oszacowanej przez bank kwoty dopłat wynikających z programu oraz ustalania poziomu bufora stopy procentowej dla tych kredytów. Szczegóły w artykule Nowelizacja Rekomendacji S KNF 2023 i jej wpływ na Bezpieczny Kredyt 2 proc.

Oznacza to, że bank do obliczenia zdolności kredytowej będzie przyjmował wysokość pierwszej raty malejącej, która co do zasady jest zdecydowanie wyższa od raty równej. 

Na korzyść działa to, że pierwsza rata malejąca po dopłacie będzie niższa od raty równej bez dopłaty od 25% do 33%, im dłuższy okres kredytowania. W związku tym, że dla raty malejącej spłata kapitału następuje szybciej, po 10 latach, rata równa również powinna niższa od raty równej spłacanej od początku kredytu bez dopłaty (przy założeniu, że stopy procentowe nie wzrosną). 

Jeśli chodzi o różnicę między początkową ratą malejącą po dopłacie a ratą równą po 10 latach, to w zależności od łącznego okresu kredytu, przy okresie 20 lat rata będzie niższa, przy okresie 25 lat, rata będzie wyższa do ok. 150 zł, przy okresie 30 lat, do ok. 400 zł wyższa. W tak długiej perspektywie należy brać pod uwagę również wzrost stóp procentowych, co będzie miało przełożenie na wysokość raty kredytowej w kolejnych pięcioletnich cyklach kredytu o okresowo zmiennym oprocentowaniu.

W przypadku oceny zdolności kredytowej należy poczekać na stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego, która planuje w pewnym stopniu poluzować jej kryteria. Jeśli do tego dodamy możliwe w przyszłości obniżki stóp procentowych, powinno to pomóc rodzinom i dać chociaż możliwość starania się o kredyt mieszkaniowy. Z drugiej strony należy pamiętać, że dopłaty będą obowiązywały przez 10 lat, a kredyt mieszkaniowy zaciąga się na zdecydowanie dłuższe okresy, stąd kolejne raty mogą być znacznie wyższe od dotychczasowych, jeśli jednak stopy procentowe będą wysokie.

Bezpieczny Kredyt 2% a Mieszkanie bez wkładu własnego

W przygotowanych założeniach pojawia się informacja, iż będzie istniała możliwość uzyskania kredytu połączonego z programem „Mieszkanie bez wkładu własnego” dla osób, które nie posiadają środków na wymagany wkład własny. Jednak nie będzie możliwe połączenie z dopłatami związanymi ze spłatą rodzinną w związku z powiększeniem rodziny o drugie i kolejne dziecko. Należy również zwrócić uwagę na ograniczenia związane z m.in. limitem ceny za 1 m2. Szczegółowe zasady tego programu opisałem w artykule Polski Ład a kredyt hipoteczny – „Mieszkanie bez wkładu własnego” 2023.

Utrata prawa do dopłat w ramach Bezpieczny Kredyt 2%

Kredytobiorca straci prawo do dopłat i będzie zobowiązany do ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi dla kwoty każdej z tych dopłat od dnia spłaty raty, którą obejmowała dana dopłata, w jednym z poniższych przypadków:

 • kredytobiorca został prawomocnie skazany za przestępstwo wyłudzenia kredytu lub braku przekazania, zatajenia istotnych informacji w związku z udzieleniem Bezpiecznego Kredytu 2%. W takiej sytuacji jest zobowiązany do zwrotu kwoty wszystkich udzielonych dopłat do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego w terminie 45 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku.
 • w ciągu roku od dnia nabycia prawa własności, spółdzielczego prawa dotyczącego – mieszkania lub domu z wykorzystaniem Bezpiecznego Kredytu 2%, kredytobiorca nie zamieszkał w nim (tzn. nie prowadzi tam gospodarstwa domowego). W tej sytuacji dopłaty do rat wygasają z końcem kolejnego miesiąca po upływie tego terminu, a kwoty kolejnych dopłat podlegają zwrotowi. 

Dopłaty do rat wygasną z końcem miesiąca wystąpienia jednego ze zdarzeń opisanych poniżej (a jeśli dopłaty uzyskane po zdarzeniu, podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi):

 • kredytobiorca sprzedał nieruchomość lub zbył spółdzielcze prawo dotyczące nieruchomości, będącej przedmiotem kredytu, za wyjątkiem rozszerzenia wspólności ustawowej oraz zbycia na rzecz drugiego z kredytobiorców; 
 • kredytobiorca wynajął, użyczył innej osobie całość lub część nieruchomości, będącej przedmiotem kredytu;
 • kredytobiorca dokonał zmiany sposobu użytkowania nieruchomości, będącej przedmiotem kredytu lub jej części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych;
 • kredytobiorca nabył prawo własności lub spółdzielcze prawo do innej nieruchomości w formie innej niż w drodze dziedziczenia; 
 • kredytobiorca trwale zaprzestał prowadzenia gospodarstwa domowego w nieruchomości, będącej przedmiotem kredytu poza sytuacją, gdy:
  • jest dalej prowadzone przez drugiego z kredytobiorców,
  • zaprzestanie to nastąpiło w związku wyłączeniem nieruchomości z użytkowania, z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy;
 • w stosunku do kredytobiorcy ogłoszono upadłość;
 • stroną umowy przestał być kredytobiorca, który w dniu udzielania tego kredytu jako jedyny spełniał warunek wieku oraz nie był stroną umowy innego kredytu hipotecznego;
 • dokonano wcześniejszej spłaty części kredytu przed upływem 3 lat od dnia jego udzielenia, za wyjątkiem, gdy spłata ta dotyczyła części objętej gwarancją lub łącznie z wniesionym wkładem własnym kredytobiorcy nie przekroczyła kwoty 200000 zł.

Podsumowanie

Kolejny program wspierający zakup mieszkania dla młodych może się okazać kolejnym chybionym wsparciem, z którego będzie mogła skorzystać wąska grupa osób, prawdopodobnie, które i tak mogą zaciągnąć kredyt na mieszkanie. Przedstawione szczegółowe przepisy dotyczące tego programu nie będą umożliwiały większego udziału młodych ludzi, niż to wcześniej prezentowano.

Kolejny raz zyskają na tym… banki. Tak naprawdę wszystkie dopłaty zasilą kasę banków, które będą miały zabezpieczone ryzyko stopy procentowej i będą mogły oferować kredyty na atrakcyjnych warunkach. Nie rozwiąże to problemu braku tanich mieszkań a pomoże jedynie w niewielkim stopniu rozruszać rynek sprzedaży mieszkań, czyli będą korzystne dla deweloperów.

Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.