Wyższe opłaty Konta Przekorzystnego Biznes Banku Pekao SA od 1 lipca 2023 r.

Bank Pekao SA to drugi bank po ING Banku, który w ciągu ostatnich kilku dni poinformował o zmianach w prowadzeniu kont dla przedsiębiorców. Od 1 lipca 2023 r. wejdą w życie wyższe opłaty Konta Przekorzystnego Biznes Banku Pekao SA (zgodnie z regulaminem o zmianach informuje w terminie 2 miesięcy przed datą wejścia w życie). W poniższym artykule znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące wprowadzanych zmian.

Opłata za prowadzenie Konta Przekorzystnego Biznes Banku Pekao SA od 1 lipca 2023 r.

Według opublikowanej nowej Tabeli Opłat i Prowizji dla Konta Przekorzystnego Biznes, prowadzenie rachunku w polskich złotych będzie kosztowało 12 zł zamiast dotychczasowych 9 zł miesięcznie.

Tak jak do tej pory, za prowadzenie konta nie zapłacą przedsiębiorcy, którzy spełnią jeden z warunków: 

Reklama
  • wpływy na rachunki w kwocie min. 2000 zł w danym miesiącu kalendarzowym, (nie dotyczy rozliczenia depozytów terminowych lub kredytów i pożyczek oraz przelewów między rachunkami klienta w Pekao), 
  • wykonany min. 1 przelew do ZUS lub US (lub inny podatkowy), 
  • rozliczona min. 1 transakcja z terminala wydanego przez bank, 
  • wykonana min. 1 transakcja wymiany walut w banku, 
  • wykonana min. 1 płatność na rzecz Pekao Leasing

Zwolnienie z opłaty dotyczy również nowych firm (do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności) przez pierwszych 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Osoby, które w ostatnim czasie otworzyły Konto Przekorzystne Biznes korzystając z promocji, nadal nie płacą za konto do końca jej obowiązywania.

Operacje gotówkowe i przelewy w oddziałach dla Konta Przekorzystnego Biznes

Jak większość banków, Pekao SA postanowił podnieść opłaty i prowizje za czynności bankowe wykonywane w oddziałach.

Reklama

Od 1 lipca 2023 r. posiadacze Konta Przekorzystnego Biznes zapłacą więcej za wpłaty i wypłaty gotówkowe w oddziale w formie otwartej, 0,4% min. 10 zł zamiast 0,3 % min. 8 zł. Co warte podkreślenia, nie będzie już możliwości bezpłatnej wypłaty w oddziale do sumy 10 000 zł miesięcznie. Wyższe będą również opłaty za wpłaty w formie zamkniętej oraz w monetach.

Na pocieszenie nie zmieniają się zasady pobierania opłat za korzystanie z bankomatów i wpłatomatów.

Osoby zlecające przelewy w oddziałach również odczują podwyżkę opłat. Zwykłe przelewy (w tym SEPA) drożeją z 15 zł na 17 zł, a przelew pilny z 20 zł na 25 zł.

Reklama

Opłata za każdą autoryzację kodem SMS

W dotychczas obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji Konta Przekorzystnego Biznes pierwsze 20 SMS służących do autoryzacji operacji w bankowości internetowej było bezpłatnych. Dopiero kolejne były płatne. Pomimo, że opłata 30 groszy pozostaje bez zmian, będzie dotyczyła każdego z otrzymanych SMS-ów.

Bank praktycznie wymusza instalację swojej aplikacji PeoPay, ponieważ każda autoryzacja dokonywana w PeoPay będzie nadal bezpłatna.

Wyższe opłaty Konta Przekorzystnego Biznes Banku Pekao SA od 1 lipca 2023 r.przed zmianąpo zmianie
Prowadzenie rachunku bieżącego w złotych0 zł / 9 zł0 zł / 12 zł
Warunek zwolnienia z opłatybez zmianbez zmian
Wysłanie przez Bank kodu SMS służącego do zaakceptowania zlecenia złożonego w bankowości elektronicznej 0 zł – pierwsze 20 w miesiącu; 
0,30 zł – kolejne
0,30 zł – od każdego SMS
Polecenie przelewu wewnętrznego / przelewu zewnętrznego w obrocie krajowym złożone w Oddziale Banku lub w Placówce Partnerskiej15 zł – przelew zwykły
20 zł – przelew pilny
17 zł – przelew zwykły
25 zł – przelew pilny
Polecenia przelewu SEPA złożone w Oddziale Banku do kraju EOG innego niż Polska  15 zł17 zł
Wpłaty gotówkowe w złotych w formie otwartej na rachunek prowadzony w Banku w banknotach 0,3 % min. 8 zł0,4% min. 10 zł
Wpłaty gotówkowe w złotych w formie otwartej na rachunek prowadzony w Banku zawierające co najmniej 50 szt. monet 4% min. 20 zł5% min. 20 zł 
Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej w banknotach 0,3 % min. 8 zł0,4% min. 10 zł + 23% VAT 
Wypłaty gotówkowe w złotych w formie otwartej 0 zł za wypłaty do sumy 10000 zł miesięcznie;
0,30% min. 8 zł od kwoty wypłat przekraczających 10000 zł miesięcznie
0,4% min. 10 zł 
źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów dostępnych na stronie internetowej Banku Pekao SA

Zmiany w Tabeli opłat i prowizji bankowych dla Biznesu nie ominęły rachunków przejętych z Idea Banku oraz wcześniej wycofanych z oferty Pekao SA Pakietów Mój Biznes. Szczegóły w wykazie zmian na końcu artykułu.

Reklama

Zmiany w regulaminie prowadzenia rachunków dla biznesu

Wśród mniej ważnych zmian warto zwrócić uwagę na te, dotyczące zmian oprocentowania środków na rachunkach bankowych (Rozdział 5), w przypadku istotnej zmiany metody opracowywania wskaźnika referencyjnego. Za istotną zmianę metody wyznaczania wskaźnika bank uznaje zmianę określoną zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. 

Jeżeli zostanie zaprzestane opracowywanie i publikowanie wskaźnika WIBOR/WIBID, zastąpi go, jako wskaźnik alternatywny WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight). W sytuacji, gdy ten wskaźnik alternatywny również nie byłby już publikowany, zastosowana zostanie stopa depozytowa NBP. O takich zmianach bank poinformuje klienta, a posiadacz rachunku będzie mógł wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia. 

Bank zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości oprocentowania rachunku o zmiennym oprocentowaniu, gdy zmianie ulegnie cena pieniądza na rynku międzybankowym.

Reklama

Wypowiedzenie umowy Konta Przekorzystnego Biznes

W sytuacji, gdy bank dokonuje zmiany warunków prowadzenia rachunku (regulaminu, opłat i prowizji w zakresie dotyczącym czynności związanych z obsługą rachunków bankowych) w ramach umowy, właściciel konta może zgłosić sprzeciw, bez dokonywania wypowiedzenia, wtedy umowa wygaśnie z dniem 30 czerwca 2023 r., bez ponoszenia opłat.

Przed dniem wejścia w życie proponowanych zmian może również wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat. Umowa ulega rozwiązaniu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia upływającego ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doręczono wypowiedzenie, lub w krótszym okresie, za zgodą obu stron. 

Dokument należy złożyć w formie pisemnej w oddziale banku lub wysyłając na adres siedziby banku.

Reklama

Jeśli do 1 lipca 2023 r. posiadacz rachunku nie zgłosi sprzeciwu wobec wprowadzanych zmian lub nie wypowie umowy, bank uznaje, że wyraził na nie zgodę i zmiany obowiązują strony umowy.

Wyższe opłaty Konta Przekorzystnego Biznes Banku Pekao SA Aktualna Tabela Opłat i Prowizji Konta Direct dla Firmy:

Please select listing to show.

Szukając nowego banku sprawdź ofertę kont firmowych w innych bankach.

Reklama
Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.
Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.