Konto Mieszkaniowe z premią – Program Pierwsze Mieszkanie 2023

Konto Mieszkaniowe z premią to jeden z filarów Programu Pierwsze Mieszkanie 2023. Program ma na celu ułatwienie dostępu do mieszkań i umożliwienie młodym ludziom rozpoczęcia samodzielnej egzystencji. Program Pierwsze Mieszkanie 2023 to inicjatywa rządu, która umożliwia także osobom, które chcą nabyć swoje pierwsze mieszkanie, skorzystanie z bezpiecznego kredytu z okresowo stałym i niskim oprocentowaniem.

Od 1 lipca 2023 roku, po wejściu w życie ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, osoby, które planują zakup mieszkania w perspektywie następnych kilku lat, mogą oszczędzać na Koncie Mieszkaniowym. Dzięki temu będą mogły otrzymać dodatkową premię, która zwiększy ich wkład na zakup mieszkania.

Konto Mieszkaniowe z premią to również opcja dla osób, które planują zakup mieszkania w przyszłości dla swoich dzieci.

Reklama

Program Pierwsze Mieszkanie 2023 przewiduje również sfinansowanie części kosztów inwestycji prowadzonej w ramach kooperatywy mieszkaniowej lub ustanowienia spółdzielczego prawa do lokalu.

Wszystkie te korzyści sprawiają, że Konto Mieszkaniowe z premią jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które marzą o własnym mieszkaniu lub domu jednorodzinnym.

Czym jest Konto Mieszkaniowe z premią?

Konto Mieszkaniowe z Premią to program rządowy, który ma na celu pomóc młodym ludziom w zakupie pierwszego mieszkania poprzez gromadzenie oszczędności na specjalnym koncie. To specjalne konto oszczędnościowe, na które można wpłacać pieniądze przeznaczone na zakup pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Wpłat na Konto Mieszkaniowe można dokonywać przez okres maksymalnie 10 lat. Oszczędności na koncie można wykorzystać na spłatę kredytu hipotecznego lub na wkład własny przy zakupie nieruchomości.

Reklama

Konto Mieszkaniowe z Premią może być otwarte przez osoby, które nie mają i nie miały mieszkania, domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Program ten jest skierowany do osób poniżej 45 roku życia, które chcą sfinansować swoje pierwsze lokum. Nieruchomość może pochodzić z rynku zarówno pierwotnego, jak i wtórnego.

W ramach programu, osoby ubiegające się o kredyt hipoteczny będą musiały wpłacić na swoje Konto Mieszkaniowe minimalną kwotę 500 zł miesięcznie, a maksymalna kwota wpłaty wynosi 2 tys. zł miesięcznie.

Konto Mieszkaniowe z Premią może być otwarte w wybranych bankach. Aby móc skorzystać z programu, trzeba będzie udać się do banku, który przystąpił do programu i zawarł odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Reklama

Kto może skorzystać z programu?

Program Pierwsze Mieszkanie 2023 to inicjatywa skierowana wyłącznie do osób, które planują zakup pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Osoba, która chce skorzystać z Programu Pierwsze Mieszkanie musi spełnić następujące kryteria:

 • musi mieć ukończone 18 lat;
 • musi posiadać polskie obywatelstwo lub zezwolenie na pobyt stały w Polsce;
 • nie może być właścicielem lub współwłaścicielem innego mieszkania lub domu jednorodzinnego;
 • może posiadać prawa do mieszkania lub domu jednorodzinnego, które zostało nabyte przez dziedziczenie po rozpoczęciu oszczędzania;
 • może posiadać prawo do mieszkania lub domu jednorodzinnego, które zostało nabyte przez dziedziczenie przed rozpoczęciem oszczędzania, ale tylko w przypadku, gdy odnosi się albo odnosiło do współwłasności nie więcej niż jednego mieszkania lub domu jednorodzinnego w udziale nie wyższym niż 50%;
 • mieszkania lub domu wyłączonego z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego wydanego w następstwie katastrofy budowlanej lub skutków powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub oddziaływania innego żywiołu, lub co najmniej 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia konta. 
 • na rzecz której nie utworzono innego konta ani lokaty mieszkaniowej, ani w przeszłości takie nie były prowadzone, chyba że zakończono je zanim osoba ta skończyła 18 lat, a premia mieszkaniowa nie została wypłacona;
 • musi posiadać rachunek bankowy w polskim banku.

Jeśli posiadacz Konta Mieszkaniowego nabywa własność mieszkania lub domu jednorodzinnego, prawo spółdzielcze do mieszkania lub domu jednorodzinnego w okresie prowadzenia konta albo lokaty, musi powiadomić bank, w którym prowadzone jest konto, w ciągu 30 dni od dnia nabycia takiego prawa, chyba że prawo zostało nabyte przez dziedziczenie. 

Konto Mieszkaniowe jest również skierowane do par małżeńskich oraz samotnych rodziców z dziećmi. W przypadku par małżeńskich, obie osoby muszą spełniać wymagania programu. W przypadku samotnych rodziców, osoba musi spełniać wymagania programu, a dziecko musi być na utrzymaniu osoby składającej wniosek.

Reklama

Jeden z warunków odnosi się do sytuacji, gdy osoba oszczędzająca posiadała lub posiada prawo własności albo spółdzielcze prawo do maksymalnie jednego mieszkania lub domu jednorodzinnego o powierzchni nie przekraczającej:

 • 50 m2, jeśli mieszka lub mieszkała z dwójką dzieci;
 • 75 m2, jeśli mieszka lub mieszkała z trójką dzieci;
 • 90 m2, jeśli mieszka lub mieszkała z czwórką dzieci;
 • lub bez limitu, jeśli zamieszkuje z minimum pięciorgiem dzieci. 

Uczestnicy programu mogą również skorzystać z oferty TBS-ów (Towarzystw Budownictwa Społecznego). Dzięki temu będą mogli wykorzystać środki na wniesienie kwoty udziału w mieszkaniu z dofinansowaniem.

Oprocentowanie Konta Mieszkaniowego

Środki zgromadzone na koncie są oprocentowane zmienną stopą procentową, która nie może być niższa niż 75% oprocentowania konta oszczędnościowego, które bank oferuje obecnemu klientowi na nowe środki. Jeśli bank ten nie oferuje prowadzenia takiego rodzaju kont oszczędnościowych, oprocentowanie zgodne jest ze zmienną stopą procentową nie niższą niż 50% wskaźnika WIRON. 

Reklama

Od jakiego wieku można założyć Konto Mieszkaniowe z premią dla dziecka?

Konto Mieszkaniowe z premią dla dziecka to będzie prawdopodobnie najlepsza z form oszczędzania na cele mieszkaniowe. Program Pierwsze Mieszkanie 2023 umożliwia założenie konta dla dziecka, które ukończyło 13 lat.

W ramach programu dziecko może otrzymać w sumie premię do 3 tysięcy złotych, która zostanie wypłacona po spełnieniu warunków oszczędzania. Minimalny okres oszczędzania wynosi 3 lata, a maksymalny 10 lat. W tym czasie należy regularnie wpłacać pieniądze na konto, a minimalna kwota wpłaty to 500 złotych rocznie.

Konto Mieszkaniowe z premią dla dziecka to idealne rozwiązanie dla rodziców, którzy chcą zapewnić dziecku lepszą przyszłość i pomóc mu w osiągnięciu celu jakim jest posiadanie własnego mieszkania. Dzięki temu programowi rodzice mogą zacząć oszczędzać na cele mieszkaniowe już od najmłodszych lat swojego dziecka.

Reklama

Warto pamiętać, że Konto Mieszkaniowe z premią dla dziecka to forma oszczędzania, która wymaga regularnych wpłat i długoterminowego planowania. Jednocześnie, jest to inwestycja, która może zapewnić dziecku stabilną sytuację mieszkaniową w przyszłości.

Co to jest premia mieszkaniowa?

Osoby, które otworzą Konto Mieszkaniowe z Premią, mogą otrzymać dofinansowanie ze strony państwa w postaci premii mieszkaniowej. Premia mieszkaniowa to dodatkowe środki finansowe, które otrzymuje się na swoje konto mieszkaniowe za oszczędzanie na zakup pierwszego mieszkania, a jej wysokość uzależniona jest od sumy wpłat dokonanych na konto mieszkaniowe w okresie oszczędzania.

Minimalny okres oszczędzania wynosi 3 lata, a maksymalny 10 lat. Wysokość premii wynosi 10% wpłaconych przez oszczędzającego środków, ale nie więcej niż 20 000 złotych. Wymagane jest również wykonanie minimum 11 wpłat w trakcie roku w kwocie co najmniej 500 zł.

Reklama

Premia mieszkaniowa przysługuje oszczędzającemu, gdy zgromadzone na koncie albo lokacie środki pieniężne zostały wypłacone w celu pokrycia całkowitych lub częściowych wydatków poniesionych przez osobę oszczędzającą związanych z: 

 • budową domu jednorodzinnego, włączając w to jego wykończenie,
 • nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części z zamiarem wybudowania na niej domu jednorodzinnego, pod warunkiem, że przepisy pozwolą na taki rodzaj budowy,
 • nabyciem prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego, włącznie z jego wykończeniem,
 • realizacją inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy,
 • nabyciem spółdzielczego prawa do mieszkania lub domu jednorodzinnego, włączając w to jego ostateczne wykończenie lub wniesienie wkładu budowlanego,
 • wniesieniem wkładu mieszkaniowego, zgodnie z prawem o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • wniesieniem kwoty partycypacji zgodnie z ustawą o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa,
 • remontem lub przebudową mieszkania lub domu jednorodzinnego, które zostały wyłączone z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego. 

Premia mieszkaniowa jest przyznawana w sytuacji, gdy została naliczona przynajmniej 3-krotnie, poza naliczeniem za pierwszy rok prowadzenia konta, jeśli konto było prowadzone przez mniej niż 9 miesięcy w tym roku kalendarzowym. 

Jak obliczyć premię mieszkaniową w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie 2023?

Program Pierwsze Mieszkanie 2023 oferuje premię mieszkaniową dla osób, które oszczędzają na Konto Mieszkaniowe. Premia ta jest uzależniona od wysokości oszczędności i okresu oszczędzania. Aby obliczyć premię mieszkaniową, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 1. Minimalna kwota wpłaty – aby otrzymać premię mieszkaniową, należy dokonać minimum 11 wpłat na Konto Mieszkaniowe w skali roku. Minimalna kwota wpłaty wynosi 500 zł.
 2. Wysokość oszczędności – premia mieszkaniowa zależy od salda Konto Mieszkaniowego. Oznacza to, że im wyższe oszczędności, tym wyższa premia mieszkaniowa.
 3. Okres oszczędzania – premia mieszkaniowa jest uzależniona od tego, jak długo dokonywane są wpłaty. Im dłużej wpłacasz na Konto Mieszkaniowe, tym wyższa premia mieszkaniowa. Maksymalny okres oszczędzania wynosi 10 lat.

Warto pamiętać, że bank nalicza co roku premię mieszkaniową od sumy dokonanych wpłat na Konto Mieszkaniowe. Premia mieszkaniowa jest obliczana 15 marca roku następnego po roku kalendarzowym, w którym prowadzone jest konto. 

Wysokość premii mieszkaniowej zależy od wskaźnika wkładu mieszkaniowego obliczanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest on wyliczony i ogłoszony na rok prowadzenia konta w Biuletynie Informacji Publicznej BGK najpóźniej do 10 marca następnego roku. 

Premia mieszkaniowa jest naliczana za każdy rok kalendarzowy, z wyjątkiem roku następującego po 10 latach, i stanowi sumę 12-miesięcznych składników naliczeniowych tego roku, obliczonych na podstawie wzoru:

S = K x (W / 12)

S – miesięczny składnik naliczeniowy,
K – aktualną na ostatni dzień danego miesiąca łączną kwotę wpłat dokonanych na konto,
W – wskaźnik premii mieszkaniowej.

Wskaźnikiem premii mieszkaniowej za dany rok prowadzenia Konta Mieszkaniowego jest większa z wartości obliczonych zgodnie z formułami. 

W = (cp − 100) / 100

W – wskaźnik premii mieszkaniowej,
cp – ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla roku prowadzenia konta, za który jest naliczana premia mieszkaniowa

lub

W = (mp − mu) / mu

W – wskaźnik premii mieszkaniowej,
mp – średnia arytmetyczna na podstawie sumy cen 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkań, które zostały ogłoszone przez GUS dla 4 kwartałów roku prowadzenia konta, dla którego premia mieszkaniowa jest obliczana. 
mu – średnia arytmetyczna na podstawie sumy cen 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkań, które zostały ogłoszone przez GUS dla 4 kwartałów roku poprzedzającego rok prowadzenia konta, dla którego premia mieszkaniowa jest obliczana. 

Jeśli wyliczona, wyższa wartość wskaźnika premii przekracza 0,15, wskaźnik premii mieszkaniowej na dany rok wynosi 0,15. Natomiast, jeżeli obliczona wartość wskaźnika jest poniżej 0,01, wskaźnik premii mieszkaniowej na dany rok wynosi 0,01. 

Wypłata premii mieszkaniowej

Bank ma prawo do wypłaty wyliczonej premii mieszkaniowej tylko wtedy, gdy zgromadzone na Koncie Mieszkaniowym lub Lokacie Mieszkaniowej fundusze zostały wykorzystane do pokrycia całkowitych lub częściowych kosztów zakupu pierwszego mieszkania lub domu przez właściciela konta. W związku z wypłatą premii mieszkaniowej, bank pobiera prowizję wynoszącą 1% wartości wypłaty, poprzez odliczenie od kwoty wypłacanej premii.

Wypłata premii może być dokonana na rachunek bankowy:

 • mieszkaniowy rachunek powierniczy,
 • sprzedającego nieruchomość gruntową lub jej część,
 • sprzedającego mieszkanie lub dom jednorodzinny,
 • zbywającego spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,
 • spółdzielni mieszkaniowej,
 • społecznej inicjatywy mieszkaniowej,
 • oszczędnościowo-rozliczeniowy, jeśli wypłata dokonywana na cele mieszkaniowe.

Podatek dochodowy od środków na Koncie Mieszkaniowym

Wszystkie zgromadzone pieniądze zostaną oprocentowane według warunków kont oszczędnościowych dostępnych w banku. Bank nalicza odsetki na koniec każdego kolejnego miesiąca i powiększa saldo na Koncie Mieszkaniowym bez uwzględniania podatku od dochodów osób fizycznych. 

Jeśli zdecydujesz się wypłacić lub przelać część lub całość środków z Konta Mieszkaniowego na inne cele niż zakup pierwszej nieruchomości, bank odprowadzi do Urzędu Skarbowego kwotę nieopłaconego podatku dochodowego (Podatek Belki), ze zgromadzonych na koncie środków, za okres korzystania z konta. 

Kiedy wymagany jest zwrot premii mieszkaniowej?

Oszczędzający ma obowiązek zwrotu premii do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego w pełnej kwocie, jeżeli w okresie 5 lat od dnia wypłaty premii mieszkaniowej:

 • nie rozpoczęto budowy, remontu lub przebudowy domu jednorodzinnego, realizacji inwestycji kooperatywy mieszkaniowej, remontu lub przebudowy lokalu mieszkalnego, w związku z realizacją których wypłacono premię mieszkaniową,
 • doszło do zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, związanej z otrzymaniem premii mieszkaniowej,
 • nie podjął budowy domu jednorodzinnego ani realizacji inwestycji kooperatywy mieszkaniowej na tej nieruchomości gruntowej lub jej części, po nabyciu tego prawa własności z wypłatą premii mieszkaniowej. 

Osoba oszczędzająca zwraca premię mieszkaniową do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego w wartości, która jest równa wynikowi przemnożenia wypłaconej premii mieszkaniowej przez wskaźnik obliczony jako iloraz liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia trzyletniego okresu i liczby 36, w przypadku gdy od dnia wypłaty premii mieszkaniowej miną trzy lata i:

 • sprzedał mieszkanie lub dom jednorodzinny, za które otrzymał premię mieszkaniową, z wyłączeniem sytuacji, gdy dochodzi do rozszerzenia wspólności małżeńskiej.
 • zbył spółdzielcze prawo do mieszkania lub domu jednorodzinnego, za które otrzymał premię mieszkaniową.
 • wynajął mieszkanie lub dom jednorodzinny albo udostępnił to mieszkanie lub dom osobie trzeciej,
 • zmienił sposób użytkowania mieszkania, domu jednorodzinnego lub ich części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.

Jakie są etapy otwarcia konta mieszkaniowego?

Aby otworzyć Konto Mieszkaniowe w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie 2023, należy przejść kilka etapów. Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja krok po kroku.

Etapy otwierania konta na cele mieszkaniowe
Wybierz bank, który przystąpił do programu. Bank musi zawrzeć odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), aby móc udostępnić Konto Mieszkaniowe. Listę banków, które przystąpiły do programu, można znaleźć na stronie internetowej BGK.

Ustal, jaką kwotę miesięczną chcesz odkładać na Konto Mieszkaniowe. Minimalna wpłata miesięczna wynosi 500 zł, a maksymalna 2000 zł.

Zgłoś się do wybranego banku i złóż wniosek o otwarcie Konta Mieszkaniowego.

Na koncie należy wpłacić minimum 11 wpłat w trakcie roku w kwocie co najmniej 500 zł. Wpłaty można dokonywać w różnej wysokości, ale łączna kwota wpłat rocznie musi wynosić co najmniej 6 tys. zł, a maksymalnie 24 tys. zł.

Okres oszczędzania powinien wynosić minimum 3 lata, a maksymalnie 10 lat.

Otrzymaj premię od państwa. Jeśli spełnisz warunki, otrzymasz dodatkową Premię Mieszkaniową od państwa. Warunkiem otrzymania premii jest dokonanie minimum 11 wpłat w trakcie roku w kwocie co najmniej 500 zł.

Wykorzystaj zgromadzone środki na koncie. Po spełnieniu wszystkich warunków, można korzystać z oszczędności zgromadzonych na Koncie Mieszkaniowym na cele mieszkaniowe, takie jak zakup mieszkania, budowa domu lub remont mieszkania.

Wniosek o otwarcie Konta Mieszkaniowego w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie można złożyć od 1 lipca 2023 r.

Jakie banki oferują Konto Mieszkaniowe z premią w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie 2023?

Wraz ze startem Programu Bank Pekao SA jako pierwszy bank wprowadza Konto Mieszkaniowe z premią w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie 2023. Drugim bankiem, który wprowadził ofertę jest Alior Bank a jako trzeci przystąpił Bank PKO BP..

Konto Mieszkaniowe będzie mogło być prowadzone wyłącznie przez bank, który zawrze umowę z BGK. Aktualna lista banków jest dostępna na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Podczas Promocji Powitalnej, Bank Pekao S.A. oferuje oprocentowanie na całym saldzie Konta Mieszkaniowego przez 183 dni (6 miesięcy) od dnia podpisania umowy konta. Po tym czasie, środki na Koncie Mieszkaniowym będą oprocentowane według stawki 3,00% dostępnej w ramach Promocji Na Całym Saldzie, lub, jeśli nie będzie promocji, według standardowego oprocentowania, które wynosi obecnie 1,52%. To oprocentowanie jest zawsze równoważne 76% oprocentowania standardowego Konta Oszczędnościowego. 

W ramach promocji, Alior Bank proponuje oprocentowanie 5% obowiązujące od 24.07.2022 r. do 31.12.2023 r.

Bank PKO BP proponuje promocyjne oprocentowanie 5,35% w skali roku do 31.12.2023 r.

Po upływie okresu obowiązywania oprocentowania promocyjnego środki na Koncie Mieszkaniowym będą oprocentowane według stawki standardowej (zmiennej) dla Konta Mieszkaniowego, która na dzień 24 lipca wynosi 2%.

Prawdopodobnie kolejne banki dopiero z czasem wprowadzą je do swojej oferty. Warto pamiętać, że każdy z banków będzie ustalał swoje indywidualne warunki i zasady dotyczące tego konta, dlatego warto dokładnie zapoznawać się z ofertą każdego z banków przed podjęciem decyzji o założeniu konta. Osoba oszczędzająca ma możliwość przeniesienia zarządzania swoim kontem lub lokatą do innego banku bez jakichkolwiek opłat. Prawo do bezpłatnego przeniesienia przysługuje nie wcześniej niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z dotychczasowym bankiem. 

Przekształcenie Konta Mieszkaniowego w Lokatę Mieszkaniową

Konto zostanie przekształcone w Lokatę Mieszkaniową, w przypadku gdy:

 • upłynął okres prowadzenia konta od następnego dnia po tym, jak upłynął ten okres;
 • po trzech latach, licząc od 1 stycznia kolejnego roku od zawarcia umowy, doszło do naruszenia warunku dokonywania na to konto comiesięcznych wpłat;
 • po trzech latach, licząc od 1 stycznia następnego roku od podpisania umowy, wypłacono część środków zgromadzonych na koncie;

Umowa na prowadzenie konta może być utrzymana do 31 marca roku, który następuje po 10 latach od końca roku kalendarzowego, w którym została zawarta. 

Bank prowadzący konto mieszkaniowe jednostronnie modyfikuje warunki umowy, aby przekształcić konto w lokatę, adaptując umowę do wymogów związanych z prowadzeniem lokaty. Bank informuje właściciela konta o zmienionych warunkach umowy w ciągu 3 dni od ich wprowadzenia. Bank nie nalicza żadnych opłat ani prowizji od osoby oszczędzającej w związku z konwersją konta na lokatę lub zarządzaniem lokatą. 

Lokata Mieszkaniowa jest prowadzona przez okres 12 miesięcy i odnawiana po tym czasie, ale nie więcej niż 4 razy, chyba że odnowienie ma miejsce przed 30. rokiem życia oszczędzającego. W takiej sytuacji jest odnawiana niezależnie od ilości dotychczasowych odnowień. 

Czy warto otworzyć konto mieszkaniowe?

Konto Mieszkaniowe z premią, udostępnione w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie 2023, to specjalne konto, które ma służyć do gromadzenia oszczędności na zakup mieszkania. Okres oszczędzania powinien wynosić od 3 do maksymalnie 10 lat, a minimalny poziom wpłat został określony na 11 wpłat rocznie.

Oczywiście, otwarcie konta mieszkaniowego wymaga regularnych wpłat, ale w dłuższej perspektywie (ponad 3 lata) jest to korzystne rozwiązanie dla osób planujących zakup własnego mieszkania. Dzięki temu programowi, państwo wspiera systematyczne gromadzenie środków na własne lokum.

Podsumowując, otwarcie Konta Mieszkaniowego z premią w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie 2023 to jedna z opcji dla osób planujących zakup własnego mieszkania. Dzięki niemu można otrzymać dodatkową premię od państwa, co w dłuższej perspektywie może okazać się korzystne finansowo. Jednak przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową oraz potrzeby mieszkaniowe i rozważyć również inne opcje oszczędzania, takie jak np. lokaty, fundusze inwestycyjne czy programy oszczędnościowe oferowane przez banki. Każda z tych opcji ma swoje zalety i wady, dlatego przed podjęciem decyzji należy porównać oferty.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące konta mieszkaniowego:

Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.