Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej 2023 to nowe przepisy, które mają na celu ochronę użytkowników usług telekomunikacyjnych przed nadużyciami w komunikacji elektronicznej. Projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć został przyjęty przez rząd w lutym 2023 roku i skierowany do Sejmu. Po kilku miesiącach prac legislacyjnych, ustawa została przyjęta przez Sejm w lipcu 2023 roku i podpisana przez Prezydenta 4 sierpnia 2023 r.

Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej wprowadza szereg nowych zasad i obowiązków dla firm i instytucji, które świadczą usługi w tym zakresie.

Jednym z najważniejszych elementów ustawy jest wprowadzenie katalogu nadużyć, który ma ułatwić użytkownikom zgłaszanie przypadków oszustw i nadużyć. Ustawa wprowadza również nowe kary i sankcje dla osób i firm, które łamią jej przepisy.

Reklama

Ustawą objęci są wszyscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy świadczą usługi związane z komunikacją elektroniczną, takie jak dostawcy internetu, operatorzy telefonii komórkowej, dostawcy usług poczty elektronicznej oraz inni dostawcy usług w tym zakresie.

Kluczowe informacje warte zapamiętania o ustawie o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej

 • Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej wprowadza nowe zasady i obowiązki dla firm telekomunikacyjnych i instytucji publicznych.
 • Ustawa wprowadza katalog nadużyć, który ułatwi użytkownikom zgłaszanie oszustw i nadużyć.
 • Ustawa zakłada kary i sankcje dla osób i firm za nieprzestrzeganie przepisów, w tym kary finansowe dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy nie spełniają wymagań ustawowych.
 • W przypadku stwierdzenia nadużycia, przedsiębiorcy telekomunikacyjni są zobowiązani do podjęcia działań mających na celu jego zwalczanie.

Co zawiera ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej?

W ustawie zostały określone:

Reklama
 • prawa i obowiązki, na jakie muszą zwracać uwagę przedsiębiorcy z branży telekomunikacyjnej, jeżeli chodzi o zapobieganie i zwalczanie nadużyć w komunikacji elektronicznej;
 • kompetencje, które posiada Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) w zakresie zapobiegania i zwalczania nadużyć w komunikacji elektronicznej;
 • regulacje dotyczące świadczenia usług związanych z wysyłaniem krótkich wiadomości tekstowych (SMS) zawierających „nadpisy na rzecz podmiotów publicznych” (nadpis = identyfikator krótkiej wiadomości tekstowej SMS);
 • przepisy dotyczące warunków, które musi spełniać nadawca krótkiej wiadomości tekstowej (SMS), jeśli chce złożyć sprzeciw wobec uznania treści takiej wiadomości za naruszającą zasady komunikacji elektronicznej. 
 • zasady składania sprzeciwu przez podmiot, który ma prawa do domeny internetowej, w odniesieniu do wpisu tej domeny na listę ostrzeżeń;
 • obowiązki dostawcy usług poczty elektronicznej oraz instytucji publicznej „związane ze świadczeniem i korzystaniem z poczty elektronicznej w celu zapobiegania nadużyciom w komunikacji elektronicznej”;
 • szczegółowe przepisy dotyczące przetwarzania poufnych informacji telekomunikacyjnych w celu zwalczania nadużyć w komunikacji elektronicznej. 

Zwalczanie nadużyć w komunikacji elektronicznej

Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, która została przyjęta przez Sejm 28 lipca 2023 r., ma na celu zmniejszenie liczby przypadków nadużyć w komunikacji elektronicznej. Nowe regulacje zakładają, że firmy z branży telekomunikacyjnej będą zobowiązane do walki z takimi nadużyciami, jak generowanie sztucznego ruchu, smishing, CLI spoofing czy nieuprawniona zmiana informacji adresowej.

Definicja nadużyć w komunikacji elektronicznej

Nadużycie w komunikacji elektronicznej według ustawy oznacza świadczenie oraz korzystanie z usługi telekomunikacyjnej lub urządzeń telekomunikacyjnych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub przepisami prawa, mające na celu wyrządzenie szkody dostawcy usług telekomunikacyjnych lub użytkownikowi końcowemu lub osiągnięcie nienależnych korzyści przez podmiot, który dopuszcza się nadużycia. Ten podmiot może być osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną, która nie ma osobowości prawnej. 

Rodzaje nadużyć w komunikacji elektronicznej

Ustawa wprowadza otwarty katalog nadużyć w komunikacji elektronicznej, który ma na celu zwalczanie najczęściej spotykanych, zarówno popełnianych przez osoby prywatne, jak i przez przedsiębiorców. W celu zwalczania nadużyć w komunikacji elektronicznej, nowe przepisy przewidują m.in. obowiązek przedsiębiorców telekomunikacyjnych do zwalczania takich działań oraz sankcje za ich niedopełnienie. Można wyróżnić następujące rodzaje nadużyć:

Reklama

Generowanie sztucznego ruchu

Generowanie sztucznego ruchu dotyczy wysyłania lub odbierania komunikatów lub połączeń głosowych w sieci telekomunikacyjnej przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych lub programów, które nie mają na celu skorzystania z usługi telekomunikacyjnej, ale rejestrację takich komunikatów lub połączeń na punkcie połączenia sieci telekomunikacyjnych lub przez systemy rozliczeniowe. W uproszczeniu generowanie sztucznego ruchu polega na generowaniu nieprawdziwych wizyt na stronie internetowej z wykorzystaniem specjalnych programów lub botów.

Smishing

Smishing – wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS), w której nadawca podszywa się pod inny podmiot w celu nakłonienia odbiorcy tej wiadomości do określonego zachowania, w szczególności przekazania danych osobowych, niekorzystnego rozporządzenia mieniem, otwarcia strony internetowej, inicjowania połączenia głosowego lub instalacji oprogramowania. Najczęściej w takich wiadomościach przestępcy podszywają się pod instytucje finansowe lub inne organizacje, aby skłonić ofiary do podania swoich danych.

CLI spoofing

CLI spoofing (fałszowanie identyfikatora numeru abonenta) to nieuprawnione wykorzystanie lub używanie przez użytkownika lub przedsiębiorcę telekomunikacyjnego informacji adresowej przy połączeniu głosowym w celu podszywania się pod inną osobę, firmę lub inną jednostkę organizacyjną, która nie jest prawdziwym użytkownikiem lub przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, w celu wywołania strachu, poczucia zagrożenia lub przekonania odbiorcy połączenia do podjęcia określonego działania, w szczególności przekazania danych osobowych, niekorzystnego zarządzania majątkiem lub zainstalowania złośliwego oprogramowania. Przestępcy wykorzystują tę technikę, aby uzyskać dostęp do poufnych informacji lub wyłudzić pieniądze. Więcej na ten temat w artykule na temat spoofingu.

Reklama

Nieuprawniona zmiana informacji adresowej 

Niezgodne z prawem jest dokonywanie nieuprawnionych zmian w informacji adresowej, które uniemożliwiają lub istotnie utrudniają jej ustalenie przez uprawnione podmioty lub przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy biorą udział w dostarczaniu komunikatu. Zgodnie z ustawą, nieuprawniona zmiana informacji adresowej będzie uznawana za nadużycie w komunikacji elektronicznej i będzie podlegać karze administracyjnej.

Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej

Przyjęty akt prawny wprowadza w życie przepis art. 97 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 roku, ustanawiający europejski kodeks łączności elektronicznej. Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej to zbiór przepisów regulujących zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz ochrony prywatności użytkowników w Unii Europejskiej, w tym również regulacje dotyczące nadużyć w komunikacji elektronicznej, które zostały wprowadzone w ramach opisywanej ustawy.

Zgodnie z tym przepisem, państwa członkowskie mają obowiązek stworzenia w swoich prawodawstwach rozwiązań umożliwiających organom regulacyjnym lub innym odpowiednim organom krajowym występowanie do dostawców publicznych sieci łączności elektronicznej lub usług łączności elektronicznej o charakterze publicznym z żądaniem zablokowania dostępu do numerów lub usług w konkretnych przypadkach, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na oszustwo lub nadużycie. 

Reklama

Kodeks Łączności Elektronicznej wprowadza również przepisy dotyczące ochrony prywatności w sieci. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady, która została ustanowiona w ramach Kodeksu, użytkownicy mają prawo do ochrony swoich danych osobowych oraz do kontroli nad swoją prywatnością w sieci.

W ramach Kodeksu określone zostały również zasady dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym m.in. zasady dotyczące jakości usług oraz odpowiedzialności operatorów za ich świadczenie.

Wprowadzenie Kodeksu Łączności Elektronicznej ma na celu stworzenie jednolitych przepisów dla całej Unii Europejskiej w zakresie telekomunikacji oraz ochrony prywatności użytkowników w sieci. Dzięki temu użytkownicy będą mieli pewność, że ich dane osobowe są chronione, a usługi telekomunikacyjne są świadczone zgodnie z określonymi standardami.

Reklama

Rola i obowiązki instytucji publicznych

Zadania CSIRT NASK

CSIRT NASK to zespół specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych. W ramach Ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, CSIRT NASK będzie odpowiedzialny za przekazywanie wzorców krótkich wiadomości tekstowych, które zawierają treści związane z nadużyciami w komunikacji elektronicznej (smishing). Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą zobowiązani do blokowania takich wiadomości. 

CSIRT NASK będzie przyjmował zgłoszenia od użytkowników, którzy podejrzewają, że otrzymane wiadomości SMS mogą być próbą smishingu. Bezpłatny numer, pod który będzie można przesłać zgłoszenie, to 8080

Wykaz nadpisów podmiotów publicznych CSIRT NASK

CSIRT NASK będzie prowadził i udostępniał na swojej stronie internetowej wykaz nazw i ich skrótów zastrzeżonych dla podmiotów publicznych jako nadpis (identyfikator) wiadomości pochodzącej od tego podmiotu publicznego oraz wariantów tych nazw i skrótów, mogących wprowadzać odbiorcę w błąd co do pochodzenia wiadomości od podmiotu publicznego, zwany dalej „wykazem nadpisów podmiotów publicznych”. Jest to lista, która ma zapobiegać wprowadzaniu odbiorców w błąd co do pochodzenia wiadomości od organizacji publicznych. 

Reklama

Instytucja publiczna ma możliwość złożenia do CSIRT NASK prośby o dodanie lub zmianę wpisu w wykazie nadpisów podmiotów publicznych. Prośba ta może dotyczyć rezerwacji nazwy lub skrótu jako identyfikatora dla wysyłanej wiadomości w ramach konkretnego zadania publicznego.

Firmy telekomunikacyjne będą miały obowiązek blokowania wiadomości zawierających nadpis ujęty w wykazie, które nie zostały wysłane przez operatora usług SMS dla podmiotów publicznych.

Lista ostrzeżeń stron internetowych CSIRT NASK

W celu zapewnienia ochrony użytkowników internetu przed stronami, które za podstawowy cel swojego działania mają wprowadzenie w błąd użytkowników internetu i doprowadzenie do wyłudzenia ich danych lub niekorzystnego rozporządzenia mieniem, ustawa wprowadza możliwość zawarcia porozumienia między Prezesem UKE, odpowiednim ministrem ds. informatyzacji, NASK, a dostawcami usług telekomunikacyjnych w celu utworzenia listy ostrzeżeń stron internetowych oraz blokowania dostępu do nich. 

Do listy ostrzeżeń dodaje się strony internetowe, które mają na celu oszukiwanie użytkowników internetu. Każdy będzie miał możliwość zgłoszenia domeny internetowej, aczkolwiek zgłoszenie musi obejmować uzasadnienie. CSIRT NASK podejmie działania w celu wpisania domeny internetowej na listę ostrzeżeń, samodzielnie lub po zgłoszeniu. 

Dostawca internetu, będący stroną porozumienia, zablokuje użytkownikom dostęp do stron internetowych, które korzystają z nazw domen internetowych wpisanych na listę ostrzeżeń poprzez usunięcie z ich systemów teleinformatycznych, które służą do zamiany nazw domen internetowych na adresy IP. Jeśli użytkownik wejdzie na taką stronę, dostawca przekieruje połączenie dotyczące nazwy domeny wpisanej na listę ostrzeżeń na stronę internetową prowadzoną przez CSIRT NASK, na której znajdują się informacje skierowane do użytkowników internetu, w szczególności dotyczące lokalizacji listy ostrzeżeń, wpisania poszukiwanej nazwy domeny internetowej na listę ostrzeżeń oraz możliwości próby wyłudzenia danych. 

Zadania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) będzie pełnił rolę organu nadzorującego przestrzeganie przepisów Ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Prezes będzie miał uprawnienia do nałożenia kar na przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy nie będą wywiązywać się ze swoich obowiązków.

Wykaz numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń głosowych UKE

Prezes UKE będzie prowadził, dostępny publicznie, wykaz numerów przeznaczonych jedynie do odbierania rozmów telefonicznych (np. infolinii instytucji finansowych) i udostępni ten wykaz w Biuletynie Informacji Publicznej na własnej witrynie.

Prezes UKE dokonuje wpisu w wykazie, w zakresie wykorzystywanych przez te podmioty numerów, na wniosek:

 • banku,
 • oddziału banku zagranicznego,
 • oddziału instytucji kredytowej,
 • Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej i spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
 • firmy inwestycyjnej, funduszu inwestycyjnego i towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
 • instytucji płatniczej,
 • zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji,
 • jednostki sektora finansów publicznych.

Operatorzy telekomunikacyjni świadczący usługi połączeń głosowych niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od momentu rejestracji numeru w wykazie, blokują przychodzące połączenia do swojej sieci przy wykorzystaniu numeru wpisanego w tym wykazie. 

Obowiązki i uprawnienia przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą zobowiązani do zwalczania nadużyć w komunikacji elektronicznej wymienionych powyżej, ale także takich jak: ataki DDoS, phishing, pharming, malware, botnet i innych nadużyć związanych z wykorzystaniem usług teleinformatycznych.

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą mieli obowiązek wdrażania nowych procedur oraz narzędzi, które pozwolą na skuteczne zwalczanie nadużyć i mają na celu zapewnienie użytkownikom bezpieczeństwa, m.in. wprowadzając procedury identyfikacji użytkowników oraz monitorując ruch w sieci w celu wykrywania nadużyć. 

Ponadto, będą musieli informować użytkowników o wszelkich zagrożeniach oraz udostępniać im narzędzia, które pozwolą na ochronę przed nimi. Do podejmowanych przez nich działań powinny mieć zastosowanie proporcjonalne środki techniczne i organizacyjne. W przypadku nieprzestrzegania przepisów Ustawy, przedsiębiorcy ci będą narażeni na kary i sankcje.

W przypadku stwierdzenia nadużyć, przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą mieli obowiązek powiadomić odpowiednie organy oraz udostępnić organom ścigania informacje dotyczące użytkowników, którzy się tego dopuścili.

Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej wprowadza również obowiązek przeprowadzania audytów bezpieczeństwa przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Audyty te mają na celu zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń i wdrożenie odpowiednich środków ochrony.

Przedsiębiorca z branży telekomunikacyjnej będzie mógł również samodzielnie zablokować wiadomości przy użyciu systemu teleinformatycznego, który umożliwia automatyczną identyfikację. Chodzi tutaj o wiadomości tekstowe (SMS) zawierające treści będące typowymi oszustwami typu smishing, które nie są częścią standardowych wiadomości, a także o wiadomości multimedialne (MMS), w których nadawca podszywa się pod inną osobę w celu manipulacji odbiorcą i zmuszenia do wykonania określonych działań. 

Dostawcy poczty elektronicznej

Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej wprowadza przepisy dotyczące obowiązków dostawców poczty elektronicznej. Dostawcy poczty elektronicznej będą mieli obowiązek zwalczania nadużyć, takich jak spam, phishing oraz inne nielegalne działania.

Dostawcy poczty elektronicznej będą mieli obowiązek stosowania odpowiednich środków technicznych, które pozwolą na wykrywanie i blokowanie nielegalnych działań. W przypadku wykrycia nielegalnych działań, dostawcy poczty elektronicznej będą mieli obowiązek informowania użytkowników o zagrożeniu oraz udzielenia im wsparcia w zakresie usuwania zagrożeń.

W przypadku braku odpowiedniej reakcji ze strony użytkownika, dostawcy poczty elektronicznej będą mieli prawo do zablokowania lub usunięcia nielegalnych wiadomości. W celu zapewnienia skutecznego zwalczania nadużyć, dostawcy poczty elektronicznej będą mieli obowiązek współpracować z organami ścigania oraz innymi podmiotami, które otrzymają odpowiednie uprawnienia.

Bezpieczeństwo użytkowników

Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej wprowadza szereg zmian, które mają na celu ochronę użytkowników przed nadużyciami w komunikacji elektronicznej. Dzięki temu użytkownicy będą mogli korzystać z usług telekomunikacyjnych bez obaw o bezpieczeństwo swoich danych osobowych oraz finansowych.

Jednym z najważniejszych aspektów ochrony użytkowników jest walka z oszustwami telefonicznymi i internetowymi. W ramach ochrony użytkowników wprowadzono również obowiązek informowania ich o wszelkich zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych oraz udostępniania im narzędzi, które pozwolą na ochronę przed nimi.

Operatorzy telekomunikacyjni będą musieli:

 • zwalczać nadużycia, dzięki czemu dane osobowe użytkowników będą chronione i nie będą wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem;
 • blokować SMS-y, które zawierają treści zgodne ze wzorcem wiadomości przekazanym przez CSIRT NASK. Dzięki tym działaniom, użytkownicy będą mieli pewność, że komunikacja elektroniczna jest bezpieczna i nie będzie narażać ich na niebezpieczeństwo.
 • informować użytkowników o wszelkich przypadkach nadużyć, które mogą ich dotyczyć. Dzięki temu użytkownicy będą mieli pełną świadomość zagrożeń i będą mogli podjąć odpowiednie kroki, aby się przed nimi chronić.

Jakie są konsekwencje naruszenia ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej?

Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej 2023 wprowadza kary i sankcje dla osób, które dopuszczają się nadużyć w komunikacji elektronicznej. Naruszenie tych przepisów może skutkować różnymi konsekwencjami, w zależności od rodzaju naruszenia oraz jego skutków.

W ustawie zastosowano dwa rodzaje sankcji: karę administracyjną oraz odpowiedzialność karną. Kary administracyjne mogą być nałożone na podmioty, które naruszają przepisy ustawy, a odpowiedzialność karna dotyczy osób, które popełniają przestępstwa związane z nadużyciami w komunikacji elektronicznej. W przypadku przedsiębiorcy, który jest osobą fizyczną, stosuje się jedynie przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej. 

Przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu lub dostawcy poczty elektronicznej, który nie wypełnia obowiązków lub dokonuje nadużyć w komunikacji elektronicznej, grozi kara finansowa w wysokości nawet do 3% rocznego przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Kary finansowe mogą być również nakładane na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub w zarządzie przedsiębiorcy oraz na kierownika podmiotu publicznego.

Jeśli naruszenie ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej spowodowało szkodę dla użytkownika, osoba odpowiedzialna za naruszenie może ponieść odpowiedzialność karną. W takim przypadku, grozi jej kara pozbawienia wolności lub grzywna.

Odpowiedzialność karna osoby, która dokonała jednego z nadużyć określonych w ustawie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, osobistej lub wyrządzenia szkody innej osobie, przewidziana w ustawie to:

 • kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat;
 • kara grzywny lub ograniczenia wolności.

W przypadku wykroczeń o mniejszym znaczeniu, sprawca jest poddawany grzywnie, karze ograniczenia wolności lub odbywa karę pozbawienia wolności do jednego roku. 

Kiedy wejdzie w życie ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej

Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących:

 • zawarcia porozumienia o współpracy w zakresie ochrony użytkowników i prowadzenia listy ostrzeżeń (art. 18-20), które wejdą w życie następnego po dniu ogłoszenia;
 • wydawania przez Prezesa UKE decyzji nakazu przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu zablokowania dostępu do numeru lub usługi w terminie nie krótszym niż 6 godzin od momentu zgłoszenia (art. 21), które wejdą w życie z dniem 1 listopada 2023 r.; 
 • obowiązku prowadzenia przez Prezesa UKE wykazu numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń głosowych (art.15 i 16) oraz podstawy prawnej kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku blokowania wiadomości SMS lub niewykonania obowiązku zablokowania połączenia przychodzącego do sieci z numeru wpisanego w wykazie numerów wyłącznie do odbierania połączeń głosowych (art. 25 ust. 3 pkt 1 i 5), które wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy
 • kary pieniężnej za niewykonywanie obowiązku blokowania połączeń głosowych albo ukrywania identyfikacji numeru wywołującego dla użytkownika końcowego (art. 25 ust. 3 pkt 4), który wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Sprawdź informacje na temat innych cyberoszustw.

FAQ – najczęściej zadawane pytania związane z ustawą o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej:

Czym jest ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej 2023?

Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej 2023 to ustawa mająca na celu zapobieganie nadużyciom w komunikacji elektronicznej przez użytkowników i przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Zgodnie z tą ustawą, Urząd Komunikacji Elektronicznej będzie prowadził wykaz numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń głosowych, który będzie wykorzystywany w celach zwalczania nadużyć.

Kto jest uznawany za przedsiębiorcę telekomunikacyjnego?

Przedsiębiorcą telekomunikacyjnym jest podmiot, który prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, takich jak dostarczanie łączy telefonicznych, oferowanie internetu czy świadczenie usług telefonii komórkowej.

Na czym polega zwalczanie nadużyć w komunikacji elektronicznej?

Zwalczanie nadużyć w komunikacji elektronicznej polega na podejmowaniu działań mających na celu minimalizację przypadków nadużyć, takich jak spam, oszustwa czy wyłudzenia, które występują w ramach komunikacji elektronicznej. Pomaga to zwiększyć bezpieczeństwo i zaufanie do tej formy komunikacji.

Jakie są uprawnienia związane ze zwalczaniem nadużyć w komunikacji elektronicznej?

Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej przyznaje Urzędowi Komunikacji Elektronicznej uprawnienia do prowadzenia wykazu numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń głosowych. Ponadto, przedsiębiorcy telekomunikacyjni mają obowiązek prowadzenia takiego wykazu i przekazywania go do urzędu w celu zwalczania nadużyć.

Kiedy przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien prowadzić wykaz numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń?

Przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien prowadzić wykaz numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń głosowych, jeżeli posiada co najmniej 500 tysięcy abonentów albo jest dostawcą publicznej sieci telefonii stacjonarnej.

Co to znaczy, że numer jest służący wyłącznie do odbierania połączeń głosowych?

Numer służący wyłącznie do odbierania połączeń głosowych oznacza numer telefonu, który nie służy do wykonywania połączeń, ale tylko do odbierania połączeń przychodzących.

Czy każdy numer telefonu może być uznany za numer służący wyłącznie do odbierania połączeń głosowych?

Nie, nie każdy numer telefonu może być uznany za numer służący wyłącznie do odbierania połączeń głosowych. Tylko te numery, które spełniają określone kryteria i zostały wpisane do wykazu numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń, są traktowane jako takie.

Co to jest sztuczny ruch?

Sztuczny ruch w kontekście komunikacji elektronicznej oznacza sytuację, w której generowane są fałszywe połączenia, wiadomości lub inne sygnały, mające na celu manipulację danymi lub oszustwa.

Co to jest mechanizm uwierzytelnienia poczty elektronicznej?

Mechanizm uwierzytelnienia poczty elektronicznej to zbiór protokołów i procedur używanych do potwierdzenia autentyczności nadawcy wiadomości e-mail. Pozwala to na weryfikację, czy dana wiadomość pochodzi od rzeczywistego nadawcy i czy nie została sfałszowana.

Jakie są korzyści wynikające z ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej?

Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej i ochronę użytkowników przed oszustwami, spamem i innymi nadużyciami. Przez prowadzenie wykazu numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń, przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą mogli sprawniej zwalczać nadużycia i zapewnić uczciwość w tej formie komunikacji.

.

Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.