Obniżka stóp procentowych przez RPP w październiku 2023 r.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła decyzję dotyczącą stóp procentowych. Po dwudniowym posiedzeniu, Rada zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP) o 0,25 pkt. proc. Jest to druga po wrześniowej, obniżka stóp procentowych NBP. Stopa referencyjna została obniżona do 5,75 proc. Obniżka stóp procentowych przez RPP w październiku 2023 r. była zgodna z oczekiwaniami ekonomistów, którzy wskazywali na polityczną potrzebę potwierdzenia „skutecznej walki z inflacją” tuż przed wyborami. Decyzja ta jest zgodna z przedstawianymi projekcjami Prezesa NBP, które zakładały dalsze obniżanie stóp procentowych, po wrześniowej obniżce. 

Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

  • stopa lombardowa 6,25%;
  • stopa depozytowa 5,25%;
  • stopa redyskontowa weksli 5,80%;
  • stopa dyskontowa weksli 5,85%.

Obniżka stóp procentowych przez RPP w październiku 2023 r. może wpłynąć na inflację, a także na dalsze prowadzenie polityki pieniężnej i fiskalnej oraz jest pozytywną informacją dla kredytobiorców, którzy mogą spodziewać się niższych rat kredytowych. Niższe stopy procentowe o 0,25 pkt. proc. to zbyt niska wartość, aby była odczuwalna w ich portfelach.

Reklama

Ekonomiści zwracają uwagę na fakt, że obniżka stóp procentowych nie wpłynie znacząco na raty kredytów. Według wyliczeń, obniżka o 25 punktów bazowych zmniejszy miesięczną ratę kredytu hipotecznego o około 20 złotych przy kwocie kredytu wynoszącej 300 tysięcy złotych.

Analiza decyzji RPP z października 2023 r.

Decyzja RPP o obniżeniu stóp procentowych była oczekiwana przez ekonomistów i inwestorów. W ostatnim czasie, inflacja w Polsce według GUS utrzymywała się na stosunkowo niskim poziomie, co dawało RPP pole do manewru w kwestii stóp procentowych. Ponadto, obniżka stóp procentowych ma charakter polityczny, co jest ważne w kontekście wyborów parlamentarnych, które odbędą się już za niecałe dwa tygodnie.

W informacji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 3-4 października 2023 r. znajduje się szczegółowe uzasadnienie.

Reklama

Na podstawie danych GUS można przewidzieć, że we wrześniu inflacja bazowa ponownie spadła. W sierpniu ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe niż rok temu, co potwierdza stopniowe osłabianie zewnętrznych szoków podażowych i ograniczenie presji kosztowej. W połączeniu z niską aktywnością gospodarczą, wpłynie to na dalszy spadek cen dóbr konsumpcyjnych w kolejnych kwartałach. Spadek inflacji jest połączony ze zmniejszeniem oczekiwań inflacyjnych, co wpłynie na bardziej restrykcyjną politykę pieniężną. 

Sytuacja gospodarcza na świecie jest nadal słaba. Jednocześnie istnieje niepewność co do perspektyw aktywności w największych gospodarkach. W strefie euro pojawiają się dane wskazujące, że w trzecim kwartale roczna dynamika aktywności gospodarczej mogła spadać, w Niemczech pozostała ujemna, a w Stanach Zjednoczonych koniunktura nadal jest relatywnie korzystna. 

Pomimo, że wiele państw doświadcza dalszego spadku inflacji, roczna zmiana cen nadal jest wysoka w większości krajów. Obniżenie cen surowców i zmniejszenie napięć w globalnych łańcuchach dostaw sprawiają, że presja cenowa jest ograniczona, co wpływa na obniżenie cen produkcji w wielu gospodarkach. Jednocześnie inflacja bazowa pomimo odnotowywanych spadków, pozostaje wysoka.

Reklama

W warunkach wyraźnego osłabienia globalnej koniunktury, również w Polsce zanotowano spowolnienie tempa aktywności. W sierpniu 2023 roku sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa obniżyły się w porównaniu do roku poprzedniego, chociaż spadek był nieco mniejszy niż w poprzednim miesiącu. Pomimo spowolnienia w gospodarce, sytuacja na rynku pracy nadal jest korzystna, a bezrobocie pozostaje na niskim poziomie. Niemniej jednak, w sierpniu 2023 roku roczne tempo wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw znacząco zwolniło. 

RPP nadal będzie monitorować sytuację gospodarczą i podejmować decyzje zgodnie z jej potrzebami.

Reakcja rynku na decyzję RPP z października 2023 r.

Obniżka stóp procentowych przez RPP w październiku 2023 r. wywołała różne reakcje na rynku. Zmiana ta była oczekiwana przez ekonomistów i analityków, którzy spodziewali się, że Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję o obniżce stóp procentowych. Wpływ obniżki stóp procentowych na rynek i gospodarkę w dłuższej perspektywie pozostaje niejasny, jednakże, analitycy są zgodni co do tego, że RPP podjęła decyzję polityczną.

Reklama

Oczekiwania rynku wahały się na korzyść obniżki o 50 punktów procentowych, w związku z tym decyzja może przyczynić się do delikatnego umocnienia złotego oraz niewielkiego wzrostu rentowności obligacji skarbowych. Dalszy rozwój sytuacji zależy od konferencji Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Prezes NBP obecnie przyjmie bardziej ostrożne podejście, podobnie jak banki centralne największych gospodarek świata, gdzie po podwyżkach nie będzie nagłych i gwałtownych ruchów stóp procentowych w dół.

Scenariusz stóp procentowych na listopad

Listopad to kolejny miesiąc, w którym Rada Polityki Pieniężnej (RPP) będzie mogła podjąć decyzję dotyczącą stóp procentowych. Po obniżce stóp w październiku, wiele zależy od sytuacji na rynku, ale również od decyzji innych banków centralnych.

Według ekonomistów, możliwe są dwa scenariusze na listopad. Jednym z nich jest pozostawienie stóp bez zmian. Takie rozwiązanie byłoby spójne z przekonaniem, że obniżki stóp procentowych nie są już konieczne, a sytuacja na rynku stabilizuje się. Innym scenariuszem jest kolejna obniżka stóp procentowych. W takim przypadku, RPP mogłaby podjąć decyzję o zmniejszeniu stóp o kolejne 25 pkt. bazowych. Taka decyzja byłaby jednak uzależniona od sytuacji na rynku oraz wysokości inflacji.

Reklama

Najczęściej zadawane pytania:


Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.
Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.