Podatek od zysków kapitałowych w 2024 r. – jak rozliczyć podatek Belki?

Podatek od zysków kapitałowych, powszechnie znany jako podatek Belki, jest kluczowym składnikiem systemu podatkowego w Polsce, skierowanym do inwestorów giełdowych i osób prywatnych osiągających dochody z inwestycji finansowych (w tym odsetek od z lokat i kont oszczędnościowych w zagranicznych bankach, opodatkowywanych w Polsce). Przed nadejściem zmian w przepisach w roku 2024, podatnicy muszą zapoznać się z nowymi zasadami, by odpowiednio dokonać rozliczenia z urzędem skarbowym za 2023 rok. Aby prawidłowo rozliczyć podatek Belki, niezbędne jest uwzględnienie wszystkich dostępnych ulg oraz zwolnień podatkowych, jak również dokonanie terminowego złożenia wymaganych deklaracji.

Kluczowe informacje warte zapamiętania:

 • Podatek Belki to kluczowy element rozliczeń podatkowych dla inwestorów giełdowych i osób fizycznych z tytułu posiadanych lokat i kont oszczędnościowych zakładanych w zagranicznych bankach ale rozliczanych w Polsce.
 • Prawidłowe rozliczenie wymaga znajomości aktualnych przepisów oraz terminów składania dokumentów.
 • Znajomość przysługujących ulg i zwolnień minimalizuje ryzyko błędów i optymalizuje obciążenie podatkowe.

Podstawowe informacje o podatku od zysków kapitałowych

Podatek od zysków kapitałowych to istotny element polskiego systemu podatkowego, dotyczący inwestycji kapitałowych.

Reklama

Podatek od dochodów kapitałowych, znany również jako „podatek Belki”, jest uregulowany przepisami art. 30a oraz art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Definicja podatku Belki

Podatek od zysków kapitałowych, potocznie określany jako podatek Belki, jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Obejmuje on dochody uzyskane z inwestycji kapitałowych, a stawka podatku wynosi 19%. Podatek ten został wprowadzony w Polsce w celu opodatkowania dochodów kapitałowych zarówno od lokat bankowych, jak i zysków giełdowych.

Zakres opodatkowania kapitałów pieniężnych

Podatek od zysków kapitałowych stosuje się do szerokiego zakresu dochodów finansowych. W jego ramach opodatkowaniu podlegają przede wszystkim zyski z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, takich jak akcje czy udziały, a także dochody z odsetek bankowych i dywidend. W roku 2023 zmiany w podatku Belki nie zostały wprowadzone, co oznacza, że podatnicy rozliczają się według dotychczasowej stawki podatkowej.

Reklama

Obowiązki podatkowe inwestorów

Na inwestorach spoczywa obowiązek dokonania właściwego wyliczenia oraz rozliczenia podatku od zysków kapitałowych. Poniżej przedstawiono główne elementy odnoszące się do kalkulacji i deklarowania dochodu oraz naliczania podatku od inwestycji kapitałowych.

Zasady rozliczania podatku Belki

Stawka podatku od zysków kapitałowych otrzymanych w 2023 roku wynosi 19%. Inwestorzy są zobowiązani do samodzielnego obliczenia należnego podatku, a obowiązek rozliczenia dotyczy różnych form inwestycji, takich jak sprzedaż akcji czy udziałów w funduszach kapitałowych oraz uzyskanych odsetek do lokat.

Jak obliczyć podatek od zysków kapitałowych w 2024 roku?

Podatek należy obliczyć od zysków netto, czyli różnicy między przychodami a kosztami uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych.

Reklama

Formuła obliczania podatku: (Przychód – Koszty Uzyskania Przychodu) * 19%.

Deklaracja dochodów z papierów wartościowych

Zyski z inwestycji w akcje i fundusze inwestycyjne należy zgłaszać poprzez formularz PIT-38. Inwestorzy muszą wypełnić ten dokument i dostarczyć go do właściwego urzędu skarbowego, wykazując zarówno uzyskane dochody, jak i ewentualne straty.

Jakie są istotne terminy dotyczące rozliczenia podatku Belki w roku 2024?

Rozliczenie podatku Belki powinno być dokonane do 30 kwietnia 2024 roku. Jest to ostateczny termin na złożenie zeznania podatkowego PIT-38 za rok podatkowy 2023.

Reklama

Terminy i procedura składania PIT-38

PIT-38 należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Inwestorzy mogą dokonać tego elektronicznie poprzez system e-Deklaracje lub w formie papierowej. Wszelkie dopłaty podatku wynikające z rozliczenia również powinny być uregulowane do tej daty.

Konsekwencje nieprawidłowego rozliczenia

Niewywiązanie się z obowiązku prawidłowego i terminowego rozliczenia podatku od zysków kapitałowych może skutkować poważnymi konsekwencjami. Podatnicy powinni zwracać szczególną uwagę na poprawność swojego zeznania.

Niewłaściwe rozliczenie podatku Belki, może skutkować poważnymi konsekwencjami, w tym karami finansowymi. W sytuacji, gdy podatnik nieprawidłowo rozliczy ten podatek, można na niego nałożyć nie tylko zobowiązanie do zapłaty zaległego podatku, ale także odsetki za opóźnienie i możliwe jest nałożenie sankcji karno-skarbowych. Błędy w deklarowaniu wymaganego podatku mogą skutkować negatywnymi konsekwencjami finansowymi. Dodatkowo, występuje zagrożenie przeprowadzenia kontroli skarbowej i nałożenie dodatkowych kar za nieprawidłowości w dokumentacji.

Reklama

Kontrola przez Urząd Skarbowy

Urząd skarbowy ma prawo przeprowadzić kontrolę deklaracji podatkowych w celu weryfikacji ich poprawności. W przypadku stwierdzenia nieścisłości, fiskus może zażądać uiszczenia zaległego podatku wraz z odsetkami. Kontrola może zostać wszczęta w ciągu 5 lat od końca roku, w którym powinno nastąpić złożenie zeznania.

Sankcje za błędy w zeznaniu

Sankcje za błędy w zeznaniu PIT-38, które dotyczy dochodów z giełdy i innych źródeł przychodów kapitałowych, mogą obejmować kary finansowe. Za nieterminowe złożenie deklaracji podatkowej grozi odpowiedzialność z art. 56 § 4 kodeksu karnego skarbowego, co stanowi wykroczenie skarbowe. Nieprawidłowe rozliczenie może skutkować nałożeniem sankcji karno-skarbowych, które obejmują:

 • Grzywnę za wykroczenie skarbowe
  • w przypadku drobnych błędów lub pomyłek, które nie miały znaczącego wpływu na wysokość obliczonego podatku, jeśli błędy są wynikiem nieumyślnego działania, podatnik może zostać zobowiązany do zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę. W przypadku, gdy błąd prowadzi do nieprawidłowego wykazania kwoty nadpłaty czy zobowiązania podatkowego poniżej 5000 zł, Urząd Skarbowy może sam skorygować błąd lub zignorować go, jeśli jest nieistotny.
  • za poważne uchybienia mogą być nałożone sankcje finansowe, które skutkują koniecznością zapłaty zwiększonej kwoty podatku, zwłaszcza gdy błąd doprowadził do wymiernych strat dla budżetu państwa lub był próbą uniknięcia płacenia podatku. Minimalna kara za wykroczenie skarbowe to 185 zł, ale może ona być wyższa w zależności od okoliczności i skali błędów.
 • Odpowiedzialność karną — w przypadku umyślnego zaniżenia podatku, podatnik może nawet odpowiadać karnie. W najbardziej skrajnych przypadkach, takich jak celowe działanie na szkodę fiskusa, możliwe jest wszczęcie postępowania karnego.

Podatnik powinien być świadomy powyższych konsekwencji i dokładnie weryfikować swoje zeznanie podatkowe, by uniknąć pomyłek i ich konsekwencji. Warto zwrócić uwagę, że jeśli podatnik sam zidentyfikuje błędy i złoży korektę zeznania przed ich wykryciem przez organy podatkowe, może uniknąć niektórych sankcji.

Reklama

Praktyczne porady dla inwestorów

Inwestorzy stają przed wyzwaniem rozliczenia podatku od zysków kapitałowych w odpowiedni sposób, aby uniknąć powszechnych błędów i nieraz kosztownych konsekwencji.

Optymalizacja podatkowa zysków kapitałowych

Inwestorzy poszukają legalnych metod, by zoptymalizować opodatkowanie dochodów kapitałowych. Wykorzystanie możliwości rozliczania strat stanowi jedną z dróg umożliwiających zredukowanie kwoty podlegającej opodatkowaniu. Oznacza to, że posiadają oni opcję zrównoważenia strat z przeszłości z zyskami generowanymi w aktualnym roku podatkowym.

Przykład optymalizacji:

Reklama
 • Strata z roku poprzedniego: -10 000 zł
 • Zysk w roku bieżącym: +15 000 zł
 • Podstawa opodatkowania: +5 000 zł (15 000 zł zysku minus 10 000 zł straty z roku poprzedniego)
 • Różnica w podatku: 2 850 zł do 950 zł

Jednym ze sposobów jest realizacja strat, które mogą być odliczone od zysków, tym samym obniżając podstawę opodatkowania. Inwestorzy mogą sprzedać papiery wartościowe z niezrealizowaną stratą przed końcem roku, aby móc tę stratę odliczyć od zysków kapitałowych w kolejnym roku.

W Polsce stratę podatkową można rozliczać przez okres do pięciu kolejnych lat podatkowych po roku, w którym strata została poniesiona. Oznacza to, że podatnik ma możliwość odliczenia straty od dochodu w ramach pięciu następujących po sobie lat, aż do momentu jej pełnego rozliczenia. Jest to korzystne dla podatników, którzy w danym roku podatkowym ponieśli stratę i chcą obniżyć swoje przyszłe zobowiązania podatkowe z tytułu dochodów kapitałowych.

Na przykład, jeśli podatnik poniesie stratę w roku 2023, może ją odliczać od dochodu uzyskanego w latach 2024-2028. Warto jednak pamiętać, że przepisy podatkowe mogą ulec zmianie, dlatego zawsze aktualne informacje warto sprawdzać w danym roku podatkowym.

Zawsze jednak należy pamiętać, że optymalizacja podatkowa powinna być przeprowadzana w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a w razie wątpliwości warto skonsultować się z doradcą podatkowym.

Najczęstsze błędy przy rozliczeniu podatku Belki

Podejście całościowe i dokładność są niezbędne, aby unikać pomyłek. Często popełnianym błędem jest pominięcie części transakcji, co skutkuje nieprawidłowościami w rozliczeniach. Inwestowanie poprzez różne platformy (często zagraniczne) wymaga dokładnego monitorowania każdej z nich, aby zapewnić, że całe rozliczenie jest zgodne i prawidłowe.

 • Błędy wskazówki:
  • Pominięcie transakcji zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych
  • Nieprawidłowe wyliczenie zysku lub straty kapitałowej
  • Brak uwzględnienia strat z lat poprzednich

Inwestorzy zawsze powinni powtórzyć swoje wyliczenia lub w przypadku trudności zasięgać porady od eksperta podatkowego, aby uniknąć możliwych błędów lub zbyt wysokich płatności.

Dokumenty i formularze podatkowe

Przed przystąpieniem do rozliczenia podatku od zysków kapitałowych w 2024 roku, podatnik powinien przygotować komplet odpowiednich dokumentów podatkowych oraz zapoznać się z procesem wypełniania oraz przekazywania deklaracji PIT-38.

Wykaz niezbędnych dokumentów do rozliczenia

 • Formularz PIT-38 – główny formularz służący do rozliczenia dochodów kapitałowych, m.in. z obrotu papierami wartościowymi, zysków z udziałów w spółkach, czy dochody z lokat i kont oszczędnościowych zakładanych w zagranicznych bankach ale rozliczanych w Polsce.
 • PIT-8C – informacja od instytucji finansowych o przychodach z inwestycji, niezbędna do prawidłowego wypełnienia PIT-38.
 • Dokumenty od pośredników finansowych – potwierdzenia transakcji sprzedaży i zakupu papierów wartościowych, dywidend, czy zysku z udziałów w spółkach.
 • Wyciągi bankowe – zwłaszcza przy dochodach z odsetek od lokat i kont oszczędnościowych w zagranicznych bankach ale opodatkowywanych w Polsce.

Co zawiera formularz PIT-8C?

Formularz PIT-8C jest dokumentem przekazywanym podatnikowi przez instytucje finansowe, który szczegółowo wykazuje przychody z tytułu zysków kapitałowych, jakie podlegają opodatkowaniu.

 1. Dane osobowe: Należy dokładnie sprawdzić, czy dane personalne są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
 2. Dochody i koszty: W części dotyczącej dochodów i kosztów, uwzględniane są informacje przekazywane przez instytucję finansową.
 3. Podsumowanie kwot: Na końcu formularza zawarte jest podsumowanie kwot, które musi zostać zweryfikowane pod kątem prawidłowości podanych wartości.
Co zawiera formularz PIT-8C

Podatnik korzystający z formularza PIT-8C powinien pamiętać, że jest on podstawą do wypełnienia formularza PIT-38, który jest składany do właściwego Urzędu Skarbowego.

pit-38 jak wypełnić

Produkty finansowe a podatek kapitałowy

Podatek od zysków kapitałowych, znany również jako podatek Belki, dotyczy różnych form oszczędzania i inwestowania. Obejmuje on dochody uzyskane zarówno z oszczędności gromadzonych na kontach bankowych, jak i z inwestycji w papiery wartościowe takie jak akcje, obligacje czy jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

Opodatkowanie oszczędności na kontach bankowych i lokatach

Oszczędności na kontach bankowych i lokatach w Polsce podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych – „podatkiem Belki”. Stawka podatku wynosi 19% od wypracowanego zysku, czyli odsetek uzyskanych z lokat bankowych i rachunków oszczędnościowych. Banki automatycznie naliczają podatek od zysków kapitałowych i odprowadzają go do urzędu skarbowego, pomniejszając otrzymywane przez klienta odsetki o należny podatek.

Warto zaznaczyć, że w przypadku lokat bankowych i kont oszczędnościowych, podatnik nie musi samodzielnie wykazywać tych dochodów w rocznym zeznaniu podatkowym, ponieważ banki mają obowiązek poboru podatku u źródła i rozliczenia go z fiskusem.

Przykładowo, jeśli z lokaty bankowej uzyskano odsetki w wysokości 1000 zł, bank zatrzyma 19%, czyli 190 zł, i odprowadzi tę kwotę jako podatek. Podatnik otrzyma więc netto 810 zł odsetek.

Dochody z inwestycji w akcje, obligacje i fundusze

Inwestorzy zarabiający na rynku papierów wartościowych również podlegają podatkowi Belki:

 • Akcje i obligacje: dochód z kapitałów pieniężnych, w tym dywidendy i zyski kapitałowe z obrotu tymi papierami;
 • Fundusze inwestycyjne (TFI) oraz ETF-y: podatek liczony jest od dochodu w momencie realizacji zysku, czyli sprzedaży jednostek uczestnictwa.
 • Obligacje skarbowe: także generują dochody kapitałowe.

W przypadku posiadania inwestycji zarówno w obligacje skarbowe, jak i inne instrumenty finansowe, istotne jest przestrzeganie terminów związanych z deklaracją i rozliczeniem podatkowym.

Inne formy inwestowania a podatek Belki

Podatek Belki dotyczy nie tylko tradycyjnych lokat czy depozytów, ale również innych form inwestowania, takich jak waluty wirtualne czy fundusze ETF. Odpowiednie rozliczenie tego podatku wymaga znajomości specyficznych regulacji dotyczących różnych instrumentów finansowych.

Inwestycje w waluty wirtualne a podatek

W 2024 roku zyski uzyskane z inwestycji w waluty wirtualne podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych. Stawka wynosi 19% i obejmuje dochody z obrotu kryptowalutami. Inwestorzy są zobowiązani uwzględnić te dochody w rocznym zeznaniu podatkowym, co często wymaga szczegółowego śledzenia wszystkich transakcji, aby dokładnie wyliczyć przychody i koszty uzyskania.

Inwestycje w waluty wirtualne, takie jak kryptowaluty, podlegają opodatkowaniu w Polsce. Dochody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych, takich jak Bitcoin czy Ethereum, są traktowane jako przychody kapitałowe i są opodatkowane według stawki 19% podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Podstawą opodatkowania jest różnica między przychodem ze sprzedaży a kosztem nabycia waluty wirtualnej, co oznacza, że podatek naliczany jest od zysku, jaki inwestor osiągnął na transakcji.

Podatnicy są zobowiązani do samodzielnego wykazania dochodu z kryptowalut w rocznym zeznaniu podatkowym, używając do tego formularza PIT-38. Obowiązek taki powstaje w momencie zbycia waluty wirtualnej, czyli np. sprzedaży, wymiany na inną kryptowalutę, czy też zakupu za nią towarów i usług.

PIT-38 waluty wirtualne

Warto zwrócić uwagę, że koszty uzyskania przychodu mogą być odliczone od dochodu, co obniża podstawę opodatkowania. Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć między innymi opłaty transakcyjne czy prowizje, które zostały poniesione przy zakupie i sprzedaży walut wirtualnych.

Ponadto, od 2019 roku obowiązuje również obowiązek raportowania do urzędu skarbowego o transakcjach na rynku kryptowalut przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu kryptowalutami, co jest wynikiem implementacji przepisów AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy).

Zawsze warto śledzić aktualne przepisy podatkowe i w razie wątpliwości skonsultować się z doradcą podatkowym, ponieważ regulacje dotyczące opodatkowania kryptowalut mogą ulegać zmianom.

Zyski z ETF-ów i innych instrumentów finansowych

Inwestycje w fundusze ETF (Exchange-Traded Funds) w Polsce są opodatkowane na podobnych zasadach jak inne inwestycje kapitałowe. Dochody uzyskane z inwestycji w ETFy podlegają opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatek ten jest naliczany od zysku, który powstaje po odjęciu od przychodu kosztów jego uzyskania, czyli w przypadku ETFów będzie to różnica między ceną sprzedaży a ceną zakupu jednostek funduszu.

Zyski kapitałowe z ETF-ów powinny być wykazane przez inwestora w rocznym zeznaniu podatkowym przy użyciu formularza PIT-38. Jeśli inwestor sprzedaje jednostki ETF i realizuje zysk, musi samodzielnie obliczyć należny podatek i wykazać go w zeznaniu podatkowym. W przypadku dywidend wypłacanych przez ETFy, zasady mogą się różnić w zależności od tego, czy fundusz jest typu dywidendowego (distributing) czy akumulacyjnego (accumulating). W funduszach dywidendowych dywidendy są wypłacane inwestorowi i również podlegają opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym.

Dodatkowo, w kontekście międzynarodowych ETFów, warto zwrócić uwagę na podatek u źródła (withholding tax), który może być pobierany przez kraj, w którym ETF jest zarejestrowany, przed wypłatą dywidendy do inwestora. W takim przypadku, polski podatnik może skorzystać z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli taka istnieje między Polską a krajem, w którym ETF jest zarejestrowany, aby zaliczyć zagraniczny podatek na poczet polskiego podatku dochodowego.

Ważne jest, aby inwestorzy byli świadomi obowiązujących przepisów podatkowych i ewentualnych zmian w prawie, które mogą mieć wpływ na opodatkowanie inwestycji w ETFy. W przypadku wątpliwości lub skomplikowanych sytuacji podatkowych, zaleca się konsultację z doradcą podatkowym.

Podatek od lokat w bankach zagranicznych

W przypadku osiągania zysków z lokat realizowanych w bankach zagranicznych, inwestorzy są zobowiązani do samodzielnego rozliczenia podatku dochodowego. Stawka podatkowa wynosi 19%, i obowiązują ją wszyscy podatnicy, bez względu na kraj, w którym lokata została założona. Rozliczenie to pociąga za sobą konieczność uwzględnienia kursu wymiany waluty, w której dochód został osiągnięty, oraz ewentualnego podatku u źródła, który został już zapłacony.

Podatnicy powinni dokonać konwersji otrzymanych zysków na polskiego złotego według kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego roku podatkowego. Odejmując od dochodu brutto kwotę ewentualnie zapłaconego podatku u źródła, uzyskują kwotę dochodu netto podlegającą opodatkowaniu w Polsce.

Najczęściej zadawane pytania

W tej sekcji czytelnik znajdzie odpowiedzi na najbardziej palące pytania dotyczące podatku od zysków kapitałowych w 2024 roku, znanego jako podatek Belki.

Zastrzeżenie:
Niniejszy wpis został stworzony w celach informacyjnych na podstawie dostępnych źródeł, według stanu na dzień publikacji. Podane informacje nie mogą być traktowane jako doradztwo podatkowe w rozumieniu art. 2.1. ustawy o doradztwie podatkowym. Jeśli chcesz uzyskać wiążącą opinię musisz wystąpić o indywidualną interpretację podatkową lub skontaktować się z doradcą podatkowym.
Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.