Czym jest franszyza integralna i franszyza redukcyjna? Wyjaśnienie w kontekście ubezpieczeń

Franszyza, zwana także udziałem własnym ubezpieczonego, to dość specyficzna cecha polis ubezpieczeniowych. Zrozumienie jej istoty jest kluczowe dla każdego, kto chce świadomie ubezpieczać lub już posiada polisę ubezpieczeniową samochodu. W szczególności, dwa typy – franszyza integralna i franszyza redukcyjna – pełnią kluczową rolę w obszarze likwidacji szkód i ustalaniu wysokości składki ubezpieczeniowej. Ten artykuł ma za zadanie przybliżyć, czym charakteryzują się te formy franszyzy i jaki mają wpływ na cały proces ubezpieczania.

Franszyza integralna i franszyza redukcyjna – jakie są podstawowe różnice?

Franszyza integralna i franszyza redukcyjna to dwa różne rodzaje franszyzy stosowane w ubezpieczeniach, takich jak autocasco (AC).

Definicja franszyzy integralnej

„Czym jest franszyza integralna?” – to pytanie często zadają osoby poszukujące najlepszego ubezpieczenia. Franszyza integralna to kwota określona w umowie ubezpieczenia, poniżej której ubezpieczyciel nie pokrywa szkody. Innymi słowy, jeśli szkoda jest mniejsza lub równa kwocie franszyzy integralnej, ubezpieczony pokrywa ją w całości (z własnej kieszeni). Jeśli zaś szkoda przekracza tę wartość, ubezpieczyciel pokrywa całą szkodę, nie pomniejszając jej o wartość franszyzy.

Reklama

Czym jest franszyza redukcyjna?

Franszyza redukcyjna (inaczej udział własny w szkodzie), w odróżnieniu od integralnej, oznacza, że w przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie pomniejszone o wartość franszyzy redukcyjnej, niezależnie od wysokości szkody.

To rodzaj zabezpieczenia dla ubezpieczyciela, który pomimo szkody wypłaca świadczenie, ale uwzględnia udział własny ubezpieczającego w szkodzie.

Porównanie praktyczne franszyzy integralnej i redukcyjnej w umowach ubezpieczenia

Oto tabela przedstawiająca różnice między franszyza redukcyjną i franszyza integralną:

Reklama
Franszyza integralnaFranszyza redukcyjna
DefinicjaKwota, poniżej której ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania.Kwota, o którą pomniejszane jest odszkodowanie wypłacane przez ubezpieczyciela.
Wypłata odszkodowaniaJeśli szkoda przekracza wartość franszyzy, ubezpieczyciel wypłaca całość bez pomniejszania.Odszkodowanie jest zawsze pomniejszane o wartość franszyzy, niezależnie od wysokości szkody.
CelZachęta do unikania drobnych szkód i zwiększenie samodzielności ubezpieczonego.Udział ubezpieczonego w kosztach szkody i potencjalne obniżenie składki ubezpieczeniowej.
Efekt dla ubezpieczonegoBrak wypłaty dla niskich szkód, pełna wypłata dla szkód wyższych niż franszyza.Zawsze otrzymuje odszkodowanie pomniejszone o ustaloną kwotę franszyzy.

Podsumowując, główna różnica polega na tym, że franszyza integralna eliminuje zobowiązanie ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania dla szkód nieprzekraczających określonej kwoty, natomiast franszyza redukcyjna zawsze pomniejsza wypłatę odszkodowania o ustaloną wartość, niezależnie od wielkości szkody.

Franszyza integralna i franszyza redukcyjna mają zatem swoje zastosowanie w zależności od indywidualnych potrzeb ubezpieczającego. Kluczową różnicą jest sposób kalkulacji odszkodowania. W praktyce wybór między nimi zależy od oceny własnego ryzyka i preferencji ubezpieczającego w odniesieniu do wysokości składki ubezpieczeniowej.

Dlaczego ubezpieczyciele stosują franszyzę w ubezpieczeniach?

Cele stosowania franszyzy przez ubezpieczycieli

Ubezpieczyciele wprowadzają franszyzę do umów ubezpieczeniowych, aby zminimalizować koszty likwidacji szkód o niewielkiej wartości oraz ograniczyć liczbę drobnych roszczeń. Franszyza stanowi pewnego rodzaju barierę, która zapobiega nadużywaniu polis ubezpieczeniowych. Dzięki temu ubezpieczyciele mogą oferować niższe składki ubezpieczeniowe.

Reklama

Wpływ franszyzy na składkę ubezpieczeniową

Wybór wysokości franszyzy ma bezpośredni wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej. Im wyższa franszyza, tym niższa składka, ponieważ ubezpieczający przejmuje na siebie większą część ryzyka. Dlatego franszyza jest jednym z narzędzi do indywidualnego dostosowania polisy do potrzeb i możliwości finansowych ubezpieczającego.

Rola franszyzy integralnej i redukcyjnej w zarządzaniu ryzykiem

Franszyza, zarówno integralna, jak i redukcyjna, pełni ważną funkcję w procesie zarządzania ryzykiem. Umożliwia ubezpieczającemu samodzielne decydowanie o tym, jaką część ryzyka jest gotów ponieść. Dzięki temu, osoby bardziej ostrożne mogą wybrać niższą franszyzę (lub jej brak) i wyższą składkę, podczas gdy bardziej ryzykowne – odwrotnie.

Jak franszyza wpływa na proces likwidacji szkód?

Obliczanie wysokości odszkodowania przy franszyzie redukcyjnej w ubezpieczeniu AC

W praktyce, przy zastosowaniu franszyzy redukcyjnej, wysokość odszkodowania jest obliczana jako różnica między całkowitą wartością szkody a kwotą franszyzy redukcyjnej.

Reklama

Obliczanie wysokości odszkodowania przy franszyzie redukcyjnej polega na odjęciu kwoty franszyzy od całkowitej wartości szkody. Oto jak to wygląda w praktyce:

Załóżmy, że wartość szkody wynosi 10 000 zł, a franszyza redukcyjna wynosi 1 000 zł. W takim przypadku obliczenie odszkodowania wygląda następująco:

Wartość szkody – franszyza redukcyjna = wysokość wypłacanego odszkodowania

Reklama

10 000 zł – 1 000 zł = 9 000 zł

Oznacza to, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w wysokości 9 000 zł, a ubezpieczony pokryje koszt franszyzy redukcyjnej, czyli 1 000 zł.

Proces likwidacji szkody przy zastosowaniu franszyzy integralnej

W przypadku franszyzy integralnej, jeśli wartość szkody nie przekroczy ustanowionej kwoty franszyzy, ubezpieczyciel nie wypłaci żadnego odszkodowania. Tylko w sytuacji, gdy szkoda przekracza kwotę franszyzy integralnej, ubezpieczyciel pokryje całość szkody, nie odliczając kwoty franszyzy.

Reklama

Różnice w wypłacie odszkodowań z i bez franszyzy

Franszyza ma zatem kluczowe znaczenie przy wypłacie odszkodowań. Bez jej zastosowania, każda, nawet najmniejsza szkoda, byłaby wypłacana w pełnej wysokości. Dzięki franszyzie, ubezpieczyciele mogą ograniczyć liczbę małych roszczeń, co z kolei pozwala na oferowanie polis ubezpieczeniowych po atrakcyjniejszych cenach.

W jaki sposób franszyza może wpłynąć na wybór polisy ubezpieczeniowej?

Porównanie ofert ubezpieczeniowych z różnymi typami franszyzy

Porównując oferty ubezpieczeniowe, warto zwrócić uwagę na typ i wysokość franszyzy. Zależnie od własnych preferencji i gotowości do ponoszenia ryzyka, wybór franszyzy integralnej lub redukcyjnej może znacząco wpłynąć na warunki umowy ubezpieczenia, w tym na wysokość składki.

Porównanie ofert ubezpieczeniowych z różnymi typami franszyzy wymaga uwzględnienia kilku kluczowych aspektów, takich jak:

Reklama
  1. Wysokość składki ubezpieczeniowej: Franszyza może wpłynąć na wysokość składki. Zazwyczaj wyższa franszyza wiąże się z niższą składką, ponieważ ubezpieczony bierze na siebie większe ryzyko.
  2. Wysokość franszyzy: Franszyza integralna i redukcyjna mogą być ustalane na różne kwoty. Należy rozważyć, jak wysoka franszyza jest akceptowalna w kontekście własnej sytuacji finansowej.
  3. Częstotliwość i prawdopodobieństwo szkód: Jeśli przewiduje się, że szkody będą rzadkie, wyższa franszyza może być korzystniejsza. Przy częstych szkodach niższa franszyza może być lepsza, nawet jeśli wiąże się z wyższą składką.
  4. Gotowość do pokrycia części szkody: Trzeba zdecydować, czy jest się gotowym pokryć część kosztów szkody z własnej kieszeni, co jest istotą franszyzy redukcyjnej.
  5. Analiza kosztów długoterminowych: Należy porównać, jak wybór różnych typów franszyzy wpłynie na koszty ubezpieczenia w dłuższej perspektywie, biorąc pod uwagę składkę i potencjalne odszkodowania.
  6. Warunki umowy ubezpieczeniowej: Zawsze warto dokładnie przeczytać warunki umowy, aby zrozumieć, jak franszyza wpływa na wypłatę odszkodowań i inne aspekty polisy.

Należy pamiętać, że porównanie ofert powinno uwzględniać indywidualne potrzeby i możliwości finansowe ubezpieczonego.

Wpływ franszyzy na warunki umowy ubezpieczenia AC i OC

Zastosowanie franszyzy ma duże znaczenie w przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego AC (autocasco) i jednocześnie nie występuje w ubezpieczeniu OC (odpowiedzialności cywilnej). W umowach AC często stosuje się zarówno franszyzę integralną, jak i redukcyjną, co pozwala na elastyczne dostosowanie polisy do indywidualnych potrzeb kierowcy. 

Jak sprawdzić informacje o franszyzie w OWU?

Informacje o franszyzie oraz zasady jej stosowania zawsze powinny być jasno określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Przed podpisaniem umowy warto dokładnie przeanalizować OWU pod kątem franszyzy, aby uniknąć niespodzianek w przypadku wystąpienia szkody.

Kalkulator OC i AC

Sprawdź oferty ubezpieczeniowe i skorzystaj z kalkulatora Rankomat.pl

Używając kalkulatora OC AC w 3 min. porównasz ceny i zakres ubezpieczenia samochodu oraz motocykla w 19 firmach. Porównaj OC/AC pojazdu i zaoszczędź do 50% na ubezpieczeniu z kalkulatorem OC rankomat.pl.

Promocja dostępna dla klientów, którzy nie mają aktywnej polisy w rankomat.pl oraz zakupią polisę za min. 400 zł. Aby otrzymać zwrot o wartości 50 zł, należy sprawdzić oferty w kalkulatorze i dokonać zakupu polisy online.

Kalkulator AC, kalkulator autocasco

Najczęściej zadawane pytania

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.
Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.