Czym jest lokata z funduszem inwestycyjnym i czy warto ją założyć?

Lokata z funduszem inwestycyjnym stanowi hybrydowy produkt finansowy, który łączy tradycyjne cechy lokaty bankowej z możliwościami, jakie oferują fundusze inwestycyjne. Jest to rozwiązanie dedykowane dla klientów banków, którzy szukają alternatywy dla standardowych form oszczędzania i chcą zwiększyć potencjalne zyski z inwestycji przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka związanego z czystymi inwestycjami giełdowymi czy funduszowymi.

W ramach tego produktu, część środków klienta jest ulokowana na bezpiecznej lokacie bankowej, zazwyczaj gwarantującej zwrot zainwestowanego kapitału wraz z przewidywanymi odsetkami. Pozostała część środków może być natomiast zainwestowana w wybrany przez klienta fundusz inwestycyjny, co daje możliwość osiągnięcia wyższego zysku w zależności od wyników funduszu. Decydując się na lokatę z funduszem, warto jednak uwzględnić zarówno możliwe ryzyko inwestycyjne, jak i opłaty administracyjne czy też koszty związane z zarządzaniem funduszem.

Kluczowe informacje warte zapamiętania:

Reklama
 • Lokata z funduszem inwestycyjnym łączy bezpieczeństwo lokaty z potencjałem zysków funduszu.
 • Oferuje możliwość zdywersyfikowania inwestycji przy zachowaniu części kapitału.
 • Wybór takiego produktu wymaga rozważenia ryzyka, kosztów i aspektów prawnych.

Podstawy lokaty z funduszem inwestycyjnym

Lokata z funduszem inwestycyjnym to produkt finansowy łączący cechy depozytu bankowego i inwestycji w fundusze. Ta hybrydowa forma pozwala na generowanie zysku, jednocześnie oferując element zabezpieczenia kapitału.

Czym jest lokata z funduszem inwestycyjnym?

Lokata z funduszem inwestycyjnym to produkt oferowany przez banki, który pozwala na zdeponowanie środków na określony czas. Charakterystyczną cechą tego rodzaju lokaty jest podział kapitału na dwie części. Jedna trafia na standardową lokatę bankową, zapewniając bezpieczeństwo i gwarantowany zwrot z naliczonymi odsetkami. Druga część środków jest inwestowana w wybrany fundusz inwestycyjny, co może przynieść wyższy zysk, ale wiąże się też z większym ryzykiem.

Jak działają fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne to sposób lokowania kapitału, na który składają się różnorodne instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje czy towary. Zarządzane przez doświadczonych menedżerów, mają za zadanie maksymalizować zysk przy jednoczesnym dywersyfikowaniu ryzyka. Stopa zwrotu z funduszy jest zmienna i zależy od wyników na rynkach finansowych, dlatego nie ma gwarantowanego zysku jak w przypadku standardowej lokaty.

Reklama

Korzyści połączenia lokaty z funduszem

Główną korzyścią połączenia lokaty z funduszem inwestycyjnym jest możliwość uzyskania wyższego zysku z części oszczędności inwestowanej w fundusze. Bezpieczeństwo zapewniane przez lokatę bankową zmniejsza ryzyko utraty większej części kapitału, stanowiąc ochronę dla zachowawczych inwestorów. To połączenie oferuje równowagę między bezpieczeństwem a potencjalnie wyższą stopą zwrotu i jest atrakcyjne dla osób, które szukają kompromisu między zyskiem a ryzykiem.

Połączenie lokaty z funduszem inwestycyjnym, znane również jako lokata z funduszem, przynosi kilka korzyści, w tym:

 • Potencjał wyższych zysków: Część środków jest inwestowana w fundusze, co może przynieść wyższe zyski niż standardowa lokata.
 • Dywersyfikacja ryzyka: Inwestowanie części środków w fundusze może pomóc w rozłożeniu ryzyka inwestycyjnego.
 • Elastyczność: Niektóre produkty oferują możliwość konwersji, czyli swobodnego przenoszenia zainwestowanych środków.
 • Zyski z lokaty i funduszu: Możliwość zarobienia na odsetkach z lokaty oraz potencjalnych zyskach z inwestycji w fundusz.
 • Różne opcje inwestycyjne: Dostępność różnorodnych funduszy inwestycyjnych, które można połączyć z lokatą, dając inwestorom wybór w zależności od ich preferencji ryzyka.

Pamiętaj, że każda forma inwestycji wiąże się z określonym poziomem ryzyka, dlatego zawsze warto dokładnie zapoznać się z warunkami danego produktu finansowego przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Reklama

Oprocentowanie i zyski

Oprocentowanie lokaty z funduszem inwestycyjnym oraz jej potencjalne zyski są wynikiem unikalnej struktury produktu łączącego bezpieczeństwo depozytu z możliwościami inwestycyjnymi.

Struktura oprocentowania lokaty z funduszem

Struktura oprocentowania lokaty z funduszem inwestycyjnym jest dwuelementowa. Część środków klienta zasilających taką lokatę jest tradycyjnie oprocentowana – oznacza to gwarantowany zwrot określonej sumy plus stałe odsetki. Oprocentowanie tego segmentu jest zazwyczaj niezmienne i zdefiniowane w umowie. Oprocentowanie lokaty jest zazwyczaj nieco wyższe od standardowego, a czas trwania lokaty jest ściśle określony.

Druga część kapitału jest przeznaczona na inwestycję w funduszach inwestycyjnych, gdzie zyski, ale i potencjalne straty, są zależne od wyników rynkowych. Zyski z tej części mogą przekroczyć standardowe oprocentowanie lokaty, jednak niosą ze sobą ryzyko, że w przypadku niekorzystnych zmian na rynku, klient może nie odzyskać pełnej wartości zainwestowanych środków.

Reklama

Banki często wymagają od klienta zainwestowania określonej kwoty w fundusze inwestycyjne, która może być wielokrotnością kwoty ulokowanej na lokacie. Przykładowo, klient decydujący się na taki produkt może otrzymać oprocentowanie lokaty na poziomie wyższym niż średnia, ale będzie musiał zaakceptować warunki dotyczące części inwestowanej w fundusze, które mogą być zmienne i zależne od wyników funduszu.

Jaki podział środków przy lokacie z funduszem?

Podział środków przy lokacie z funduszem zwykle obejmuje alokację części kapitału na tradycyjną lokatę bankową o ustalonym oprocentowaniu, a część na wybrany fundusz inwestycyjny. Proporcje podziału mogą być różne i są ustalane przez bank oferujący produkt.

Najczęściej spotykanym podziałem środków przy lokacie z funduszem jest równo po 50% środków na lokatę bankową i 50% na fundusz inwestycyjny. Takie rozwiązanie jest popularne ze względu na prostotę i wyważenie między bezpieczeństwem lokaty a potencjałem wzrostu wartości funduszu inwestycyjnego.

Reklama

Warto jednak pamiętać, że niektóre banki mogą oferować inne proporcje podziału, na przykład 30% na lokatę i 70% na fundusz, lub umożliwiać klientom wybór indywidualnie preferowanego podziału.

Każda instytucja może mieć własne zasady dotyczące minimalnej kwoty przeznaczonej na lokatę i fundusz, a także oferować różne warianty podziału środków. Warto dokładnie zapoznać się z warunkami oferty przed złożeniem wniosku o lokatę z funduszem.

Jakie są rodzaje funduszy do wyboru przy lokacie z funduszem?

Wybór funduszy inwestycyjnych dostępnych przy lokacie z funduszem zależy od oferty konkretnego banku lub instytucji finansowej, która oferuje ten produkt. Klienci mogą zazwyczaj wybierać spośród różnych rodzajów funduszy, które różnią się profilami ryzyka, strategiami inwestycyjnymi oraz potencjalnymi stopami zwrotu. Klienci powinni zapoznać się z dostępnymi opcjami w swoim banku, aby wybrać fundusz, który najlepiej odpowiada ich celom inwestycyjnym i profilowi ryzyka.

Reklama

Oto niektóre z typowych kategorii funduszy, które mogą być dostępne:

 1. Fundusze akcyjne – inwestują głównie w akcje spółek giełdowych, mogą oferować wyższe potencjalne zyski, ale wiążą się z większym ryzykiem.
 2. Fundusze obligacji – lokują środki w dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje korporacyjne czy skarbowe, oferując średnie ryzyko i potencjalny zysk.
 3. Fundusze mieszanego typu – łączą inwestycje w akcje i obligacje, dążąc do zrównoważenia ryzyka i potencjalnych zysków.
 4. Fundusze rynku pieniężnego – inwestują w krótkoterminowe instrumenty dłużne, takie jak bony skarbowe czy depozyty bankowe, i zazwyczaj oferują niższe ryzyko oraz zysk.
 5. Fundusze zrównoważone i stabilnego wzrostu – mają na celu zapewnienie umiarkowanego wzrostu kapitału przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka.

Wybór konkretnego rodzaju funduszu przy lokacie z funduszem powinien być podyktowany indywidualnym profilem ryzyka inwestora, jego celami inwestycyjnymi oraz horyzontem czasowym, na który planuje inwestycję. Ważne jest, aby przed podjęciem decyzji zapoznać się z aktualną ofertą banku oraz szczegółowymi informacjami na temat poszczególnych funduszy, w tym ich historią wyników, polityką inwestycyjną i opłatami zarządzania.

Zalety i wady lokaty z funduszem

Wśród zalet lokaty z funduszem można wskazać możliwość uzyskania wyższych zysków niż w przypadku tradycyjnego produktu oszczędnościowego. Jednakże wypłata zysku netto jest uzależniona od kondycji rynku finansowego. Do wad natomiast zalicza się zmienność zwrotu z inwestycji oraz ryzyko częściowego lub całkowitego braku zwrotu środków zainwestowanych w fundusze.

Reklama

Zalety i wady lokaty z funduszem można przedstawić w następującej tabeli:

ZaletyWady
Potencjał wyższych zysków niż w przypadku tradycyjnej lokatyWiększe ryzyko związane z inwestycją w fundusze niż przy standardowej lokacie
Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, co może zmniejszać ryzykoZłożoność produktu może być trudniejsza do zrozumienia dla niektórych inwestorów
Elastyczność w zarządzaniu środkami dzięki możliwości konwersjiMożliwość wystąpienia opłat związanych z zarządzaniem funduszem
Korzyść z potencjalnych zysków zarówno z lokaty, jak i z funduszuWymóg dłuższego horyzontu czasowego inwestycji dla osiągnięcia optymalnych zysków
Różnorodność funduszy do wyboru, dostosowana do profilu ryzyka inwestoraRyzyko utraty części zainwestowanego kapitału, jeśli inwestycje funduszu nie przyniosą oczekiwanych rezultatów

Ponownie, ważne jest, aby przed podjęciem decyzji inwestycyjnej dokładnie zapoznać się z charakterystyką produktu, w tym z wszystkimi potencjalnymi ryzykami i opłatami.

Kto może założyć lokatę z funduszem – ocena adekwatności instrumentów i produktów finansowych MIFID

Lokata z funduszem to produkt finansowy łączący w sobie cechy lokaty bankowej i inwestycji w fundusze inwestycyjne. Ankieta MiFID jest narzędziem, które pozwala instytucjom finansowym ocenić profil inwestycyjny klienta, jego doświadczenie w inwestowaniu, tolerancję na ryzyko oraz cel inwestycyjny. Jest to wymóg wynikający z regulacji rynku finansowego MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), która ma na celu zwiększenie ochrony inwestorów na rynku usług finansowych.

Przed rozpoczęciem inwestycji w lokatę z funduszem, banki zobowiązane są poprosić klienta o wypełnienie ankiety MiFID. Ma to na celu dopasowanie propozycji produktów inwestycyjnych do indywidualnej sytuacji klienta, jego oczekiwań oraz możliwości finansowych. Ankieta ta jest kluczowym elementem procesu doradztwa inwestycyjnego, który pomaga w określeniu, czy dany produkt jest odpowiedni dla klienta.

Wypełnienie ankiety MiFID jest warunkiem koniecznym do założenia lokaty z funduszem, ponieważ pozwala to bankowi na ocenę, czy klient jest w stanie zrozumieć ryzyka związane z inwestycją w dane fundusze inwestycyjne i czy taka forma inwestowania jest dla niego odpowiednia.

Pojęcie ryzyka związanego z inwestowaniem

Lokata z funduszem inwestycyjnym łączy elementy oszczędności i inwestycji, co wiąże się z konkretnym ryzykiem. Ochrona kapitału nie jest pełna i istnieje możliwość poniesienia strat. Chociaż część środków zainwestowanych w lokatę z funduszem podlega ochronie w ramach tradycyjnej lokaty bankowej, to środki przeznaczone na inwestycje w fundusze nie są objęte taką samą gwarancją.

Ochrona kapitału dotyczy tylko tej bezpiecznej części w formie lokaty i jest zabezpieczona przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ale wyłącznie do równowartości 100 000 Euro. Każda inwestycja powyżej gwarantowanych limitów niesie ryzyko utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Ryzyko inwestycyjne dotyczy jednak przede wszystkim możliwości poniesienia strat w wyniku zmian na rynku finansowym. W kontekście lokaty z funduszem inwestycyjnym, ryzyko to jest związane przede wszystkim z częścią środków zainwestowanych w fundusze inwestycyjne. Fundusze te mogą inwestować w różnego rodzaju aktywa, co wiąże się z potencjalnie wyższymi zyskami, lecz także większym ryzykiem. Inwestycja w te instrumenty nie jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Koszty i opłaty

Każda forma inwestowania jest związana z określonymi kosztami i opłatami, które należy wziąć pod uwagę, decydując się na lokatę z funduszem inwestycyjnym.

Rodzaje opłat przy lokacie z funduszem

Opłaty manipulacyjne oraz prowizje za zarządzanie mogą zostać nałożone na klientów lokat z funduszami. Należą do nich:

 • Opłata za zarządzanie funduszem – koszt pobierany przez zarządzającego funduszem, często wyrażony jako procent od wartości aktywów.
 • Opłata wynikowa/performance fee – dodatkowa opłata pobierana w przypadku osiągnięcia przez fundusz wyników lepszych niż założono.
 • Opłata za wykup – opłata naliczana podczas wycofywania środków z inwestycji przed upływem określonego terminu.

Porównanie kosztów

Analiza struktury kosztów wymaga porównania stóp zwrotu oraz opłat za lokatę tradycyjną i lokatę z funduszem. Prosta tabela może pomóc w wyjaśnieniu tego zagadnienia:

Typ lokatyOprocentowanie nominalneOpłata manipulacyjnaProwizja za zarządzanie
Tradycyjna lokata bankowa3%BrakBrak
Lokata z funduszem5% (potencjalnie wyższe)ZmiennaProcent od wartości

W przypadku lokaty z funduszem inwestycyjnym, część kapitału zostaje zainwestowana w fundusze, co może pociągnąć za sobą zarówno wyższe ryzyko, jak i możliwość osiągnięcia wyższego zysku. Ważne jest, aby zestawić potencjalne korzyści związane z większym oprocentowaniem z kosztami opłat manipulacyjnych oraz prowizji.

Aspekty prawne i podatkowe

Wpłacający środki w produkt finansowy typu lokata z funduszem inwestycyjnym powinien rozważyć zarówno prawne, jak i podatkowe konsekwencje zawarcia umowy. Należy zwrócić uwagę na specyfikę umowną tego typu zobowiązania oraz uwarunkowania odnoszące się do opodatkowania wypracowanego zysku.

Umowa lokaty z funduszem

Umowa lokaty z funduszem inwestycyjnym jest dwustronnym zobowiązaniem prawnym między instytucją finansową a klientem. Zakłada ona oddanie przez klienta określonej kwoty pieniędzy na zdefiniowany czas, z ustalonymi warunkami odnośnie rozdzielenia środków pomiędzy lokatę tradycyjną oraz jednostki funduszu inwestycyjnego. Umowa określa zasady kapitalizacji odsetek, jak również procedury dotyczące przedterminowego zakończenia lokaty lub jej prolongaty.

Podatkowe aspekty inwestowania

Zyski z lokaty z funduszem inwestycyjnym podlegają opodatkowaniu. Obowiązuje podatek od zysków kapitałowych, powszechnie znany jako podatek Belki, który wynosi 19% od wypracowanych odsetek. W przypadku części środków przeznaczonych na inwestycje w fundusze inwestycyjne, zyski również są obłożone tym podatkiem.

W Polsce podatek od zysków kapitałowych, popularnie znany jako „podatek Belki”, jest pobierany od zysków uzyskanych z różnych form inwestycji, w tym z lokat bankowych oraz funduszy inwestycyjnych. Oto jak obowiązujące przepisy regulują podatek Belki w przypadku lokaty z funduszem:

 • Podatek od zysków z lokat bankowych: Zyski z lokat bankowych są opodatkowane 19% podatkiem od zysków kapitałowych. Podatek ten jest pobierany w formie zryczałtowanej, co oznacza, że bank automatycznie odprowadza podatek od odsetek przed ich wypłatą na konto klienta.
 • Podatek od zysków z funduszy inwestycyjnych: W przypadku funduszy inwestycyjnych również obowiązuje 19% podatek od zysków kapitałowych. Do końca 2023 roku obowiązek uiszczenia podatku spoczywał na towarzystwach funduszy inwestycyjnych, jednak od 1 stycznia 2024 roku zmieniły się przepisy, i to sami inwestorzy są zobowiązani do rozliczenia tego podatku.
 • Rozliczenie podatku: Inwestorzy, którzy osiągnęli zyski z inwestycji w fundusze, muszą uwzględnić te zyski w rocznym zeznaniu podatkowym i samodzielnie obliczyć należny podatek. Zyski i straty z różnych funduszy mogą być kompensowane, co może wpłynąć na końcową kwotę podatku do zapłaty.

Warto zaznaczyć, że przepisy podatkowe mogą ulegać zmianom, dlatego przed dokonaniem inwestycji lub jej rozliczeniem warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub bezpośrednio z odpowiednimi regulacjami prawnymi, aby upewnić się, że posiada się aktualną wiedzę na temat obowiązujących zasad.

Alternatywy dla lokaty z funduszem

Inwestorzy poszukujący bezpiecznych form oszczędzania poza lokatą z funduszem mają do dyspozycji tradycyjne lokaty terminowe oraz rachunki oszczędnościowe. Każda z tych opcji posiada charakterystyczne cechy, które mogą lepiej korespondować z indywidualnymi preferencjami i celami finansowymi klienta.

Tradycyjne lokaty terminowe

Tradycyjne lokaty terminowe są depozytami o ustalonym czasie trwania i z góry określonym oprocentowaniu (stałym lub zmiennym). Inwestor wpłacając środki na lokatę, wie, jaką potencjalnie kwotę odsetek otrzyma po upływie wyznaczonego okresu. Zalety tradycyjnej lokaty to przewidywalność oraz bezpieczeństwo kapitału – środki zdeponowane na lokacie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości 100 000 euro. Najważniejsze parametry:

 • Okres: od kilku dni do kilku lat
 • Oprocentowanie: stałe lub zmienne, uzależnione od polityki banku
 • Bezpieczeństwo: wysokie, dzięki gwarancjom depozytów

Rachunki oszczędnościowe

Rachunki oszczędnościowe oferują większą elastyczność w porównaniu do lokat terminowych, pozwalając na bezterminowe przechowywanie środków przy jednoczesnej możliwości ich wycofania w każdej chwili bez utraty naliczonych odsetek. Charakterystyka rachunków oszczędnościowych:

 • Dostęp do środków – możliwość wpłat i wypłat bez ograniczeń
 • Oprocentowanie: Zmienna stopa procentowa, często wyższa niż w przypadku rachunków bieżących
 • Bezpieczeństwo: Tak jak lokaty, rachunki są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Oferując niższe oprocentowanie w zamian za dostępność środków, rachunki oszczędnościowe mogą być atrakcyjne dla osób, które cenią sobie możliwość swobodnego dysponowania swoimi pieniędzmi. W przeciwieństwie do lokat z funduszem, zarówno lokaty terminowe, jak i rachunki oszczędnościowe, zapewniają stałość warunków i brak ryzyka związanego z inwestowaniem na rynku kapitałowym.

Najczęściej zadawane pytania

W tej sekcji udzielamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące lokat z funduszami inwestycyjnymi, aby czytelnicy mogli dokonać świadomej decyzji o takiej formie inwestycji.

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.
Zastrzeżenie:
Niniejszy wpis został stworzony w celach informacyjnych na podstawie dostępnych źródeł, według stanu na dzień publikacji. Podane informacje nie mogą być traktowane jako doradztwo podatkowe w rozumieniu art. 2.1. ustawy o doradztwie podatkowym. Jeśli chcesz uzyskać wiążącą opinię musisz wystąpić o indywidualną interpretację podatkową lub skontaktować się z doradcą podatkowym.
Zastrzeżenie:
Inwestycja środków w funduszach inwestycyjnych niesie za sobą zagrożenie, że inwestor może stracić część lub całość wpłaconego kapitału i nie zapewnia pewności osiągnięcia zamierzonego celu finansowego czy oczekiwanej stopy zwrotu. 
Wysokość ryzyka jest uzależniona między innymi od strategii inwestycyjnej danego funduszu oraz od tego, jakie aktywa wchodzą w skład jego portfela inwestycyjnego.
Pełna lista czynników ryzyka związanych z inwestycją jest dostępna w dokumentach określających zasady emisji danego funduszu. Te dokumenty można znaleźć na stronach internetowych odpowiednich emitentów lub funduszy
.

Informacje zawarte w artykule nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1715)
Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.